Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе

ДО                                                                                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                     

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ                                                    

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе е приета с Решение № 392 по Протокол № 21/18.12.2008 г. С Решение № 571/15.07.21 г. по Протокол № 24/15.07.2021 г. на Общински съвет Русе бяха отменени разпоредбите на Раздел II от Глава III, касаещи реда и условията за разрешаване на търговска дейност на открито, поради регламентиране на процедурата в Наредба №7 на Общински съвет Русе. В тази връзка е необходимо да отпаднат текстовете на чл.1, ал.2, т. 2 и чл. 23, ал.1, т. 1, тъй като същите са в противоречие с извършените промени в нормативната уредба.

В нормативната уредба на Община Русе липсва регламент за създаване, организиране на  дейностите и закриване на общинските пазари. Предлагаме в Наредба №5 да се създаде нова Глава трета А „Условия и ред за организацията и дейността на общинските пазари на територията на Община Русе“. Новата правна уредба разграничава пазарите по видове, определя процедура за разкриване и регистриране на общински пазари и лицата, които могат да бъдат организатори на пазарите, въвежда изискване за утвърждаване на Правилници за организацията и дейността на пазарите.

Изготвеният проект има за цел да заличи съществуващи противоречия в нормативната уредба на община Русе и да въведе ред и условия за създаване и функциониране на общинските пазари на територията на общинна Русе.

С приемането на нормативния акт ще се въведат ред и условия за създаване и функциониране на общинските пазари на територията на общинна Русе и ще се заличат съществуващи несъответствия в нормативната уредба на община Русе.

Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Изготвеният проект не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба №5 за търговската дейност и условията и реда за организацията и дейността на общинските пазари на територията на Община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе:

Р Е Ш И:

1. Допълва  наименованието на Наредба №5 за търговската дейност, както следва:

ОТ: „Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе“.

НА: „Наредба №5 за търговската дейност и условията и реда за организацията и дейността на общинските пазари на територията на Община Русе“.

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на община Русе, както следва:

§1. Текстът на чл. 1, ал. 1 се допълва и придобива следната  редакция: „С тази наредба се уреждат  извършването на търговска дейност и условията и реда за организацията и дейността на общинските пазари на територията на Община Русе“

§2. Чл. 1, ал.1, т. 2 се отменя.

§3.  Текстът на чл. 9, ал. 2 придобива следната редакция: „Търговски обекти с ненормирано работно време са тези, чието работно време продължава след 23.00 ч.“

§4. След Глава Трета, раздел II, се създава нова „Глава Трета А“ с чл. 22а – чл.22и,  както следва:

ГЛАВА ТРЕТА А

„ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“:

Чл. 22а. „Общински пазари“ са пазарите, организирани върху терени – общинска собственост, или собственост на еднолични търговски дружества на община Русе.

Чл. 22б.Пазарите на територията на община Русе са:

1. съобразно градоустройствения им статут:

а) с постоянен статут – разкрити върху имоти, отредени за пазар по реда на ЗУТ;

б) с временен статут – разкрити за определен период от време върху имоти, които не са отредени за пазар.

2. съобразно предназначението им:

а) универсални;

б) специализирани.

3. съобразно срока на съществуването им:

а) безсрочни;

б) за определен срок;

в) в определен ден от седмицата.

4. специфични места за извършване на търговска дейност – панаири и събори.

Чл. 22в. Организатор на общински пазар може да бъде:

1.еднолично търговско дружество, собственост на община Русе.

2. кметът на община Русе, в случаите по чл. 22б т. 3, б. „в“ и т. 4.

3. кмет на кметство, в случаите по чл. 22б т. 3, б. „в“ и т. 4, в границите на съставните на Община Русе населени места.

Чл.22 г . (1) Нови общински пазари с постоянен статут се разкриват с решение на общински съвет, след предварително проучване и установяване на необходимостта от тях и възможностите за изграждането им

(2)  С решението по ал. 1 се определят:

1. организаторът на пазара;

2. предназначението;

3. местоположение, площ и точни граници;

4. други специфични изисквания.

Чл. 22д.  (1) Общинските пазари с временен статут и специфичните места за извършване на търговска дейност се откриват със заповед на кмета на община Русе, по мотивирано предложение на едноличното търговско дружество, управляващо пазарите.

(2) Предложението по ал. 1 се подава до кмета на община Русе, чрез Дирекция „Общинска и етажна собственост“, комплектовано със:

1. схема с указано местоположение на обектите, терените и масите за сергийна търговия, утвърдена от гл. архитект на община Русе, когато са му възложени правомощия за това;

2. становища от съответните специализирани служби – Регионална здравна инспекция (РЗИ), „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР и др.

(3) Със заповедта по ал. 1 се определят:

1. организаторът на пазара;

2. предназначението;

3. местоположение, площ и точни граници;

4. срок за съществуване на пазара;

5. работно време за търговска дейност, зареждане и почистване – съобразно изискванията за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите;

6. други специфични изисквания.

(4) Пазарите по чл.22б, т. 3, буква „б“ се разкриват за срок не по-дълъг от 3 години. При доказана необходимост от съществуването на пазара, срокът може да бъде продължаван с издаване на нова заповед на кмета на общината.

Чл. 22е (1)Дирекция „Общинска и етажна собственост“ води регистър на общинските пазари.

(2) За регистрирането на общинския пазар организаторът представя заявление, към което прилага следните документи:

1. Правилник за организацията и дейността на пазара, утвърден от кмета на общината;

2. Схема с указано местоположение на обектите, терените и масите за сергийна търговия за действащите пазари по чл. 22б, т. 1, б. „а“;

3. Други документи, изискващи се от специални нормативни актове.

(3)За всеки отделен пазар в регистъра по ал. 1 се вписват следните обстоятелства:

– адрес на пазара;

– организатор на пазара, вкл. ЕИК;

– решение на общинския съвет, респ. заповед на кмета за разкриване на пазара;

– срок за съществуване за пазарите

(4) При промяна на обстоятелствата, подлежащи на регистрация, организаторът на пазара е длъжен в 14-дневен срок да уведоми кмета по реда на ал. 2

Чл. 22ж. Правилника за организация и дейност на пазара съдържа:

1. предназначението на пазара;

2. забранените за продажба стоки и забраните за осъществяване на определени дейности;

3. документи, които трябва да притежава търговецът за съответния вид стока – фактура за закупуване на стоката, сертификат за произход и качество, анкетна и регистрационна карта, когато лицето е производител на селскостопанска продукция;

4. редът за информиране на потребителите за цените и други условия за продажба на стоките;

5. редът за предоставяне и ползване на обекти, терени, маси за сергийна търговия;

6. видове наеми и цени на услуги, начинът за тяхното събиране и редът за обезпечаването им;

7. права и задължения на участниците в пазара;

8. права и задължения на организатора на пазара;

9. ред и начин за почистване и охрана на пазара;

10. работно време, съобразено с изискванията за опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите;

11. видове нарушения и предвидените за тях санкции, както и редът за тяхното налагане;

12. други специфични правила и изисквания, съобразно вида на пазара.

(2) Неразделна част от Правилника за организация и дейност на пазара е схемата, определяща местата за извършване на търговска дейност – обекти, терени, маси за сергийна търговия.

Чл. 22з. (1) Организаторите на пазарите са длъжни да упражняват ежедневен контрол върху дейността на лицата, които извършват търговска и обслужваща дейност на територията на пазарите, за спазване на Правилника за организация и дейност на пазара, нормативните актове и решенията на организатора, свързани с дейността на пазара.

(2)  При констатиране на нарушения, организаторът на пазара е длъжен да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване и налага санкции в съответствие с Правилника за организация и дейност на пазара.

Чл. 22и. (1) Пазарите се закриват:

1. с изтичане на срока, за който са открити;

2. с решение на Общински съвет – за пазарите по чл. 22б, т. 1, буква „а“ – по мотивирано предложение на кмета на общината. С решението се определят реда, условията и срока за закриване на пазара;

3. със заповед на кмета на Община Русе – за пазарите по чл. 22д, ал. 1.

(2) След закриването на пазара регистрацията му в регистъра по чл. 22е, ал. 1 се заличава.

§5. Текстът на чл. 23, ал.1, т. 1 се отменя.

§6. Текстът на чл. 23, ал.1, т. 11 придобива следната редакция: „Изнасянето на озвучителни уредби пред търговските обекти и озвучаване на пространството около тях под каквато и да е форма, с изключение на заведения за хранене и развлечения.“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. В срок до 31.12.2024 г. организаторите на всички съществуващи на територията на община Русе пазари следва да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите на тази наредба.

Вносител,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове