Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам две изменения:
Първото е в чл. 23 ал. 2 т. 6 „Такса се заплаща в размер 50 % от определена през летен период, съгласно одобрената схема /проект/ при условие че, след 31 октомври подвижни съоръжения като: огради, чадъри, стойки, цветарници, спомагателни щандове, витрини и други не се премахнат от общинския терен.” След „витрини” да се постави запетайка и се добавят „маси, столове”. С предлаганото изменение ще се даде възможност да се поставят пред обектите за хранене и развлечение маси и столове и през зимния период и да се заплаща таксата с 50% намаление спрямо летният период. На ползвалите през летният период и нежелаещи за зимния период остава възможността да ги премахнат от общинския терен.
Второто засяга чл. 16 ал. 6 „Декларациите по ал. 5, се приема и завежда в отделен регистър на Общината /Кметството/, като проверка на обстоятелствата посочени в нея се извършва от длъжностно лице от отдел “Местни данъци и такси” / Кметовете на кметства/, което/които/ при необходимост изисква и допълнителни документи, и/или извършва насрещни проверки в съответната данъчна служба. Декларацията се приема но поражда последици само когато всички съсобственици или ползватели на имота са я подписали.”
Предлагам след „подписали” да се добави текста „и са заплатили задълженията за имота.”. Идеята е само коректните към общината данъкоплатци да могат да ползват облекчението по ал. 5 на същия член.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§ 1. В чл. 23 ал. 2 т. 6 след „витрини” се поставя запетайка и се добавят „маси, столове”.
§ 2. В чл. 16 ал. 6 след „подписали” се добавя текста „и са заплатили задълженията за имота”.

§ 8. Сумите, определени с § 3, § 5 и § 6 от тази наредба, се събират от 1 юни 2010г.

ВНОСИТЕЛ:
Божидар Йотов – Кмет

Предложил:
Бонка Бойчева
Главен счетоводител

Красимир Стоянов
Началник отдел МДТ

Изготвил:
Начко Наков
Ст.юрисконсулт ПНО
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове