Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно действащата в момента Наредба №2 на Общински съвет – Русе, летния сезон за обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията от типа на автомати, хладилни витрини и фризери за сладолед, детски надуваеми батути и др., поставени върху части от терени общинска собственост е за времето от 01.05. до 30.09. на текущата година.
Наемателите на тези обекти отправиха запитвания относно възможност за ползване на терените преди 01.05. и след 30.09.
Началните цени в Наредба №2, чл.2, ал.1, т.33, т.39 и т.40, касаещи горецитираните обекти са определени в лв./кв.м./ден.
Това дава възможност извън летния сезон при хубаво време, подходящо за работа на открито да се заплаща наем, след предварително подадено заявление от всеки желаещ наемател.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.96, ал.1 от ПОДОС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК Общински съвет-Русе реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
В т.6.2. се добавят две нови изречения със следното съдържание:
При работа извън периода 01.05. – 30.09. на годината, за обектите по чл.2, ал.1, т.20-Б., т.33.2. и т.33.3. и т.40 – се заплащат наеми по цените на чл.2, ал.1 – лв./кв.м./ден, в зависимост от основното предназначение на обекта, след предварително заявление, подадено до Кмета на Община-Русе, като се посочва периода на ползване.

При извършване на основен ремонт, реконструкция, ново строителство или пристрояване, промяна в транспортната схема и временна организация на движение, разрешени по установения ред със срок на изпълнение по-дълъг от един месец, когато се засяга ползвания имот – сграда и/или терен общинска собственост, за времетраенето на ремонта /реконструкцията/ наемателите на засегнатите обекти:
– се освобождават от заплащане на наем при затваряне на обекта; – заплащат 20% от договорената наемна цена, при ограничен достъп до обекта;
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе, да сключи допълнителни споразумения с наемателите, съгласно промяната на Наредба №2 по т.І, считано от 01.04.2011год.

Вносител;
БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

Файлове