Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

 ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” ще бъде учредено като специализирано звено към Общинска администрация – Русе за управление и стопанисване на предоставено общинско имущество, както и за осъществяване на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане чистотата на територията на Община Русе. Същото няма да бъде самостоятелно юридическо лице и ще осъществява стопанска дейност, при спазване изискванията на чл. 51, ал. 2 и чл. 53 от Закона за общинската собственост (ЗОС), от името на Общината.
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в компетентността на Общински съвет – гр. Русе е вменено правомощие да приеме Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Съобразно характера на услугите, включени в предмета на дейност на общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, се налага допълване на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, с регламентиране цените на услуги за реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и пр.). Предлаганите цени на услуги са установени след извършени финансови анализи, при съобразяване на необходимите за реализация на съответната услуга разходи за труд и материали.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет с Решение № 15, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 3 / 15.12.2011 г.), предлагам на Общински съвет – гр. Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – гр. Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Приложения: 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,
2. Анализни цени на услуги, предлагани от Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове