Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ и д-р ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОТНОСНО: „Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

О̀мбудсманът (от шведски ombudsman) е длъжностно лице, на което са възложени функции да контролира спазването на законните права и интереси на гражданите от органите на изпълнителната власт и от длъжностните лица.
Съгласно българския Закон за омбудсмана той „… се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.” Омбудсманът изпълнява функциите си, като приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи на гражданите и прави проверки по тях.
Омбудсманът на местно ниво е общински служител, избиран от общинския съвет, който е отговорен за представяне на интересите на обществото като проучва и се занимава с оплаквания на граждани. Тази практика е утвърдена и дава своите резултати в множество общини като редом с големите /София, Бургас, Пазарджик, Благоевград, Шумен, Разград, Силистра и др./ има и омбудсмани в много малки: Каварна, Якоруда, Попово, Средец, Червен Бряг, Нова Загора и др.. Дори в Русенска област има 3 общини, които са създали тази институция.
На фона на гореописаното считаме, че Община Русе и в частност ОбС – Русе не проявява достатъчна активност. На три пъти въпросът е поставян за разискване на председателски съвет, но поради липса на достатъчна подкрепа не е достигал до заседание на съвета. Въпреки че председателския съвет е консултативен орган, в който са представени всички групи, считаме, че е необходимо дискусията да излезе от неговия тесен кръг и да се проведе в залата на ОбС – Русе. Така и съветниците и гражданите на общината ще могат да формират мнението си за полезността на институцията омбудсман и да се вземе полезното за всички решение.
Създаването на институцията Омбудсман трябва да започне с приемането на „Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе”. Предвид горното, предлагаме на ОбС да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 2, ал.1, изр.1; чл.136, ал1, изр.1 от Конституцията, чл.3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл 21а, ал.3 от ЗМСМА и чл. 5 ал.3 от ПОДОбС, Общински съвет – Русе приема „Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Русе”.

ВНОСИТЕЛИ:

1.ЗА РЕД:
/д-р Теодора Константинова/

2. ЗА „ИНИЦИАТИВА РУСЕ”:
/Искрен Веселинов/

Файлове