Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №808, прието с протокол №32/22.03.18 г. на Общински съвет Русе, бяха приети Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. В текстовете на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, касаещи приема на децата в първи клас бяха приети и обнародвани изменения и допълнения (бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г. и бр. 82 от 05.10.2018 г.), които налагат актуализация на приетите от общинския съвет Правила. Остава без промяна водещият критерий близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето.
Съгласно новата разпоредба на чл. 43, ал. 5 от Наредба №10 от 01.09.2016 г., деца чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия им адрес. Наредбата е допълнена с текст, съгласно който осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, могат да бъдат разпределени в групите по адреса на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за тях. Направени са промени в допълнителните критерии, когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием. Допълнени критерии са добавени когато в семейството има други деца над 12-годишна възраст, обучаващи се в същото училище.
Със Заповед на Кмета на Община Русе №РД-01-365/07.02.2019 г. бе назначена комисия, за разработване на проект за актуализиране на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. В състава на комисията бяха включени представители на общинска администрация, на ПКОН към Общински съвет Русе, на РУО – Русе и директори на училища. За заседанията на комисията е представен протокол с предложения за внасяне на изготвения Проект на изменения и допълнения на Правила за приемане от Общински съвет.
Въведената единна електронна система за прием ще продължи да функционира, за да гарантира равен достъп до образование на подлежащите на задължително училищно образование ученици.
В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилата се публикува на интернет страницата на общинския съвет, като всички заинтересовани страни имат право да представят предложения и становища в 30-дневен срок.

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения на Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
Разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, определя за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, общините да разработят система за прием. Промяната в обхвата на децата, които се разпределят в първа група и промяната в допълнителните критерии налага изменението на приетите правила.
В град Русе има 16 общински училища с прием в първи клас и е задължително изготвянето и приемането на система за прием на ученици в първи клас.
При изработването на проекта за изменения и допълнения на Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе, са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът е изготвен от работна комисия, в която освен служителите на общинска администрация са включени директори на училища, представители на ПКОН към Общински съвет Русе и представител на РУО Русе.

2. Цел на Правилата
Основната цел на настоящия проект за Правила е синхронизирането им с измененията и допълненията на Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Правилата актуализират единните критерии за прием на ученици в първи клас във всички общински училища, което ще гарантира равнопоставеност на всички кандидати.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилата
За прилагането на изменения и допълнения на Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагане на Правилата
Въвеждане на ясни правила за прием в първи клас във всички общински училища, на територията на град Русе, постигане на по-добра информираност на родителите за кандидатстване. Очаква се постигане на по-голяма обективност, коректност, яснота и публичност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на изменения и допълнения на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Общински съвет Русе

РЕШИ:

Приема изменения и допълнения на Правилата за електронен прием в първи клас в общински училища на територията на град Русе, както следва:

§1. В член 4 ал.1 думите „1 март“ се заменят с „31 януари“;

§2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 9 става ал.1.
2. Добавя се ал.2 със следното съдържание: „Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по чл. 10 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето“.

§3. В чл.10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „първа група“ тирето се заличава и се поставя двоеточие;
2. Създава се подточка 1.1. с текста на досегашната точка 1;
3. Допълва се подточка 1.2 със следното съдържание: „Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес“.

§4. В чл.10, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „на“ се заменя със „с един или“;
2. В т. 3 след думата „семейството“ се допълва текстът „над 12-годишна възраст“.
3. Допълва се нова т. 5 със следното съдържание: „дете от семейство с повече от две деца – 20 точки“.
4. Досегашната т. 5 става т.6.

ВНОСИТЕЛ

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове