Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Семействата, отглеждащи деца в условията на непрекъснато поскъпващия живот и нарастващите цени за основните жизнени потребности се нуждаят от подкрепа и стимул, за да осигурят всичко необходимо за потомството си. В този смисъл намаляването на таксите на територията на Община Русе ще бъде облекчение за всяко семейство с дете, което спортува или е с изявени заложби и таланти в извънкласни дейности по танци, пеене, вокално изкуство и музикални инструменти, изобразително, театрално изкуство и литература в Общината. Това би била реална подкрепа, както за спорта, така и инвестиция в децата, за да израстват спортсмени, хора с борбен дух и цели.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, чл.1, ал.2: „Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.”

Общински съвет Русе е приел Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, действащата и към настоящия момент.

            І.  По отношение на данъка върху недвижимите имоти

            Конституционното изискване е всички граждани да бъдат третирани от закона по еднакъв начин, включително и в материята на данъчното облагане.

            Нормата на чл. 60 от Конституцията закрепва изискването за съобразеност на данъците с доходите и имуществото на данъкоплатците. Алинея втора предвижда: „Данъчни облекченияи утежнения могат да се установяват само със закон.”

            По отношение на местните данъци, член 141, ал. 3 от Конституцията (Общинският съвет определя размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени със закон.) предвижда правомощие за общинския съвет, но при условия, по ред и в граници, определени само от Народното събрание със закон.

            Тази децентрализация не променя конституционното изискване за законоустановеност на данъците във всичките им елементи: данъчен обект, данъчна основа, данъчна единица, данъчна ставка и др. Според чл. 19 ЗМДТ данъчната ставка зависи единствено от данъчната оценка на имота.

            Определянето на размера на данъка в зависимост от други критерии (при това произтичащи не от закона, а от акт на Министерския съвет, съответно на Общински съвет) противоречи на Конституцията.

            ІІ. По отношение на таксите

            Съгласно ЗМДТ, чл. 8, ал. 6 (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2007 г.) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, определен с наредбата по чл. 9.

            Следователно отделни категории лица могат да бъдат освободени изцяло или частично от заплащане на такса битови отпадъци с Решение на Общинския съвет. Такива лица се явяват семействата, отглеждащи деца, които активно спортуват или са с изявени заложби и таланти в извънкласни дейности по танци, пеене, вокално изкуство и музикални инструменти, изобразително, театрално изкуство и литература на територията на Община Русе.

            Възможно е да се предвидят ясни критерии и правила, съобразно които тези семейства да получат подкрепа, като Общината ги освободи от заплащана от тях такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

            Целесъобразно е да бъдат освободени от събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране от таксата за битови отпадъци, тъй като отстъпката от освобождаването ще бъде осезаема за семейството, отговарящо на определените изисквания.

            Предлагаме редакция в Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

            Създава се нова алинея 11 към чл. 16 от посочената Наредба, която гласи:

Чл. 16. (11). Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако е подадена декларация по образец от собственик или ползвател на жилищен имот, който е родител или лице, упражняващо родителски права, или приемен родител, на малолетно или непълнолетно дете, което в срок до една година преди годината, в която се подава декларацията е участвало на състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация и/или отличено с призово място и/или награда в национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуствата, спорта или науката и/или посещаващо и/или ползващо социална услуга по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги, с изключение на услугите от резидентен тип по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 8 и 9 от Закона за социалните услуги. За жилищния имот, за който има подадена декларация се начислява само такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения и такса за почистване на местата за обществено ползване. Освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се извършва при следните условия:

1. Правоимащите лица следва да подадат в Община Русе декларация по образец, към която задължително се прилага удостоверение, с което се доказва участието на детето в състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация или в национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуството, спорта или науката през годината, в която се подава декларацията.

2. Удостоверението по т. 1 се издава от ръководителя на съответния спортен клуб, в който е картотекиран състезателят, състав или школа по изкуство или учебно заведение, регистрирани на територията на Община Русе.

3. Деклараторите дават изричното си съгласие за обработка на личните данни и за извършване на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. При деклариране на обстоятелства от значение за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване) по реда на чл.16, ал. 11 от настоящата наредба, в случай, че е представен документ с невярно съдържание, облекчението няма да се приложи и таксата ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани жилищата.

