Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Асен Иванов Даскалов

Пламен Янков Цветков

Траян Тихомиров Тотев

Иво Колев Пазарджиев

Владо Владимиров Владов

Луиза Красимирова Попова

Росица Борисова Георгиева

Димитър Илиев Димитров

Кънчо Асенов Йорданов

общински съветници от групата на „Патриотите-ВМРО“

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост /Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №593, прието с Протокол №25 от 13.09.2021 г. на Общински съвет – Русе е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС, с която бяха приети ред и условия за продабжа на общински жилища.

Съгласно чл. 33, ал. 5 от Наредбата, в случаите, когато са постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 от Наредбата определя кои жилища да преминат в списъка на общинските жилища, отредени за продажба, като класира жилищата в низходящ ред, съобразно следните критерии:

1. Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя – 1 точка за всеки 5 завършени години;

2. Възраст на жилището – 1 точка за година;

3. Вид на конструкцията – 3 точки за панелно жилище, 1 точка за ЕПК и 2 точки за тухлено.

С работата по списъка се установи, че има редица затруднения с точкуването, тъй като тогава се класираха тухлените сгради в централна градска част, панелни от немски тип в кв. „Здравец“, кв. „Здравец изток“ и първите построени блокове в кв. „Дружба“.

Тогава не беше отчетено важното обстоятелство, че класирането на жилища би следвало да отразява логиката на предвидената разпоредба на чл. 20 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, която гласи, че данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми, съгласно Приложение №2 в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването, и се съобщава на данъчно задължените лица.

С Решение №503, прието с Протокол №29/27.02.1998 г., Общински съвет – Русе е определил зони, чрез които да се сформира базисната данъчна стойност на сградите в гр. Русе. По същата логика в Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС в чл. 27, ал. 2 наемната цена на жилищните имоти, собственост на Община Русе, за 1 кв. м полезна площ се определя според зоните, като съответно е определил различна сума за всяка от тях.

Считаме, че същата логика би следвало да се приложи и в точкуването, когато се прилага чл. 33, ал. 5 от цитираната наредба.

Отделно срокът на експлоатация на сградите не би следвало да има малка тежест, каквато е предвидена в наредбата.

Вследствие на приемането на наредбата се очаква увеличение на приходите в бюджета от събраните средства. Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими. Не бе установено настоящият проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганата наредба е нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет.

Считаме, че с предвидените промени значително ще се балансира възможността за равен достъп на гражданите до предвидената норма, т.к. различните квартали са строени в различни времеви периоди и сега действащата разпоредба няма да им предостави възможност за това.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагамe на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Русе ,

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/ в Община Русе, като:

§ 1. Чл. 33, ал. 5, т. 1 и т.3 придобиват следната редакция:

 1. „т.1 Срок на обитаване на общинското жилище от заявителя – 1 точка за всяка завършена година;
 2. „т. 3 Вид на конструкцията – 10 точки за  панелно жилище, за тухла и ЕПК – 5 точки;“
 3. Създава се нова т. 4 със следния текст:

„ т.4 За Първа зона – 2 точки, Втора зона – 5 точки, Трета зона – 10 точки, Четвърта зона – 20 точки, Пета зона – 25 точки.“

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от датата на публикуването й на интернет страницата на Общински съвет Русе.

Вносители:

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

 1. _____________________________________________________________________

име, презиме, фамилия подпис

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе

Файлове