Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (АБВ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ“, ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“, БДЦ)

Относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 19 от 07.07.2000 година на Общински съвет – Русе е приета Наредба № 2, която регламентира началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Същата е изменяна и допълвана многократно през годините. Последната промяна, приета с Решение № 193 от 18.06.2020 г.,  беше продиктувана от необходимостта да се подпомогне определена категория търговци – тези, наели търговски обекти в учебни заведения, с оглед справяне с финансовите последици от действието на мерките за борба с пандемията от COVID-19.

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемиологична обстановка, са въведени конкретни временни противоепидемични мерки, оказващи пряко влияние върху възможността на определени субекти да извършват търговска дейност в стопанисваните от тях търговски обекти в обичайния им обем. С оглед спазване на обявените мерки за ограничаване на разпространяването на заразни болести, в частност COVID-19, Министерството на здравеопазването, съвместно с други ведомства, е изработила редица препоръки и указания за засилване на превенцията.. 

Съгласно насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, публикувани на сайта на Министерството на образованието на 25.08.2020 г., се въвеждат задължителни, препоръчителни и възпитателни мерки. Като част от задължителните мерки се предвижда максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки, спазване на общите здравни мерки, като дистанция, носене на предпазни средства и други, както и изпълнение в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“. Съгласно последните се налагат ограничения в броя на лицата, които могат да посещават търговския обект по едно и също време, налага се и провежданата дезинфекция на търговските площи да се осъществява по-често от обичайното. Предлаганите хранителни стоки в неопакован вид или насипно състояние следва да се съхраняват по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.). Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се осъществява от служители, използващи лични предпазни средства. Последните, съгласно добрите практики, задължително трябва да работят с такива. 

Събитията, които се развиха на територията на страната от месец март тази година и продължаващи и до днес, не можеха да бъдат предвидени от институциите или гражданите на Република България. Ето защо, изправени лице в лице с пандемията от COVID-19, органите на законодателната и изпълнителната власт бяха принудени да правят изменения в действащи законови и подзаконови нормативни актове, както и да създават нови такива, в изключително кратък период от време. Справянето с последиците от вируса, включително, но не само ограничаването на неговото разпространение, показа, че страната ни трябва да бъде нормативно подготвена за реакция при бедствени положения и непредвидени ситуации като тази. Част от тази подготовка е изработването на мерки за справяне с финансовите последици, каквито безспорно възникват като резултат от преките действия на институциите за справяне с проблема. 

След началото на учебната година наематели на бюфети в учебни заведения, се обърнаха към нас поради сериозното ограничаване на обема на дейността им предвид приетите на национално ниво и цитирани по-горе мерки за справяне с пандемията от COVID-19. Ограничаването на броя деца, които могат едновременно да посещават ученическите бюфети в междучасията, се отразява пряко върху генерираните от обекта приходи. Подобно влияние оказва и обстоятелството, че цели класове преминават към дистанционна форма на обучение с оглед забавяне разпространението на вируса. Предвид това тези търговци отчитат сериозен спад в своите приходи. В същото време, за да спазват предписанията на здравните органи, техните разходи са значително повишени. Сега те са задължени да закупуват дезинфектанти и лични предпазни средства за служителите, както и да извършват по-честа дезинфекция на търговските площи.

Търговските обекти, разположени в учебни заведения, са натоварени да изпълняват важни функции. На първо място, училищните бюфети са сред малкото търговски обекти, спазващи изискванията за безопасност и качество на храните, установени с Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлаган и при организирани мероприятия за деца и ученици и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците. Това ги прави един от основните фактори, оказващи влияние върху здравословното състояните на учениците и приучаването им към здравословен начин на хранене.

Нещо повече, наличието на място в училище, от което детето да може спокойно да си закупи вкусна и здравословна храна, намалява вероятността то да търси такава извън пределите на учебното заведение. Именно заради това посредством съществуването си ученическият бюфет спомага за осигуряване на необходимите условия за опазване на живота и здравето на децата.

Създалата се ситуация, породена от пандемията от COVID-19, показа необходимостта от изработване на мерки и работещи решения, които да могат да бъдат прилагани при всякакви подобни случаи така, че стопанските субекти да имат поне минимални гаранции за своето оцеляване. В този смисъл се предприеха и редица законови промени на национално ниво, обхващащи различни сфери на обществения живот.

Настоящото предложение за допълнение на наредбата в частта относно размера на  наемните цени, заплащани от наемателите на обособени части от учебни заведения с договорено предназначение ученически бюфет или друг тип заведение за хранене, има за цел да уреди занапред възможността за облекчаване на тази специфична част от бизнеса на територията на Община Русе при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, в случаите, когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, ограничават или затрудняват обичайната търговска дейност на тези търговци. 

Целта на мярката е не просто съхраняване на малкия бизнес и запазване на работните места, осигурявани от него. Съществуването на този вид търговски обекти е гаранция, че на учениците се предлага здравословна храна и се ограничава възможността те да напускат територията на учебното заведение, с което се защитават и тяхното здраве и живот.

Предлаганото допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение ще допринесе за постигане на целите, очертани в настоящото изложение. Това ще доведе до намаляване на собствените приходи на училищата на територията на Община Русе в случаите, в които нормата ще произведе действие. Посоченото намаление обаче няма да попречи на изпълнението на основните функции на учебните заведения. Настоящите промени няма да се отразят на общинския бюджет. 

Не беше установено настоящото предложение да противоречи на правото на Европейския съюз.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме Общински съвет – Русе да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 14, ал. 8 от ЗОС Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински   съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, както следва: 

§ 1. Създава се нова точка 6.5. в ал. 6 на чл. 2 със следния текст: При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, ограничават или затрудняват обичайната търговска дейност на наемателите на обособени части от учебни заведения с договорено предназначение ученически бюфет или друг тип заведение за хранене заплащат 50% от договорената наемна цена.“

§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването ѝ чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК.

ВНОСИТЕЛИ:

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. ____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

Срокът за предложения и становища по проекта за наредба е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.Област за прикачени файлове

Файлове