Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В отдел „Общинска собственост и земеделие“, дирекция „Управление на собствеността“ при Община Русе е постъпило писмо с вх. №53-04-10/02.03.2021 г. от директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“, с искане за предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортна сграда, база. За имота има съставен на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г. ., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/ 08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Мотивите за искането са свързани с факта, че предприятието се нуждае от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт. С предоставянето на имота се цели увеличаване на тренировъчната база за различните видове спорт, както и по-пълноценното ползване на имота. В резултат на предоставянето за управление на общинския поземлен имот последният ще бъде стопанисван от създаденото с тази цел общинско предприятие, което ще доведе до по-доброто управление на имота.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейско законодателство. 

С оглед на изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.1, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе  р е ш и:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе,     кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортно сграда, база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/ 08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.;

2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

Параграф единствен:

– Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортнa сграда, база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Приложение:  1. Копие на АЧОС № 5521/31.07.2008 г.

                          2. Копие на скица;

                          3. Копие на писмо с вх. №53-04-10/02.03.2021 г. от директора на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове