Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на наредба за за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ДО
Общински съвет Русе

ДОПЪЛНЕНИЕ от 22.06.2012 КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №403/02.05.2012 /КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 168/23.04.2012/
от арх.Венцислав Илиев и групата общински съветници „Синята коалиция и ВМРО”
ОТНОСНО:Приемане на наредба за за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Уважаеми общински съветници,
След отлагане разглеждането на предложение № 403/02.05.2012 на сесията от 21.06.2012, проведохме консултации с администрацията на Дирекция „Устройство на територията” по спорните въпроси на Наредба 16 относно цените и сроковете за услугите в областта на инвестиционното и устройствено проектиране.
Считаме че с предложените корекции на Наредба № 16 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ,се постигат по-справедливи и отговарящи на интересите на гражданите цени.Прецизирана е формулировката на отделни текстове и е използван термина „Бруто площ” по БДС 163-86 с цел избягване на двусмислено тълкуване на определени понятия в инвестиционното проектиране и строителство.Сроковете за изпълнение на услугите са изведени в отделни членове 42 б и 59 г. Същите са диференцирани и прецизно съобразени със съответните срокове указани в Закона за устройство на територията. Взета е предвид и необходимостта да се поиска съгласието или изслуша мнението на друг орган, съобразно чл.57, ал.7 от АПК, както и необходимостта да се съберат данни за съществени обстоятелства и да се даде възможност на граждани или организации да участват в производството.
Посочените по-долу текстове са приети с консенсус от вносителите и администрацията след две съвместни заседания и допълнителни редакции проведени в периода от 14 – 22 юни 2012г.
Поради тази причина внасяме настоящото допълнение , като настояваме ОбС да вземе следното решение:

На основание чл.21,ал.2,във връзка с чл.21,ал,т.7от ЗМСМА,чл.28,ал.2 от ЗНА,чл.6,буква „д” от ЗМДТ,чл.7,чл.8 и чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.107,т.1-8 от ЗМДТ,чл.6,буква „к” от ЗМДТ във връзка с чл.153,ал.4,чл.143,ал2 и чл.150,ал.4 от ЗУТ,&3 от ДР на ЗУТ, чл.109, ал.1 и чл.79 от АПК

Общински съвет Русе

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на ОбС – Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ,както следва:

&1.В чл. 42 –За технически услуги по устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:

– Т.1.2 . Цената да стане 25лв/лист
&1.В чл. 42 –За технически услуги по устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:

– Т.1.2 . Цената да стане 25лв/лист / отпадат отделните цени за формат А4-20 лв и формат А3-30 лв на лист/
– Т.1.3. Цената да стане 100 лв/ха, вместо 150 лв/ха.
– Т.2 . Да се добави в графата за цена – 3 лв. и текстът да стане „Издаване на заверени копия от документи и строителни книжа във формат А3 и А4”
– Т.2.1. Да отпадне
– Т.2.2. Да отпадне
– Т.4 Текстът да стане „Издаване на удостоверение и скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ”
– Т.7.1. Текстът да стане „Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ”
– Т.7.2. Текстът да стане „Съгласуване, одобряване и издаване на разрешение за поставяне на свободностоящи рекламни съоръжения”
– Т.14.1. Цената да стане: „По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не повече от 900 лв на специалност.”
– Т.14.2. Да отпадне текста „Одобряване на…..”
– Т.24.Текстът „……..екзекутивни проекти по т.17-24….” да се замени с „……… екзекутивна документация по т.17-24……”
– Във всички текстове на чл.42 да отпаднат сроковете указващи извършването на технически услуги.

&2. В чл.59в – За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42 се правят следните изменения и допълнения

– Т.3. Цена от 110 лв да се замени с 80 лв.
– Т.5.1 Цената да стане: „По 0.80лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.40 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части.
– Т.11. Цената от 550 лв да се замени с 500 лв
– Т.11.1 ; Т.11.2 ; Т11.3 ; Т.11.5 и Т.11.6 – Цените в текстовете „не повече от …… лв” да станат:
За т.11.1 – 400 лв
За т.11.2 – 500 лв
За т.11.3 – 600 лв
За т.11.4 – 600 лв
За т. 11.5 – 600 лв
За т. 11.6 – 600 лв
– Във всички текстове на чл.59в да отпаднат сроковете указващи извършването на технически услуги.
&3. В глава втора”Местни такси”, Раздел VІ „Такси за технически услуги” се прави следното допълнение:
Създава се нов чл. 42б със следния текст:
Чл.42б „ Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията по чл.42 са:
Ал.1 Срокът е 3- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точка 5.
Ал.2 Срокът е 7- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.1, т.2, т.3,т.6, т.8, т.9, т.10,т.12.2, т.16, т.18, т.25, т.26.
Срокът е 7-дневен от внасянето на проектите по т.14, т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23 / при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.2 от ЗУТ/
Ал.3 Срокът е 14- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.7.1, т.12.1/за услугите по чл.181 и чл.202от ЗУТ/, т.16, т.24.
Ал.4 Срокът е 28- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.7.2.
Ал.5 Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4, т.12.1/за услугата по &16 от ЗУТ/, т.13.
Срокът е едномесечен от внасянето на проектите по т.14,т.17, т.19, т.20, т.21, т.22, т.23 /при наличие на изготвена оценка по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ/

&4. В Глава ІІІ ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
се създава се нов член чл.59г със следния текст:
Чл.59г „ Сроковете за извършване на технически услуги по устройство на територията по чл.59в са:
Ал.1 Срокът е 7- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.1, т.9 и т.10
Ал.2 Срокът е 14- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки: т.2, т.3, т.5.2, т.5.3, т.5.4, т.11.
Ал.3 Срокът е 28- дневен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.4
Ал.4 Срокът е едномесечен от постъпване на искането за извършване на техническите услуги по точки:т.5.1, т.7, т.8, т.12, т.13, т.14., т.15, т.16.

22.6.2012 Предложили:

/ Венцислав Илиев/

/ Искрен Веселинов/

Файлове