Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне безвъзмездно за управление на втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В отдел „Общинска собственост и земеделие“, дирекция „Управление на собствеността“ при община Русе е постъпило писмо с вх. №53-04-35/02.11.2020 г. от директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“, с искане за предоставяне безвъзмездно за управление на втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8096/12.08.2016 г.

Имотът представлява бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, придобит безвъзмездно в собственост от Община Русе, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, съгласно Договор № 96-00-49/26.07.2016 г. на Областен управител на област Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет №561/08.07.2016 г.

Мотивите за искането са свързани с факта, че предприятието се нуждае от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт. С предоставянето се цели увеличаване на тренировъчната база за различни видове спорт, както и по – пълноценното ползване на имота. В резултат на предоставянето на етажите за управление те ще се стопанисват от създаденото с тази цел общинско предприятие, което ще доведе до по – доброто управление на сградата.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейско законодателство.

С оглед на изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.1, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе р е ш и:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3, предмет на Акт за частна общинска собственост №8096/12.08.2016 г. Вещите да се управляват при спазване на изискванията на чл.305, ал.1 от ЗПУО.

2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

Параграф единствен:

– Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя втори и трети етаж от сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2 със застроена площ на етаж: 1 271 кв.м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.7.771, с предназначение: Сграда за образование, брой надземни етажи: 3.

Приложение:  1. Копие на АЧОС №8096/ 12.08.2016 г.;

2. Копие на скица;

3. Копие на писмо с вх. №53-04-35/02.11.2020 г. от директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на правилник е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове