Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предприемане на мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, посредством приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе във връзка с обявеното извънредно положение относно пандемия от COVID-19

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Предприемане на мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса, посредством приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе във връзка с обявеното извънредно положение относно пандемия от COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С чл.11, ал.2 от Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе е предвидено, че лицата, заплатили до 30 април данък върху недвижимите имоти в пълен годишен размер ползват отстъпка от 5 на сто. С чл.17, ал.2 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе е предвидено, че лицата, заплатили до 30 април такса за битови отпадъци в пълен годишен размер ползват отстъпка от 5 на сто. С Указ №71 на Президента на Република България на 24.03.2020г. в Държавен вестник бр.28 е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. С §26 от ПЗР на този закон се удължава срока за ползване на отстъпката от 5 на сто до 30 юни 2020г. на предплатилите данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Компетентността за удължаване на срока за ползване на отстъпката на предплатилите такса за битови отпадъци съгласно чл.9 от Закон за местните данъци и такси е на ОбС-Русе, поради което правя настоящото предложение.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства, както за общината, така и за заинтересованите лица. Очакваните резултати са повишаване доверието на обществеността към общинска администрация гр. Русе.

Тази мярка е в подкрепа на гражданите и бизнеса в Община Русе. Също така мярка цели предотвратяване струпване на големи групи хора във връзка с предприетите мерки за намаляване на риска от разпространение на заболяването COVID-19 на територията на Община Русе и с оглед обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването (COVID – 19). Съобразени са действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.

Считам, че въведеното в Република България извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. свързано с борбата с вируса COVID-19 е изключителен случай, предвиден в чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове за съкращаване на срока за предложения и становища на 14 дни.

Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 и чл.69, ал.1 от Закон за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава

§27 (Нов) с текст: През 2020г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласно чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове