Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид предоставените с чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ правомощия на общинския съвет да определя размера на местните данъци на територията на Община Русе, както и във връзка с извършени изменения на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр. 28 и ДВ бр. 39 от 2011г./, и с оглед съответствието на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе със закона, предлагам следните изменения и допълнения към Наредбата:
Поради законодателно допълнение с ДВ бр. 39 от 2011г. в чл. 7 ал. 1 след думите „по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията” следва да се добави „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон”
Предвид еднаквото третиране при облагането с данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ на гражданите и бизнеса, избягването на неравнопоставено облагане, както и факта, че считано от 2011г. основата за облагане на граждани и предприятия се изравни, предлагам в чл. 15 ал. 1 „Данъкът върху недвижимите имоти на граждани е в размер на 1 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.” думите „на граждани” да се заличат и числото „1” да стане „1.2”, а ал. 2 „Данъкът върху недвижимите имоти на предприятия е в размер на 1.3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.” да се отмени.
Очаквания финансов резултат за бюджета на общината е запазване на сегашните нива на приходи от този вид данък.
В чл. 41 предлагам да изменим някои от ставките. До момента те са на предвидения минимален праг от законодателя. На практика се получава, например за автобусите, извършващи обществен превоз на пътници да заплащат по 5 лв. данък на превозното средство. Също така данъкът за товарните автомобили до 12 тона технически допустима максимална маса е по 10 лв. на започнат тон. Получава се, че заплащат несравнимо по-ниски суми в сравнение с леките автомобили. Например един лек автомобил от среден клас със 100 KW мощност на двигателя и на 10 години заплаща 165 лв. годишен данък, а за гореописаното товарно превозно средство максималния данък е 120 лв., като обичайно те са по 5-6 тона и от тук данъка е 50-60 лв. годишно. Като взема предвид износването на общинските пътища, а също и границите, които законодателят е предвидил, предлагам изменение в данъчната ставка на някои от видовете превозни средства, които ще изравнят облагането в град Русе със сходните такива градове в България – Бургас, Стара Загора, а спрямо Варна ще оставаме близо наполовина. Предложенията ми са следните:
В чл. 41 ал. 5 данъкът за автобуси да стане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 75 лв. /Предвидените граници са от 50 до 150 лв./
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 150 лв./Предвидените граници са от 100 до 300 лв./
В чл. 41 ал. 6 да стане:
Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост. /Предвидената законодателно рамка е от 10 до 30 лв./
В чл. 41 ал. 8 да стане:
Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 75 лв. Предвидената законодателно рамка е от 50 до 150 лв./
От направените предложения е видно, че не се достигат дори средните предвидени стойности. Също така смятам, че с измененията ще се постигне по-голяма справедливост при облагането на превозните средства.
На основание законодателно изменение с ДВ бр. 28 от 2011г. в чл. 52 ал. 1 т. 4 числата „12 и 13” следва да се заличат.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§ 1 В чл. 7, ал. 1 след думите „по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията” се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон”.

§ 2 В чл. 15:

В Ал. 1 Думите „на граждани” се заличават. Числото „1” става „1.2”.

Ал. 2 се отменя.

§ 3 В чл. 41:

В ал. 5 „Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:”
В т. 1 числото „50” става „75”
В т. 2 числото „100” става „150”

В ал. 6 числото „10” става „15”

В ал. 8 числото „50” става „75”

§ 4 В чл. 52 ал. 1 т. 4 след числото „10” изразът „запетайка 12 и 13” се отменя

ВНОСИТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” № 6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu.

Файлове