4. Декларации, подадени извън срока, определен в ал. 11 или некоректно попълнени декларации без задължителни реквизити, в т.ч. партиден номер, вид и точен адрес на имота, имена и подписи на родителите или лицата, упражняващи родителски права или приемни родители, не пораждат правни последици.

5. Декларацията по ал. 11 може да бъде подадена и за малолетно или непълнолетно дете, което е собственик или ползвател на жилищен имот, както и когато за имота е учредено право на ползване за физически лица, извън лицата по ал. 11.

6. Подадените декларации се разглеждат и одобряват от Комисия, назначена от Кмета на Община Русе.

  Предлагам образец на Декларация към новата алинея 11 на чл. 16 от Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – приложение 1.

За прилагането на новата уредба не се предвиждат допълнителни финансови или други средства.

Прилагането на измененията проекта за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе ще мотивира децата, занимаващи се с изкуство и наука да надграждат уменията си, да си поставят нови цели, ще укрепи вярата им в собствените им способности. От своя страна семействата, децата, местните спортни клубове, състави и школи по изкуства ще усетят финансовата и морална подкрепа на общността в лицето на местната власт.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби от Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните закони с правото на Европейския съюз. Проектът на Наредбата е съобразен и с Регламент (ЕО) № 1082/2006 г. на Европейския парламент, на Съвета и Европейската харта за местно самоуправление, с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, Закона за нормативните актове, подзаконовата нормативна уредба, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство, поради което съответства на Европейското право.

Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9, чл.69, ал.1 и чл.8, ал.6 от Закон за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§1. В чл.16 се създава нова ал. 11 с текст:

Чл. 16. (11). Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако е подадена декларация по образец от собственик или ползвател на жилищен имот, който е родител или лице, упражняващо родителски права, или приемен родител, на малолетно или непълнолетно дете, което в срок до една година преди годината, в която се подава декларацията е участвало на състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация и/или отличено с призово място и/или награда в национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуствата, спорта или науката и/или посещаващо и/или ползващо социална услуга по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за социалните услуги, с изключение на услугите от резидентен тип по смисъла на чл. 15, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за социалните услуги. За жилищния имот, за който има подадена декларация се начислява само такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения и такса за почистване на местата за обществено ползване. Освобождаването от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се извършва при следните условия:

1. Правоимащите лица следва да подадат в Община Русе декларация по образец, към която задължително се прилага удостоверение, с което се доказва участието на детето в състезание от държавния спортен календар към съответната спортна федерация или в национален или международен конкурс или състезание в областта на изкуството, спорта или науката през годината, в която се подава декларацията.

2. Удостоверението по т. 1 се издава от ръководителя на съответния спортен клуб, в който е картотекиран състезателят, състав или школа по изкуство или учебно заведение, регистрирани на територията на Община Русе.

3. Деклараторите дават изричното си съгласие за обработка на личните данни и за извършване на проверки относно декларираните от тях факти и обстоятелства от общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. При деклариране на обстоятелства от значение за освобождаване от такса битови отпадъци (само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване) по реда на чл.16, ал. 11 от настоящата наредба, в случай, че е представен документ с невярно съдържание, облекчението няма да се приложи и таксата ще се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани жилищата.

4. Декларации, подадени извън срока, определен в ал. 11 или некоректно попълнени декларации без задължителни реквизити, в т.ч. партиден номер, вид и точен адрес на имота, имена и подписи на родителите или лицата, упражняващи родителски права или приемни родители, не пораждат правни последици.

5. Декларацията по ал. 11 може да бъде подадена и за малолетно или непълнолетно дете, което е собственик или ползвател на жилищен имот, както и когато за имота е учредено право на ползване за физически лица, извън лицата по ал. 11.

6. Подадените декларации се разглеждат и одобряват от Комисия, назначена от Кмета на Община Русе.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Утвърждава Декларация по чл. 16, ал. 11 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе  по приложен образец.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§3. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл.78, ал.3 АПК.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласували:

Златомира Стефанова

Зам. кмет ИМС

Емилия Пенева

Директор дирекция ФСД

Пламен Петков

Ст. юрисконсулт отдел ПНО

Подготвил:

МАРИЯ СТАРЦЕВА

Директор дирекция МДТ

Елена Тодорова

За Директор дирекция Правни дейности

Съгласно чл.26, ал.4 от Закон за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове