Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид невъзможността да се осигури приходната част на бюджета на община Русе за 2024г. от продажба на имущество, приватизация, наеми и др. и на основание чл.22 от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, намирам за уместно да се осъвремени определения размер на данъка върху недвижимите имоти /ДНИ/. Законодателят е предоставил на общинските съвети правото да определят данъка от 0,1 до 4,5 промила. Исторически за цялата страна /1997-2007г./ размерът на данъка върху недвижимите имоти е бил 1,5 промила. След открилата се възможност някои общински съвети са вдигнали ставките, а в община Русе размерът е намален на 1,2 промила. Впоследствие с Решение № 401, прието по Протокол № 16/15.12.2016г. на Общински съвет – Русе, данъкът върху недвижимите имоти е вдигнат на 2 промила.

На второ място, предлагам на Вашето внимание осъвременяване размера на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин /ДВПИ/. Актът на Общински съвет – Русе, с който е определен действащия размер от 2,2 на сто е приет през 2009г. /Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009г./. През предходните години по-ниските приходи са компенсирани с други приходоизточници, които предвид обективни фактори бележат траен ръст на намаление.

С разработването на прогноза за периода 2024 – 2026г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности се очертава недостиг на контролите в размер на 10 млн. лв. за 2024г. /без планиран резерв, намалени разходи за инвестиции, намалени разходи за текущ ремонт/ и реален съществен дефицит при данните за 2025г. и 2026г. Съгласно ЗПФ /Закона за публичните финанси/ трайно нарастващите разходи се обезпечават с трайно нарастващи приходи, каквито са имуществените данъци и ТБО.

            По указания на Министъра на финансите прогнозата за периода 2024г. – 2026г. е изработена с размер на МРЗ, както следва:

  • 2024г. – 933лв, т.е. с 20% повече от 2023г.;
  • 2025г. – 1033лв., т.е. с 32% повече от 2023г.;
  • 2026г. – 1140лв., т.е. с 46% повече от 2023г.

В община Русе в местните дейности и в дофинансирането на държавните дейности

има разкрити 916 щатни и нещатни броя персонал.

Предвид влошената икономическа ситуация с растящи цени, общият средногодишен индекс на потребителските цени за предходните  12 месеца е 14,3%, а за периода месец Януари 2017г. до месец Юли 2023г. – 41%. МРЗ за 2024г. в сравнение с 2017г. се очаква да се покачи със 103%, за 2025г. със 125%, а за 2026г. със 147%.

            Друг фактор, който влияе върху увеличаване на разходите е погашението на главниците по дългосрочни заеми от банки и Фонда за градско развитие от 1,481 млн. лв. през 2023г. на 3,589 млн.лв. в следващия период. Очакванията от продажба на нефинансови активи са в посока намаление с над 6,739 млн. лв. в сравнение с 2023г.

            Гореизложеното предполага недостиг на трайни приходи, които да компенсират трайното нарастване на разходите във всички бюджетни сфери.

            От няколко години е налице дефицит в План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ, където разходите се увеличават, в т.ч. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, а приходите от ТБО не са актуализирани от 2012г. В тази връзка Община Русе от 2019г. се възползва от нормативните възможности за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползване на отчисленията и обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗОУ. Тази държавна мярка помогна и през 2023г. да не се насочва допълнителен ресурс от собствени средства в дейност „Чистота“, но за 2024г. не е разписан регламент относно отчисленията, което би влошило дефицита в дейността и според разчетите за 2024г. би увеличило разходите с над  5,472 млн. лв. Друг фактор, който ще повлияе в дългосрочен план върху разходите в План-сметката по чл. 66 от ЗМДТ е сумата на компенсацията към доставчика, която общината ще трябва да осигури по договора за възлагане на услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по експлоатацията за анаеробно третиране и извършване на дейности за преработка на отпадъци на основание решение на ЕК 2012/21/ЕС. По предварителни данни годишната компенсация за община Русе ще е около 2 млн.лв. по предоставянето на УОИИ, като разходите за осъществяване на задълженията ще се покриват от всички общини, участници в Регионалното сдружение. 

            Предвид сложната и икономическа ситуация в страната са налице тенденции за допълнителни разходи  в края на 2023г. и следващ бюджетен период във всички  дейности поради увеличени акцизи на горива и възстановяване на ставка от 20% на ДДС за газ. Предвиждат се промени в пакет данъчни закони, които ако бъдат приети ще увеличат данъчната и осигурителната тежест върху извънтрудовите доходи, както на персонала по трудови и служебни правоотношения заради рязкото увеличение на максималния осигурителен доход.

            С оглед на изложеното, Община Русе не може и не бива да изостава в планирането и осигуряването на повече трайни общински приходи, които да бъдат използвани за балансиране на необходимите разходи за по чист и привлекателен район.

Предвид гореизложеното, е налице невъзможност за балансиране на всички разходи с настоящите ставки на МДТ дори и при спазване на принципите на целесъобразност, ефективност и ефикасност. Необходимо е търсенето на нов приходоизточник или завишаване на съществуващите, за да се минимизира риска от допускането на просрочени задължения във връзка с реализиране на основни и приоритетни дейности и проекти, както следва:

По тези причини целта на предложенията е да се балансира бюджета на Община Русе. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства. Очакваните резултати от прилагането й са повишаване на приходната част на Община Русе. При ставка на данъка от 2 промила по данни от дирекция МДТ на Общинска администрация облогът за 2023г. е 8 429 308 лв.. При определяне данъка на 3 промила облогът би достигнал 12 230 000 лв..

Годишния план за 2023г. от втория приходоизточник – данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин е 5 000 000 лв. При изменение на ставката за възмездно придобиване на имущество на 2,7 на сто се очаква завишение на приходите до 5 800 000 лв. годишно.

Тези 4 800 000 лв. ще покрият част от посочените разходи.

Измененията са съобразени с действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.

По отношение на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин /ДВПИ/ следва да се отбележи, че общините, позиционирани от законодателя в I 1 група са определили размера на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин от 2,8 до 3 на сто. За Столична община и общините Варна, Бургас и Пловдив размерът на ДВПИ е 3 на сто. С предложението за размер на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин от 2,7 на сто Община Русе ще се доближи до големите общини.

По отношение на сроковете за внасяне на такса битови отпадъци за годината, следва да се отбележи, че някои от общините са предвидили издължаването да се извършва без отстъпка на предплатилите. За Община Русе предлагам да отпадне предвидената отстъпка от 5 процента на платилите изцяло задълженията си до 30 април, тъй като отлаганата с години нова методика за определяне на ТБО доведе до дефицит в план-сметката за годината. Това би довело до допълнителни средства в бюджета на Община Русе в размер на 320 000 лв.

Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.9, чл.22 и чл.69, ал.1 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за зопределяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§1. В чл.15, ал.1: числото „2“ се заменя с „3“.

§2. В чл.35, ал.2: числото „2,2“ се заменя с „2,7“.

Преходни и заключителни разпоредби:

§3. В чл.17 от  Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе ал.2 се отменя.

§4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: office@obs.ruse-bg.eu.

Файлове