Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След направените изменения в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, остана да се конкретизира срока за подаване на декларации по чл. 16 ал. 5 от наредбата за имоти, които няма да се използват. Считам, предвид прогнозируемост на приходите по план-сметката, за уместно срока за подавене на декларациите да се изравни с този по чл. 16 ал. 1, а именно от 1-ви юни до 30 ноември на предходна година.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси , чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе както следва:

§ 1 В чл. 16 ал. 5 израза „до 31 май на съответната година” се заменя с „от 1 юни до 30 ноември на предходната година”.

ВНОСИТЕЛ:
Божидар Йотов,
Кмет на Община Русе
Съгласували:

Бонка Бойчева
Главен счетоводител

Красимир Стоянов
Началник отдел МДТ

Даниела Робева,
Началник сектор ООПМДТ

Подготвил:

Начко Наков
Ст.юрисконсулт ПНО

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове