Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на методика за разпределение на средства по Програма „Спорт – 2010”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р У С Е

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От Свилен Иванов –
Общински съветник

ОТНОСНО: приемане на методика за разпределение на средства по Програма „Спорт – 2010”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правя настоящото предложение за принципа за разпределяне на финансовото подпомагане на Община Русе за 2010 г. Приемайки предложеното решение ще се постигне подпомагане на спортните клубове, които са показали резултати през 2009 г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.59, ал.2 от ЗФВС, общинският съвет реши:
1. Отменя Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с решение № 478/19.02.2009 г.
2. Извежда като приоритетни за финансово подпомагане по Програма „Спорт – 2010” – футболен клуб „Дунав” и спортен клуб по баскетбол „Дунав”, за които определя 60% от общата субсидия по Програма „Спорт – 2010”, приета съгласно бюджета на Община Русе за 2010 г.
3. Община Русе подпомага 10-те клуба с най-добри резултати по системата на Министерството на физическото възпитание и спорта за предходната година, за които определя 20% от общата субсидия по Програма „Спорт – 2010”.
4. За спорт в учебните заведения и масов спорт определя 8 % от общата субсидия по Програма „Спорт – 2010”.
5. За състезания под егидата на Община Русе определя 8% от общата субсидия по Програма „Спорт – 2010”.
6. За награди определя 4% от общата субсидия по Програма „Спорт – 2010”

ВНОСИТЕЛ:
/Свилен Иванов/

Файлове