Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
1/ Община Русе е собственик на имот – Градски кей, крайбрежна ивица на река Дунав, в който е разположено Пристанище „Пристис”.
Предстои регистрация на пристанището по законоустановения ред и избор на пристанищен оператор.
За функциониране на пристанището следва да се определят пристанищни такси, които да се събират от оператора и да се внасят като приход в общинския бюджет, поради което предлагам да се приеме в допълнение нов раздел XII към „Глава Втора” на действащата наредба.

2/ Предлагам и три изменения:
Първото е в чл. 20 ал. 3 и засяга заплащаните от „Общински пазари”ЕООД такси за ползваните площи. Предвид разчетите на управителя на дружеството и с оглед на осигуряване на стабилен месечен приход в общинския бюджет предлагам таксите да станат за първа зона – 0.80 лв./кв.м., за втора зона – 0.68 лв./кв.м. и за трета зона – 0.56 лв./кв.м. Увеличението няма да доведе до затруднения на дружеството, а ежемесечният доход за Общината ще стане 14 420лв., което в годишен размер прави 173 000 лв. т.е. в общинския бюджет ще влязат с 26 000лв. в повече, отколкото, ако тези суми се получат под формата на дивидент. За да не се променят заплащаните суми от трети лица предлагам изменението да е записано изцяло в чл. 20 ал. 3 и да не се променят секторните коефициенти в чл. 23 ал. 4.
Второто предложение е редакционно. С присъединяването на с. Бъзън към нашата Община, считам, че е редно да се приравни към посочените населени места в сектор IV чл. 23 ал. 3.
Третото изменение предлагам в чл. 59 ал. 1 т. 16.2. и засяга заплащаните суми за почивните бази в Лесопарка и в кв. Късовци на гр. Плачковци. Действащите цени са определени от 2006г. и не покриват направените разходи по поддръжката на базите. Също така през този период общината вложи средства за ремонтиране на базата в Лесопарка, както и обновихме оборудването и на двете бази, с което почивката в тях стана много по-приятна и пълноценна. За миналата 2009г. легловата база за летния период на Късовци бе ангажирана изцяло, а за Николово за петък и събота се ангажира за месец напред. С оглед на това, предлагам новите цени на нощувка да станат 5 лв. за служители, общински съветници и семействата им и 10 лв. за граждани.
В гр. Царево не поддържаме почивна база и съответно текста в чл. 59 ал. 1 т. 16.3 следва да се отмени.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК, във връзка с чл. 103в, ал. 5, изр. второ от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, и с чл. 6 ал. 1 б.„б” и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§ 1. Към ГЛАВА ВТОРА се добавя нов
Раздел ХІI.
Пристанищни такси, събирани в Пристанище „Пристис”
Чл.53г. (1) За посещение на кораб в Пристанище „Пристис”, независимо от вида му и извършваната от него дейност, се събира пристанищна такса в размер на 40 лева за корабопосещение.
(2) На пътнически кораб с кабини за пътници, се събира пасажерска такса в размер на 2 лева за пътник, на база официалния пасажерски списък на пътниците.
(3) За посещение на ро-ро състав или пътнически кораб в Пристанище „Пристис”, когато плавателните съдове обслужват корабна линия между граничните пунктове по българо-румънския участък на р. Дунав, се събира обща за всеки състав или кораб пристанищна такса в размер 20 лева.
Чл. 53д. За специални кораби по смисъла на чл. 5 КТК, за добиващи (инертни материали, дърводобив и др.), за строителни кораби и за корабите, предназначени за помощни (спомагателни) пристанищни дейности (плаващи кранове, маневрени влекачи, катери, баржи за лимбиране и др.), се заплаща само пристанищна такса по 20 лева за всеки кораб за започнат месец престой в Пристанище „Пристис”.
Чл. 53е. За кораби, включени в състав, пристанищната такса се събира за всеки кораб поотделно.
Чл. 53ж. Таксите се заплащат преди отплаването на кораба от пристанището.

§ 2. Към Допълнителни разпоредби се добавят:
10. „Посещение на кораб“ е периодът от време между контрола на пристигане на кораба в пристанището и контрола на неговото заминаване, оформено от органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
11. За целите на тази наредба корабите се делят на следните типове:
„Пътнически кораб“ е всеки кораб, включително високоскоростен плавателен съд, по смисъла на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот по море (SOLAS) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. (ДВ, бр. 61 от 1983 г.), който може да превозва повече от 12 пътници;
„Ро-ро пътнически кораб“ е кораб, предназначен за превоз на пътници и товари, с товарни помещения, с хоризонтален начин за натоварване и разтоварване;
„Специален кораб по смисъла на чл. 5 КТК“ е кораб, употребяван за научни, учебни, културни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и спасяване, за ликвидация на последствия и щети от погинало имущество и др.
12. „Кораби в състав“ е временно формирование от влачени/тласкани кораби и влекач/тласкач.

§ 3. В чл. 20 ал. 3 текста „0.40 лв. на кв.м.” се заличава и вместо него се записва „за първа зона – 0.80 лв. на кв.м., за втора зона – 0.68 лв. на кв.м. и за трета зона – 0.56 лв. на кв.м.”.
§ 4. В чл. 23 ал. 3 след „Тетово” се добавя „Бъзън”.
§ 5. В чл. 59 ал. 1 т. 16.2. б. „а” числото „4.00 лв.” се заменя с „5.00 лв.”
§ 6. В чл. 59 ал. 1 т. 16.2. б. „б” числото „6.00 лв.” се заменя с „10.00 лв.”
§ 7. В чл. 59 ал. 1 т. 16.3. текста „Почивна база в гр. Царево-бунгала без санитарен възел-4.00лв. на ден” се отменя.
§ 8. Сумите, определени с § 3, § 5 и § 6 от тази наредба, се събират от 1 юни 2010г.

ВНОСИТЕЛ:
Божидар Йотов – Кмет

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове