Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предвид извършените изменения на Закона за местните данъци и такси, и с оглед съответствието на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе със закона, предлагам следните изменения и допълнения:

В чл. 1 да се създаде нова т. 7 – „туристически данък”, а досегашната т. 7 става т. 8.
В чл. 5 ал. 2 накрая се добавя текста „Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
В чл. 7 ал. 4 следва да отпадне.
В чл. 8 ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него”. Създава се нова ал. 5 с текст: „За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“
В чл. 11 текста следва да стане: ал. 1 „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.“.
алинея 2 „На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“
В чл. 15: ал. 1 думите „и жилищните имоти на предприятия”да отпаднат и текста стане: „Данъкът върху недвижимите имоти на граждани е в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
В ал. 2 „Данъкът върху недвижимите имоти на предприятия е в размер на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка /отчетната стойност/ на недвижимия имот.” да се отменят думите „/отчетна стойност/”, както и числото ,.1.5” да се измени на „1.3”. Искам да отбележа, че на основание чл. 22 от ЗМДТ рамката е от 0,1 до 4,5 на хиляда. С предлаганите промени се увеличава ДНИ върху жилищните имоти на предприятията от 1 на 1.3 на хиляда, а им се намалява данъка върху нежилищните имоти от 1.5 на 1.3 на хиляда. За имоти на граждани се запазва досегашната ставка.
В чл. 17 ал. 1 следва да се измени на: „Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти – данъчната им оценка съгласно приложение № 2.”
В чл. 18 се създава нова „ал. 3 Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”
В чл. 20 думите „и чл. 17” следва да отпаднат.
В чл. 41 след „шейни” се добавя „и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата”
В чл. 46 ал. 1 се изменя: „Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“.
Създава се нова „ал. 3 – Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ”
В чл. 52, ал. 1, т. 2 се изменя на „физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;“.

Основната промяна в ЗМДТ е въвеждането на нов местен данък – туристически данък. Размерът на досега заплащаната туристическа такса от лицата, предоставящи хотелиерски услуги в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи, за брой реализирана нощувка в лева, бе диференциран в зависимост от цената на нощувката, а именно: до 20 лв. и над 20 лв. Общински съвет Русе, на свое заседание от 22.12.2004 г. с Решение № 449, по Протокол № 23, прие туристическа такса, съответно в размер на 0.60 лв./бр. нощувка за цена на нощувката до 20 лв. и 1.00 лв./бр. нощувка за цена на нощувката над 20 лв. Този размер на досегашната такса беше еднакъв за всички категории – от 1 до 4 звезди. За услугите, предоставяни в туристически хижи, таксата беше в размер на 0.20 лв./бр. нощувка. Размерът на досегашните такси е отразен в Глава втора, Раздел ІV „Туристическа такса”, чл. 34, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Русе.
В Закона за местните данъци и такси туристическата такса бе преобразувана в туристически данък. Допустимата диференциация, определена в чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, е не по цена на нощувката, а съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване. По смисъла на чл. 61 р, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и § 1, т. 27 и 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за местните данъци и такси за туристическите хижи не се заплаща туристически данък, тъй като съгл. чл. 3, ал. 3, т. 10 от Закона за туризма те са туристически обекти, но не са средства за подслон или места за настаняване.
В чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет определя размера на данъка в граници от 0.20 лв. до 3.00 лв. за всяка нощувка. Съгл. § 26, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка за 2011 г. трябва да се определи до 31.01.2011 г. В § 26, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е определен размерът на туристическия данък за средствата за подслон и местата за настаняване само за месец януари 2011 г, както следва:
1. Категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка
5. Категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
Съгл. чл. 10а, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма Консултативният съвет по въпросите на туризма е длъжен да прави предложения и да дава становища за размера на туристическия данък. На свое заседание от 06.01.2011 г. Консултативният съвет разгледа внесените от общинска администрация два варианта за туристически данък, а именно:

І-ви вариант /съответстващ на размера на утвърдения с ал. 2 по §26 от Закона за местните данъци и такси туристически данък/:
1. Категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.

ІІ-ри вариант:
1. Категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 0,70 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.

При обсъждането беше подкрепена предложената и в двата варианта диференциация според категорията на туристическите обекти, предлагащи нощувки. Единодушно с гласуване членовете на Консултативния съвет по туризъм предлагат на Общински съвет Русе да бъде приет ІІ-ри вариант за размер на туристическия данък. Приложени са справки за очакваните приходи. От изложеното предлагам:

В глава втора да се създаде нов „раздел VI Туристически данък” с:
Чл. 57 /нов/: ал. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58 /нов/: 1-ви вариант (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:
1. Категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
Или
2-ри вариант (1) Размерът на данъка за всяка нощувка е:
1. Категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
3. Категория 3 звезди – 0,70 лв. за нощувка;
4. Категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
5. Категория 5 звезди – 0,90 лв. за нощувка.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал. 1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.”
Чл. 59 /нов/- „Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.“

Файлове