Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне безвъзмездно за управление на застроен УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м.и УПИ I-821, отреден за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, Община Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на застроен УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м.и УПИ I-821, отреден за спортен комплекс, кв.29,  по плана на с. Николово, Община Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Русе е постъпило Предложение с регистрационен индекс 36-329-1/15.11.23 г. от Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ “Футболен клуб – Атлетико Русе“, с. Николово, представлявано от управителя Стефан Мариянов Йорданов, с което желаят да им се предостави за ползване стадиона и спортна зала, намиращи се в с. Николово, Община Русе.

Имотите представляват: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м.,, предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и незастроен поземлен имот, представляващ УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

Мотивите за искането са свързани с факта, че сдружението се нуждае от спортни бази на територията на с. Николово, които да се използват за организиране на школи, тренировъчна и спортно-състезателна дейност, обучение по различни видове спорт. С предоставянето се цели увеличаване на тренировъчната база за различни видове спорт, както и по – пълноценното ползване на имотите.

В тази връзка и с оглед стопанисването на имотите  от създаденото с тази цел общинско предприятие, „Спортни имоти“ ще доведе до по – доброто управление на имотите. С предоставянето им се цели по-пълноценното използване и контрол на присъщите дейности  по отношение на поддръжката им, обновяване на материалната база и по-добро управление.

Предлаганото допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е в съответствие с националното и европейско законодателство.

С оглед на изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл. 52, ал. 1, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе р е ш и:

   1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м., предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и УПИ I-821, за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

Параграф единствен:

  – Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя “: застроен терен, представляващ УПИ III-822 в кв. 32, с площ от 1 522 кв.м., по плана на с. Николово, ведно с построената върху него двуетажна масивна сграда – стоманобетонова конструкция – съблекалня и спортна зала, със застроена площ 314 кв.м., предмет на Акт №6108/06.10.2009 г. за частна общинска собственост и УПИ I-821,  за спортен комплекс, кв.29, по плана на с. Николово, с площ от 61 170 кв.м. предмет на Акт №6828/28.11.2012 г. за публична общинска собственост.

Приложение:   1.Копие на АЧОС №6108/06.10.2009 г.;

                           2.Копие на АПОС №6828/28.11.2012 г.;

                           3.Копие на писмо с вх. №36-329-1/15.11.23 г. от Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/.

                           4. Копия на скици на имотите.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове