Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на изменение на Приложение №1 към чл. 14 от Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария, считано от 01.10.2020 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ЕНЧО ЕНЧЕВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ,

Съгласно заповед № РД-01-1714/06.07.2020 г.

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Приложение №1към чл. 14 от Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария, считано от 01.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          С Решение № 330, прието с Протокол № 15/20.09.2012 год. на Общински съвет Русе е създадено Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария” /ОП СПОТ/ по проект „СПОТ – Социално предприятие – обществена трапезария“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”.

Със създаването на социалното предприятие е осигурена заетост на 12 лица от рисковите групи – хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане/, като се подкрепи процеса на тяхната социализация и възстановяване на трудовите навици и е осигурен подкрепящ квалифициран персонал от 5 лица: управител; счетоводител; главен готвач, домакин и калкулант, общо: 17 броя численост на персонала. Целевата група, като потребители са 110 лица от уязвими групи. Основната дейност в трапезарията е насочена към осигуряване на топла храна на специфични уязвими групи население на територията на общината: възрастни, самотно живеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация.

С Решение № 739, прието с Протокол №29/19.09.2013 г.на Общински съвет Русе е прието ново Приложение №1 „Структура и численост на Общинска предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария“ (ОП СПОТ) към Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие, като числения състав на предприятието е намален от 17 н 11 броя. С Решение № 1347, прието с Протокол  №48 от 26.03.2015 г. на Общински съвет – Русе са трансформирани длъжности в структурата на предприятието, без промяна  на числения състав.

В Община Русе постъпи доклад от Мариан Димитров – директор на ОП СПОТ, с която се предлага да бъде увеличена числеността на персонала на предприятието. Посочените причини са свързани с увеличаване на обема на работата в предприятието и са представени както следва:

След въвеждане на извънредната епидемична обстановка след 01.05.2020 г. средствата за финансиране по предоставяне на топъл обяд се осигуряват по проектното предложение с предоставената възможност на Община Русе да кандидатстване и да получи финансиране по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, съгласно утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика. Сключен е договор между Община Русе и Агенция социално подпомагане за период от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Подписани са и два анекса за удължаване периода на договора съответно до 24.07.2020 г. и до 31.08.2020 г. В този период от време 250 лица от целевите групи ежедневно  получават топъл обяд в разкритата и функционираща обществена трапезария. С предоставянето на възможността да получат топъл обяд лицата от целевите групи задоволят основни жизнени потребности от храна. Приготвянето на топъл обяд  се извършва от Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария“ гр. Русе за потребители с   настоящ адрес в Община Русе. При идентифициране на лица като скитащи и бездомни храната се предоставя и на тях в условията на спазване изискванията на здравните органи.

Основни целеви групи (обхват):

-Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

– Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Допълнителна целева група (обхват):

  • Скитащи и бездомни лица.

Храната се разнася по домовете на потребителите с ресурс на Община Русе – автомобили на Домашен социален патронаж, автомобили на Детска млечна кухня.

Организацията на дейността в ОП СПОТ през последните няколко месеца претърпя много голяма промяна предвид новите обстоятелства в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от  необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 за лицата, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Социалната значимост на подкрепата за лицата от целевите групи е увеличена многократно след 01.05.2020 г.

Предвид обявената епидемична обстановка в страната, с цел борба с Коронавируса и нарастващата потребност на лица от уязвимите групи за получаване на топла храна е налице необходимостта от увеличаване на щатното разписание на персонала в социалната услуга, както следва: 1 брой помощник готвач и 2 бройки работник кухня, с което ще се гарантира качеството на предоставяната услуга на нуждаещите се граждани.

С оглед спецификата на социалната работа и необходимостта от включване на допълнителен персонал специално в кухнята на социалната услуга „Обществена трапезария“ предлагам да се промени приетата от ОбС-Русе структура на общинското предприятие, като се извърши исканата промяна.

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на ОП СПОТ да противоречи на правото на европейския съюз.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Приема изменение на Приложение №1към чл. 14 от Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария за  увеличаване на числения състав с 3 щатни бройки – 1 бр. „помощник готвач“ и 2 бр. „работник кухня“,  считано от 01.10.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Структура на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“- Приложение № 1 към чл. 14 от Правилника за организацията,   дейността и управлението на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария“,

ВНОСИТЕЛ:

ЕНЧО ЕНЧЕВ

За кмет на Община Русе

Съгласно заповед № РД-01-1714/06.07.2020 г.

Приложение №1

Към чл. 14 от Правилника за

организацията, дейността и управлението

на ОП „Социално предприятие-обществена трапезария

С Т Р У К Т У Р А 

На ОП „Социално предприятие-обществена трапезария”

1. Директор                                                   – 1 бр.;

2. Счетоводител                                           – 1 бр.;

3. Главен готвач                                           – 1 бр.;

4. Помощник готвач                                    – 1 бр.;

4. Социален работник                                 – 1 бр.;

5. Домакин, той и калкулант                      – 1 бр.;

6. Помощен персонал                                  – 8 бр.

                         Обща численост:                14 броя

Срокът за предложения и становища по проекта за правилник е 15 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове