Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В действащата Наредба № 16 на Общински съвет – Русе са регламентирани цените на всички услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Любен Каравелов”. Това е в противоречие с разпоредбата на чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки, която изисква общинските съвети да приемат размера на таксите за предоставяните специализирани библиотечни услуги. Съгласно закона постъпленията ще останат в РБ „Л. Каравелов”. Специализираните библиотечни услуги са изчерпателно изброени в чл. 52, ал. 1 на ЗОБ. Това налага Общински съвет – Русе да определи единствено размера на таксите за предоставяните специализирани библиотечни услуги.
Настоящото предложение е съобразено с Докладната записка на директора на РБ „Л. Каравелов”, придружена с икономическа обосновка относно техния размер.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

Файлове