Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Детска ясла № 8 е разположена в гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. ”Неофит Рилски” № 68. Основната дейност на детската ясла е полагане на грижи за отглеждане, възпитаване и обучение на деца на възраст от 10 месеца до 3 годишна възраст. Организацията на работа в детското заведение е отговорна и специфична поради фактът, че в първите години от живота на децата се полагат основите на физическото и психоемоционално здраве и се формира интелекта им. За целта медицински персонал в детската ясла осъществява следните лечебно–профилактични и оздравителни мероприятия:
• облекчаване режима на често боледуващите деца;
• подсигуряване на спокоен сън;
• пълноценно хранене;
• закаляване чрез общ закалителен режим, въздушни бани, ходене боси, водни обливания, газене в басейн, плуване, водна гимнастика.
В подземния етаж на сградата на Детска ясла № 8 има изграден лечебно- профилактичен комплекс, включващ плувен басейн и помещения за физиотерапия. Същите не се използват от 1998 година, поради решение на Община Русе за намаляване на разходите за вода. Към него момент ползването на басейна за водно-закалителни процедури е било безплатна услуга за децата от детската ясла. Неизползваемият плувен басейн отговоря на изискванията за провеждане на водно-закалителни процедури, разполага с вана за индивидуални процедури и допълнителни помещения за подготовка за къпане на децата. Басейнът може да се ползва целогодишно за водно-закалителни процедури. Необходимо е да се набавят играчки и консумативи за поддържането му.
За отглеждане на децата в общинските детски ясли родителите заплащат такса в размер, определен от общинския съвет в съответствие със ЗМДТ /чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето/. За ползване на детска ясла в гр. Русе, родителите заплащат местна такса в размер на 10.00 лв. и 2.20 лв. за всеки присъствен ден /чл. 27, ал. 1 от Наредба № 16 на ОбС Русе/. Тази такса е за издръжка на децата в детските ясли в гр. Русе, но в нея не са включени разходи за водно-закалителни процедури, нещо повече, това не е възможно, тъй като лечебно-профилактичен комплекс съществува единствено в Детска ясла № 8 и обслужва само децата от тази ясла.
В чл. 16, т. 3 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях е посочено, че в детските ясли се осигуряват условия за нормалното физическо и психично развитие на децата чрез организиране и провеждане на дейности, свързани с физическото и психическото укрепване на децата. След като е налице материална база, считам че същата следва да се използва в интерес на децата.
След проведено проучване сред родителите на децата, посещаващи Детска ясла № 8 е установено, че всички родители подкрепят идеята за пускане на басейна в експлоатация, като 97 % от тях дават съгласието си за заплащане на месечна такса при неговото използване.
Финансовите разчети за разходите на плувното съоръжение с вместимост 7 кубически метра при потенциални потребители от 60 деца, са в размер на 586,08 лв. за един месец, разпределени както следва:
• Топла вода – приблизително – 5 куб. метра х 9,70 лв. 48,50 лв.
• Студена вода – 2 куб. метра х 1,88 лв. 3,76 лв.
• Обща сума за 1 бр. пълнене на басейна 52,26 лв.
• За 1 месец /две пълнения в седмица/ – 8 бр. х 52,26 лв. 418,08 лв.
• Дезинфектант /за едно почистване и пълнене/ 21,00 лв.
• Дезинфектант за 1 месец /две пълнения в седмица/ – 8 бр. х 21,00 лв. 168,00 лв.
За извършване на водно-закалителни процедури в лечебно-профилактичния комплекс на Детска ясла № 8 родителите на децата, посещаващи яслата е необходимо да заплащат допълнително месечна такса на дете-ползвател, в размер на 10.00 /десет/ лева.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. „в”, чл. 9а от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за възстановяване функционирането на лечебно- профилактичния комплекс включващ плувен басейн и помещения за физиотерапия в Детска ясла № 8, намираща се в гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ № 68, с цел провеждане на водно-закалителни процедури на децата от детската ясла.
2. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§1. Създава подточка 1.1 към чл. 27, ал. 1, т. 1 със следното съдържание:
„1.1. За извършване на водно-закалителни процедури в лечебно-профилактичен комплекс в детските ясли родителите на децата заплащат допълнителна месечна такса в размер на 10.00 лева.”.
§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на приемането й.
3. Приходът от такса за водно-закалителните процедури целево да бъде предназначен за покриване на разходите в съответните детски ясли, предоставящи услугата.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласували:
Иван Григоров
Зам.- Кмет „Хуманитарни дейности“

Ирена Петрова
Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

Елка Дочева
Директор на дирекция „Правни дейности”

Емилия Пенева
Директор на дирекция ФСД

Мариела Личева
Началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“

Райна Томова
Старши юрисконсулт в дирекция „Правни дейности“

Изготвил:
Искра Иванова
Главен експерт в отдел „Здравеопазване и социални дейности“

Файлове