Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за цени на услуги на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Измененията и допълненията на Наредба №16, предмет на това предложение, са свързани с програмата за управление и развитие на ОП„Русе арт”, в която са предвидени мерки за по-ефективно използване на сценичните пространства в Театрален комплекс „Доходно здание”. Последното актуализиране на цената за ползване на голямата театрална зала и фоайетата е от 2007 г., а редът за ползване на Зала„Европа”, малката и камерна зала, както и балетната репетиционна зала, не е включен в Наредбата.
Анализът на средната заетост на тези зали и интересът към ползването им за различен тип събития през последните 5 години показва, че част от фиксираните в Наредба №16 цени не отговарят на реалното търсене, а в същото време има повишен интерес към по-малки сценични пространства и салони за конферентни събития, презентации и обучения. В тази връзка предлагам в Глава трета, чл.59 да бъде изменен с актуализирани условия за ползване на голямата театрална зала и фоайетата в Доходно здание и допълнен с условията за ползване на Зала„Европа”, Камерна зала, Малка зала и Балетна репетиционна зала, които до този момент не са били предмет на нормативната уредба.
Предвид горното и на основание Чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК, Общински съвет Русе РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В Глава трета, чл. 59, т.17а.1. се изменя така:
„ За Голяма театрална зала:
1.1. За театър, опера, балет, симфонични и джаз концерти:
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 400 лв. еднократно(без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 600 лв.еднократно(без ДДС)
1.2. За други обществени форуми – конференции, събрания:
а) летен сезон /от 01.04 до 31.10./ – 500 лв. еднократно(без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 800 лв.еднократно(без ДДС)
1.3. се отменя;
Забележка: Неописани случаи подлежат на договаряне с общината над минимума по т.1.2.”
§ 2. В чл.59, т.17а.2. се изменя така:
„ За фоайетата на Театрален комплекс „Доходно здание”:
1.1. За фоайе„Четно” и фоайе„Нечетно”:
a) летен сезон / от 01.04. до 31.10./- 100лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 150лв. еднократно (без ДДС)
1.2. За фоайе І етаж:
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. еднократно (без ДДС)
1.3. За фоайе ІІ етаж:
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 200лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 300лв. еднократно (без ДДС)”
§ 3. В чл.59 т.17а.3. се изменя така:
„За изложби (времетраене 14 дни):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. еднократно (без ДДС)”
§ 4. В чл.59 се създава нова точка 17а.4.:
„ 1.1. За Зала „Европа”( за всякакъв вид изяви):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 300лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 400лв. еднократно (без ДДС
1.2. За Камерна зала ( за всякакъв вид изяви):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 200лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 300лв. еднократно (без ДДС)
в) или 45 лв. на час(без ДДС)
1.3. За Малка зала ( за всякакъв вид изяви):
а) летен сезон /от 01.04. до 31.10./ – 100лв. еднократно (без ДДС)
б) зимен сезон /от 01.11. до 31.03./ – 150лв. еднократно (без ДДС)
в) или 35 лв. на час(без ДДС)
1.4. За Балетна репетиционна зала цена за месец 100лв. (без ДДС)
Забележка: Цената за зала не включва обслужване на мероприятието от помощен персонал. Заплащането на помощния персонал се определя по договаряне.”
§ 5. В чл.59 се създава нова точка 17а.5.:
„Бюджетните организации в областта на културата и образованието не заплащат сумите по т. 17а.1. – 17а.4.
Забележка: Организации в областта на културата и образованието, които участват безвъзмездно в благотворителни събития, организирани от Община Русе и ОП„Русе арт” не заплащат сумите по т. 17а.1. – 17а.4. на паритетен принцип, според вложения ресурс, след съгласуване и утвърждаване от кмета на Общината.”
§ 6. В чл.59, т.41.1. текстът се изменя така:
„Тарифи за радиореклама, за предизборни и други обществени и политически кампании, за банери в интернет и условия за безплатни излъчвания/публикации в кабелната радио-мрежа на Общината и WEB-страницата на Онлайн Радио Русе към ОП „Русе арт”.
Забележка: Съдържанието на тарифата не се променя.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове