Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с проявен интерес, относно стопанисване и експлоатация на микроязовир “Тетово”, описан в АОС № 3850 от 08.04.2002год. и становища на комисията по общинска собственост за отдаването му под наем, се налага изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, тъй като в нея няма определена цена за отдаване под наем на язовири, водоеми и др.
Направени са справки и запитвания до други сходни на Община – Русе Общини относно началните наемни цени./Приложение №1/
Имайки предвид гореизложеното, на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.14, ал.8 от ЗОС Общински съвет-Русе реши:

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:

В чл.2, ал.1. се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „…за период от” се добавя „една година,” и след думите „…..на квадратен метър” се добавя „или на декар”;

Създава се нова точка, както следва:
2. /нова/ т.41

Файлове