Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Венцислав Калчев
Общински съветник в Общински съвет Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9
за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 на Общински съвет – Русе са:
1. По смисъл текстът на чл. 29 , ал. 2 : “ Договорите за контрол с контрольорите могат да бъдат прекратени предсрочно от кмета на Общината, въз основа на решение на Общинския съвет в случай на предходната алинея, с изключение на т.7 “ и текстът на чл.29, ал.3 : “Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока по същия ред и от същия орган по ал.2 , при условията на ал.1 , т.2 и т.3.” имат едно и също значение и текстът на ал. 3 дефакто дублира текста на ал.2 , което налага отпадането на ал.3 от текста на Наредбата.
2. Текстът на чл. 30 , ал.1 , т.3 : “ са лишени с присъда или административно наказание от правото да вземат материално отчетническа длъжност”
няма нищо общо и е несъвместим с текстовете на ал. 1 и текстовете на т.1, т.2 , т.4 и т.5. , което налага неговото отпадане от Наредбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.5 , т.4 от ЗОС и чл. 76, ал.3 от АПК , Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества със следните изменения:

1. Отменя досегашната ал.3 от чл.29 : “Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока по същия ред и от същия орган по ал.2 , при условията на ал.1 , т.2 и т.3.”
2. Отменя досегашната т.3 от ал.1 на чл.30 : “ са лишени с присъда или административно наказание от правото да вземат материално отчетническа длъжност”.
3. Досегашната т. 4 от ал.1 на чл. 30 – става т.3 от ал. 1 на чл.30: “срокът за приключване на работа”.
4. Досегашната т. 5 от ал.1 на чл. 30 – става т.4 от ал. 1 на чл.30: “други условия”.

ВНОСИТЕЛ:
Венцислав Калчев
Общински съветник

Файлове