Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

на ПАТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ОТНОСНО:  Приемане на НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Предлагаме на вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на община Русе, приета с Решение № 1462 по Протокол № 52 от 16.07.2015 г., ( Наредба № 14 ), относно раздел ІV. „Категории пътници с право на преференциални карти и условията за издаването им“. В посочения раздел се съдържат разпоредбите на чл. 17, чл. 18, чл. 19 и чл. 21.

            ПРЕДЛАГАМЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА следните изменения и допълнения в Наредба № 14, както следва:

            В чл. 17 да се преномерира ал. 3, която да стане ал. 4 и да се създаде нова ал. 3 със следния текст:

            „(3) Право на пътуване в градския транспорт осъществявано с

автобусите и тролейбусите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, изцяло заплащано от общинския бюджет, от местоживеенето им до училището, имат всички ученици от 14 години до 19 години, редовна форма на обучение.“

            В ал. 4 на чл. 17 да се създаде нова т. 3 със следния текст:

            „3. Представени снимка и уверение от съответното учебно заведение за учениците по ал. 3.“

            В чл. 18, ал. 1 и ал. 2 се заличава изразът „учащи се“.

            В чл. 19 се заличава ал. 1 и се създава нова ал. 1 със следния текст:

            „(1) Право на безплатно пътуване по една линия в градския транспорт, осъществявано с автобусите и тролейбусите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, имат лицата получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс.“

            В чл. 21 се прави следната промяна в началото на изречението:

            „Чл. 21 Абонаментните карти по чл. 17, 18 и 20 се закупуват, а тези по чл. 19 се издават от Община Русе, …“ – след запетайката продължава старият текст на чл. 21.

На основание чл. 28 ал. 2 от Закона за нормативните актове излагаме следните мотиви, които обосновават предлаганото изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България всеки има право свободно да избира своето местожителство и да се придвижва по територията на страната.

         Могат ли нашите родители да се придвижват свободно на територията на Община Русе? А нашите деца? По-голямата част от тях не могат, поради получаване на доходи под прага на бедност и невъзможност с тези доходи да заплащат транспортни разходи дори за обществен транспорт!

Необходимо е справедливо разпределение на общинската помощ, с цел постигане на низходящ тренд на бедността и демографската криза в Община Русе. Това може да се реализира чрез политиката за социално включване, както и предприемане на допълнителни мерки, насочени към различни целеви групи като ученици и лица в пенсионна възраст. Към тези целеви групи е насочена социалната политика на всяка европейска община. Това са права, които разпределят в полза на индивида ползите от общността. Тези права предполагат наличието на определен резултат от осъществилото се взаимодействие в общността.

Посочените права осигуряват помощ, предоставят грижа и закрила в случаи, при които техните титуляри се нуждаят от такава.

Това са ситуации, в които общността функционира като донор, като гарант за получаването на определен минимум от грижа за всеки един от нейните членове.

Нашата отговорност – на общинските съветници, означава отговорност към гражданите на Община Русе, относно подобряване на средата на обитаване, чрез по-добра вътрешна свързаност между населените места в общината, подобрена инфраструктура и достъпни транспортни услуги, последните пряко свързани с правото на всеки гражданин за свободно придвижване. Може ли обаче да има свободно придвижване, ако няма достатъчно средства да си купиш билет или карта за обществения транспорт. Отговорът е НЕ! По този начин нуждаещите се от подпомагане не само,  не могат да осъществят това свое право, но те не могат и да поддържат така необходимия за всеки човек социален контакт. Над една пета от българите живеят под прага на бедност. Те също имат необходимост за достъп до медицински и други услуги.

Достигнатата образователна степен е важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда, съответно до по-високо заплащане и ползи за обществото. Това определя и значимостта на образованието на бъдещото поколение. Ние можем да направим необходимото – нашето бъдеще да има достъп до образователната система. Без осигурен обществен  транспорт достъпът до образователната система е ограничен поради бедност. Това е една от причините и за демографската криза.

Целите, които си поставяме с измененията и допълненията в Наредба № 14 са следните:

  1. Намаляване на демографската криза и независимо от повишаващият се праг на бедност, гарантиране на правото на свободно придвижване на засегнатите от недоимък граждани на територията на Община Русе.
  2. Осигуряване и повишаване на достъпа до институциите на групи, застрашени от социално изключване.
  3. Засилване на социалната ролята на местната власт и повишаване на доверието на гражданите към нея.

Финансови средства за промените на наредбата  са необходими и те  могат да бъдат осигурени, освен от бюджета на Община Русе и от дивидентите на общинските предприятия.

            Не беше установено настоящият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 да противоречи на правото на Европейския съюз. Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от изключителна компетентност на Общинския съвет. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. 

            Във връзка с чл. 26, ал. 4, изр. 1 от ЗНА срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от публикуването на настоящия проект и мотивите към него на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

            С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК Общински съвет – Русе

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, както следва:

            § 1.  В чл. 17 се преномерира ал. 3, която става ал. 4 и се създава нова ал. 3 със следния текст:

            (3) Право на пътуване в градския транспорт, осъществявано с

автобусите и тролейбусите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, изцяло заплащано от общинския бюджет, от местоживеенето им до училището, имат всички ученици от 14 години до 19 години, редовна форма на обучение.

            § 2.  В ал. 4 на чл. 17 се създава нова т. 3 със следния текст:

            3. Представени снимка и уверение от съответното учебно заведение за учениците по ал. 3.

§ 3.  В чл. 18, ал. 1 и ал. 2 се заличава изразът „учащи се“.                                  

§ 4.  В чл. 19 се заличава ал. 1 и се създава нова ал. 1 със следния текст:

            (1) Право на безплатно пътуване по една линия в градския транспорт, осъществявано с автобусите и тролейбусите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, имат лицата получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс.

§ 5.  В чл. 21 се прави следната промяна в началото на изречението:

            „Чл. 21 Абонаментните карти по чл. 17, 18 и 20 се закупуват, а тези по чл. 19 се издават от Община Русе, …“ – след запетайката продължава старият текст на чл. 21.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе е приет с Решени № ……. по Протокол № …………. и влиза в сила от момента на нейното приемане.

ВНОСИТЕЛИ:

  1. …………………………….                          4.  ……………………………

/ МАРИЯН ДИМИТРОВ /                     / КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ /

  1. …………………………….                           5.  …………………………..

/ ХРИСТО ПОПОВ /                                   / БОГОМИЛ ТОДОРОВ /

  1. …………………………….

/ МИЛЕН БОЕВ /

Файлове