Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 634

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Имотът представлява бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, придобит безвъзмездно в собственост от Община Русе, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, съгласно Договор № 96-00-49/26.07.2016 г. на Областен управител на област Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет №561/08.07.2016 г.
Общинско предприятие „Спортни имоти“ се нуждае от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт.
В ОП „Спортни имоти“ и Община Русе е постъпило искане за ползване на сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 за обучение по различни видове спорт, както и на такова на деца с увреждания. Спазват се изискванията на чл.305, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).
С оглед на изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.305, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.12, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе р е ш и:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от имот частна общинска собственост, представляващ сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2.
2. Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“-„Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2,

3. Приложение: 1. Копие на Акт за частна общинска собственост № 8096/12.08.2016 год. Скица на поземлен имот №15-474587/29.09.2017г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове