Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид извършените изменения в Закона за местните данъци и такси, и с оглед съответствието на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе със закона, предлагам следните изменения и допълнения:
В чл.2, ал. 1, т. 8 да отпадне.
В чл. 10а, ал. 1 думите „на кмета” да отпаднат.
В чл. 10а, ал. 4, т. 2 да се добави в началото „Кмета на Община Русе след решение на”.
В чл. 14, ал. 1, т. 3 след „обезвреждане” де се постави запетая и текста да се измени и допълни с „рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците”.
В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „отчетна стойност” да се заменят с „по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ” и текста става „Предприятията изчисляват дължимата такса по реда на чл. 16 според количеството на битовите отпадъци и/или пропорционално върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ за нежилищните недвижими имоти и върху данъчната оценка за жилищните имоти и я внасят в приход на общинския бюджет.”
В чл. 16а, ал. 3 думите „отчетна стойност на придобиване” в скобите да се заменят с „по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 към ЗМДТ”.
В чл. 17 предлагам да изравним сроковете за плащане на таксата за битовите отпадъци /ТБО/ с тези за плащане на данъците върху недвижимите имоти /ДНИ/, като текста стане:
ал. 1 „Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.“
алинея 2 „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
Раздел IV „Туристическа такса” следва да отпадне.
Чл. 60 „За несъбрана туристическа такса по чл. 34, ал. 3 на физическите лица се налага глоба в размер от 20,00 до 200,00 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 100,00 до 500,00 лв.” следва да отпадне.
Освен горните редакционни предложения, предоставям на Вашето внимание и следното:
1. Постъпила е докладна записка с Вх. № 1286/ 19.11.2010 г. от Румян Ганчев, директор на РБ „Любен Каравелов” за приемане на нова Вътрешна наредба с цените на читателския абонамент на платените библиотечни услуги за 2011 г.
2. През изтеклата 2010 г. бюджетът на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе бе намален с 30%, като в същото време цените на електрическия ток и газта за отопление бяха увеличени. От средата на годината досега издръжката на библиотеката се осъществява предимно със средства от собствени приходи. Липсата на средства доведе до спирането на закупуване на нова литература, CD, DVD и други библиотечни документи. Въпреки това, Регионална библиотека „Любен Каравелов” развива активна дейност, която възнамеряваме да продължим и през 2011 г. Това налага да актуализираме повечето от цените за читателски абонамент, като същевременно разширим и разнообразим платените библиотечни услуги за 2011 г.
3. В чл. 66 от Закона за обществените библиотеки и в чл. 31, ал. 5, т. 2 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове са регламентирани санкциите и обезщетенията за повредени, унищожени или изгубени документи от библиотечния фонд, като е предвидено, че точният размер на обезщетението се определя в Правилата за обслужване на читателите на съответната библиотека, поради което предлагаме т. 48а.3 на чл. 59 от Наредба № 16 да бъде отменена.

Файлове