Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на  община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1. Причини, които налагат приемането:

С Решение № 573, прието с Протокол №23/22.06.2017 год. на Общински съвет Русе е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“. Съгласно чл. 4, ал. 5 от наредбата, социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от община Русе, чрез звено „Социални жилища“ към общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария. „Социално жилище“ е жилище за осигуряване на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат за си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени.

Съгласно чл. 4а, ал. 2 от наредбата, таксата за ползване на услугата следва да се определи въз основа на финансов анализ, съгласно който приходите от събраните такси не следва да надвишават разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства. Община Русе предоставя на предприятието, натоварено с изпълнението на услугата „социални жилища“, годишна компенсация в размер на разликата в приходите от такси събирани от ползвателите на социалните жилища и разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите използвани за социални жилища и прилежащите им пространства. При определянето на таксата и компенсацията не се допуска „разумна печалба“.

Таксата за ползване на услугата „социални жилища“ следва да бъде регламентирана в Наредба №16 на Община Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

Съобразно изискванията на проекта за изграждане на социалните жилища по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, бе изготвен финансов анализ на приходи и разходи при такса за ползване на услугата в размер на 20 лв., както следва:

Прогнозни годишни приходи от таксата за предоставяне на услугата „Социални жилища“

Етаж №Апартамент №Нетна площ (кв.м.)Брой стаиБрой лица обитаващи апартаментаТакса за ползване от 1 лице (лв./месец)Общо такса за ползване (лв./година)Допълнителна функционалност  
1А 146.072320.00720.00 
А 260.022320.00720.00 
А 1а31.871220.00480.00 
А 2а62.662320.00720.00 
Б 150.642320.00720.00 
Б 1а30.151220.00480.00 
Б 1б45.102320.00720.00 
2А 350.072320.00720.00 
А 475.643420.00960.00проектиран за лица с увреждания
А 556.702320.00720.00проектиран за лица с увреждания
А 682.153420.00960.00 
Б 248.582320.00720.00 
Б 366.242320.00720.00проектиран за лица с увреждания
Б 445.102320.00720.00 
3А 750.072320.00720.00 
А 875.643420.00960.00проектиран за лица с увреждания
А 957.492320.00720.00проектиран за лица с увреждания
А 1082.153420.00960.00 
Б 548.582320.00720.00 
Б 666.242320.00720.00проектиран за лица с увреждания
Б 745.102320.00720.00 
4А 1150.072320.00720.00 
А 1275.643420.00960.00проектиран за лица с увреждания
А 1357.492320.00720.00проектиран за лица с увреждания
А 1482.153420.00960.00 
Б 848.582320.00720.00 
Б 966.242320.00720.00проектиран за лица с увреждания
Б 1045.102320.00720.00 
Общ годишен приход от услугата „Социални жилища“   21 120,00

Прогнозни Разходи за възнаграждения на  звено „Социални жилища

Позиция  Вид заетост  Месечно възнаграждение с вкл. осигурителни вноски от работодателГодишно възнаграждение
ДомакинПоловин работен ден457,005484,00
Социален работникПълен работен ден1000,0012 000,00
СчетоводителПълен работен ден1150,0013 800,00
Чистач-хигиенистПоловин работен ден407,004884,00
Общо възнаграждение3 014,0036168,00

Прогнозни месечни и годишни разходи за ремонта и поддръжката на „Социалните жилища

Вид разходМесечна сума (лв.)Годишна сума (лв.)
Ремонт и поддръжка на сградата, оборудването и дворното пространство600.007 200.00
Поддръжка на 2 бр. асансьори100.001 200.00
Поддръжка на газова инсталация60.00720.00
Поддръжка на пожароизвестителна техника30.00360.00
Такса СОТ30.00360.00
Разходи за електрическа енергия50.00600.00
Разходи за вода30.00360.00
Разходи за газово отопление (общи части и портиерна)60.00720.00
Разходи за хигиенни материали30.00360.00
Разходи за канцеларски материали и консумативи60.00720.00
Такса Интернет20.00240.00
Такса телефони45.00540.00
Общ разход1 115,0013 380,00

               Размерът на таксите за социално жилище не следва да превишава разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградата и прилежащите й територии. Тъй като разходите за услугата „Социални жилища“, която ще бъде предоставяна от Община Русе, надвишават очакваните приходи от таксата за ползване на социалната услуга, се предвижда Община Русе да предоставя годишна компенсация на звеното в Общината, което ще отговаря за предоставянето на услугата „Социални жилища“ в размер, равен на разликата между приходите от таксата за ползване на социалната услуга и фактическите разходи за управлението и поддръжката на социалните жилища. Подобна компенсация е в съответствие с решението на ЕК от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (УОИИ). Тази компенсация ще осигури финансовата устойчивост на проекта през всяка година от 10-годишния референтен период.

Основната цел на предлаганото допълнение е регламентирането на таксата за ползване на социалната услуга „Социални жилища“. Определянето на таксата за социалните жилища се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално приемлива цена, което позволява освен ползване на социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата. Настанените лица дължат обезщетение за вредите, причинени виновно през време на ползване на имота от ползвателя или членове на неговото семейство, респективно домакинство. За ползване на социалните жилища ползвателите ще заплащат всички консумативи и разходи свързани с обитаването им – ел. енергия, вода, отопление с газ, интернет, такса за асансьор и др.

 С приемането на промяната в Наредбата, ще се регламентира  размера на дължимата такса за ползване на новата социална услуга.

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз и други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България. Доколкото настоящия проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2,  от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление“.

Съобразно изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

            На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 17, ал.1, т. 7  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе,

Р Е Ш И:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§1. Създава се нов чл. 33б със следния текст:

„Чл. 33б. За ползване на социалната услуга „Социални жилища“, се заплаща такса в размер на 20 лв. за всеки член на семейството/домакинството.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове