Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне безвъзмездно за управление на сграда с идентификатор 63427.7.679.4 и сграда с идентификатор 63427.7.679.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: ул.“Професор Димитър Баларев“ №1, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на сграда с идентификатор 63427.7.679.4  и сграда с идентификатор 63427.7.679.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: ул.“Професор Димитър Баларев“ №1, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община е собственик на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ 11701/11746 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 63427.7.679, ведно с изградените в него сгради както следва:

–           сграда с идентификатор 63427.7.679.1, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 8, застроена площ 501 кв.м.;

–           сграда с идентификатор 63427.7.679.3, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 3, застроена площ 1396 кв. м.;

–           сграда с идентификатор 63427.7.679.4, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м.;

–           сграда с идентификатор 63427.7.679.5, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 312 кв. м.,

с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на Акт за публична общинска собственост №6883/14.02.2013г. вписан в Служба по вписванията – Русе.

С Договор за предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – публична общинска собственост от 10.05.2013г., за срок до 01.11.2021г. включително, целият имот, предмет на АПОС №6883/14.02.2013г. е бил предоставен безвъзмездно за управление на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“.

С постъпило в Община Русе писмо от Министерството на младежта и спорта, г-н Андрей Кузманов, своевременно ни уведомява, че Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе е държавно училище, с делегиран бюджет, който не е достатъчен за осигуряване на  образователно-възпитателния и учебно-тренировъчния процес, поради малкия брой на учениците в училището и освен това, през последните няколко години Министерство на младежта и спорта предоставя допълнителни средства за дофинансиране във връзка с утвърждаване на маломерни паралелки. Също така Министър Кузманов предоставя информация, че издръжката на плувния басейн е непосилна за училището, поради, което е обект на предписания от контролните органи по отношение на хигиена, температура и качество на водата, поддръжка на прилежащите части и др.

С Докладна записка вх. №31-78-12/12.10.2021г. г-жа Великова – директор на СУ „Майор Атанас Узунов“- Русе, заявява категорично своето желание, сградата, в която се помещава плувния басейн /с идентификатор 63427.7.679.4/ и сградата, в която се помещава залата за бокс /с идентификатор 63427.7.679.5/ да останат за стопанисване от Община Русе за да се даде възможност на повече желаещи да развиват любимите си спортове и да се отговори на очакванията на спортните клубове.

На територията на гр. Русе не функционира друг общински басейн, който да задоволява обществените потребности на спортни клубове, както и на гражданите, които желаят да плуват в свободното си време. В тази връзка определяне правото на ползване и часовия график следва да се извършва по критерии, определени от Общината и съобразно социалната политика на Община Русе, насочена към гражданите. Това е и причината, поради която се предлага имотите да бъдат предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“. С предоставянето се цели по-пълноценното използване на имота, по отношение на поддръжката му, обновяване на материалната база и по-доброто управление на сградата. Финансовите средства необходими за прилагане на новата уредба ще бъдат предвидени в бюджета на предприятието. В резултат от приемане на настоящото решение се очаква по-добро управление на сградите и осигуряване на възможност всички спортни клубове, а и отделни граждани да практикуват плувни спортове.

Измененията и допълненията на правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ се състоят в допълване на предоставените за управление на предприятието имоти и промяна на общата численост на персонала, която се предлага да бъде увеличена с 4 щатни бройки. Това се налага поради факта, че се предвижда работното време на басейна да бъде удължено с цел всички желаещи да могат да го ползват.  

Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейското законодателство.

Уреждането на начина, по-който ще се стопанисва басейна и осигуряване на дейностите развивани в сградите /включително и тренировъчната дейност на клубовете/, без те да бъдат прекъсвани за продължителен период от време, обуславя изключителност на разглежданите промени в правилника на ОП „Спортни имоти“. Поради това, на основание чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА срокът за предложения и становища по проекта за нормативен акт е 14 дни от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл.52, ал.1, ал.3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе реши:

  1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“: сграда с идентификатор 63427.7.679.4, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 63427.7.679.5, брой етажи 2, застроена площ 312 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.679, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на Акт за публична общинска собственост /АПОС/ №6883/14.02.2013г.
  2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, както следва:

§ 1. Допълва Приложение 1 към Правилника с нова точка 27 със следния текст:     

сграда с идентификатор 63427.7.679.4, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 63427.7.679.5, брой етажи 2, застроена площ 312 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.679, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на Акт за публична общинска собственост /АПОС/ №6883/14.02.2013г.

§ 2. Изменя Приложение 2 към Правилника като текста „Обща численост на персонала 42 бр.“ става: „Обща численост на персонала 46 бр.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Настоящият правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“ влиза в сила от момента на публикуването му на интернет-страницата на Общински съвет – Русе.

Приложения копия на:

1.Акт за общинска собственост №6883/14.02.2013г.;

2. Писмо с вх. №04-08-16/12.10.2021г. от ММС;

3. Докладна записка вх. №31-78-12/12.10.2021г. от директора на СУ „Майор Атанас Узунов“

4. Скица на имота;

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове