Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В община Русе постъпи предложение от кмета на кметство Мартен г-н Димо Тонев за  определяне на цена за абонаментна месечна карта за неограничен брой посещения в новата „Фитнес зала“ в града. Услугата „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ ще бъде достъпна за гостите и гражданите на гр. Мартен, като потребяването й ще бъде обусловено от заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе.

Съгласно чл. 9 от ЗМДТ, в компетентността на Общински съвет – Русе е вменено правомощие да приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. На основание чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, за всички услуги и права, предоставяни от Общината, с изключение на тези по чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ, Общинският съвет определя цена. Предложено е месечната цена за ползване на залата да бъде в размер на 20,00 лв. с вкл. ДДС, като е  представена обосновка за необходимите средства за консумативи разходи и възнаграждение на персонал при средномесечна  посещаемост от 80 човека. Съгласно чл. 55, ал. 2 и ал. 3  от Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, цените на правата се формират на основа на всички разходи, които общината извършва по повод на тяхното предоставяне, регулиране и контрол, като е допустимо същите да надвишават тяхната себестойност.

Цената е определена така, че да осигури ефективната експлоатация на уредите в залата, като се предвижда услугата да се предоставя и в часовете извън работното време на ползвателите.

Целите, които се поставят с предлаганата Наредбата за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са насочени към:

 – справедливо и целесъобразно определяне на цените на услугата, предоставяна на гражданите и гостите на гр. Мартен, за ползване на услуга „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“, при спазване на принципите на равнопоставеност, обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност;

– възстановяване на разходите на Община Русе по предоставяне на услугата.

За предоставяне на услугата „Ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ не се предвижда използването на допълнителни средства от бюджета на Община Русе.

Приемането на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, ще осигури приходи в общинския бюджет.

          Не беше установено настоящият проект на Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е подзаконов нормативен акт, приемането на който, е от изключителната компетентност на Общинския съвет, като колективен орган на местно самоуправление, установена в чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство (в частност на ЗМДТ) с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относима към регулирането на конкретния вид обществени отношения.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В Глава III, чл. 59, ал. 1, се създава нова т. „51д“ със следното съдържание:

„За ползване на Фитнес зала в гр. Мартен“ – 20 лв. на месец /с вкл. ДДС/“

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

Приложения: 1. Предложение с рег. индекс 10-12-41/03.08.2019 год.

2. Финансова обосновка за определяне на предложената цена с изх. № 132/13.08.2019 г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

Файлове