Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С направените изменения в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2 към закона. До 30 юни 2010г. предприятията подаваха декларации по чл. 14 от ЗМДТ за тези имоти. Впоследствие декларациите се обработваха от служителите на отдел „МДТ”, като за част от предприятията данъчната оценка остана неопределена към 30 ноември на 2010г. когато изтече срока по чл. 16 ал. 1 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе за подаване на декларации за определяне по количество на ТБО. При получаване на съобщенията за дължимите суми за 2011г. същите констатират, че сумите им са увеличени значително на база по-високата данъчна оценка. Междувременно с писмо Изх.№И-371/24.03.2011г. на НСОРБ се дават препоръки на кметовете на общини по възникналите въпроси. Считам за справедливо за предприятията, неподали декларации за определяне на ТБО по количество на битовите отпадъци да се даде еднократно възможност до 30 май на 2011г. да подадат декларация по чл. 16 ал. 1 от Наредба № 16. За да са равнопоставени всички предприятия, на подалите декларации, следва да се даде възможност да ги оттеглят в същият срок. С това ще се намали възникналото напрежение сред предприятията на Община Русе. Намаленията на приходите по план-сметката има възможност да се покрият от повишаване на събираемостта за 2011г. и на недобора от минали години.
В ал. 1 и ал. 5 на чл. 16 смятам за уместно да се уточни срока, в който лицата могат да подават декларации. С досегашният текст няма начална дата, поради което предлагам да е от 1 септември.
В Община Русе пристигна предложения от Омбудсмана на Република България за синхронизация на Наредбите с действащото законодателство. От тези предложения смятам за правилно да отпадне в чл. 16 ал. 7 условието всички собственици на имоти да са заплатили задълженията си, за да породи правното си действие декларацията по чл. 16 ал. 5.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси , чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§ 1 В чл. 8 ал. 3 се изменя така: „Решението по ал. 1 се взема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”.
§ 2 В чл. 16 ал. 1 след думите „Община Русе” се добавя от „от 1 септември”.
§ 3 В чл. 16 ал. 5 след думите „Общината /Кметството/” се добавя „от 1 септември”.
§ 4 В чл. 16 ал. 7 думите „и са заплатили задълженията за имота /” се отменят.

§ 5 В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 18 с текст:
Ал. 1 „Срокът за подаване на декларациите по чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба за определяне на ТБО за 2011г. според количеството на битовите отпадъци, се удължава еднократно до 30 май 2011г.”
Ал. 2 „Срокът по чл. 16”а”, ал. 4, за оттегляне на декларациите по чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба за определяне на ТБО за 2011г. според количеството на битовите отпадъци, се удължава еднократно до 30 май 2011г.”
§ 6 В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 19 с текст: „Изменението на ал. 7 на чл. 16 влиза в сила от 1 януари на 2012г.”

Приложение: Писмо с Изх. № 9200-19/25.02.2011г. на Областен управител на Област Русе

ВНОСИТЕЛ:

Божидар Йотов,
Кмет на Община Русе

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове