Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ЕМИЛ МИЛУШЕВ
ръководител на Работна група,
създадена с Решение № 58/19.01.2012г на ОбС-Русе
и общински съветник в Общински съвет – Руссе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Решение № 58 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 5/19.01.2012 година, с цел синхронизиране разпоредбите на Наредба № 6 със законодателната уредба и съдебната практика, както и отстраняването на установени пропуски при прилагането й, предлагам проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. Направените предложения са в три основни направления:
1. Условия и ред за установяване на жилищна нужда, настаняване под наем и прекратяване на наемните правоотношения за жилищен имот, собственост на Община Русе.
Съгласно чл. 45а от ЗОС условията и редът за установяване на жилищни нужди и настаняването под наем в общински жилищни имоти се определят с наредба на общинския съвет. Диспозитива на нормата предвижда общинският съвет да уреди тези отношения при оперативна самостоятелност. В тази връзка е приета Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от наредбата, право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища, предназначени за отдаване под наем имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на условията, определени в точки 1 – 11. Практическото приложение на тези текстове води до два основни извода. На първо място Община Русе не може да задоволи нуждите на всички граждани, желаещи настаняване в общински жилищен имот, поради ограничения жилищен фонд. Общината разполага с 1951 броя жилищни имоти, в т. ч. и 15 бр. държавни имота. През 2011 година в списъка за настаняване по чл. 16 от Наредба № 6 са били включени 160 семейства/домакинства с жилищни нужди, установени по реда на наредбата. За цялата календарна година са предоставени жилища на 75 от тях. Годишният списък за 2012 година наброява 146 семейства/домакинства. За първите два месеца на 2012 година са настанени 7 от тях.
На второ място настоящата редакция на някои от условията на чл. 3, ал. 1 позволява на гражданите да черпят права от неправомерното си поведение. Такива са текстовете на чл. 3, ал. 1, т. 8 и т. 9. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 и т. 9 гражданите, които кандидатстват за настаняване в общински жилищен имот да не са се самонастанявали в общински или държавни жилища или наемното правоотношение за общинско жилище да не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, 3, 4, 8 от ЗОС, освен ако не са изтекли повече от 5 години. Посочените основания за прекратяване на наемно правоотношение са резултат от виновно поведение на наемателя – неплащане на наемната цена или консумативните разноски за повече от три месеца, нарушаване на добрите нрави, неполагане грижата на добрия стопанин при ползване на жилището или използването му не по предназначение. Идентично е положението и със самонастаняването в общинско или държавно жилище. Следователно наличието на условията на чл. 3, ал. 1, т. 8 и т. 9 в Наредба № 6 е своеобразна санкция за неправомерно поведение на гражданите спрямо общински или държавен жилищен имот. Това от своя страна обуславя увеличаване на срока, който тече от момента на преустановяване на това поведение до момента, в който гражданинът отново може да кандидатства за настаняване, от пет на десет години. Същата промяна е предложена и по отношение на чл. 3, ал. 1, т. 3 , съгласно която гражданите, които кандидатстват за настаняване в общински жилищен имот следва да не са отчуждавали недвижими имоти на други лица през последните пет години преди подаването на заявлението, с изключение на прекратяване на съсобственост.
В чл. 6 от Наредба № 6 се регламентира състава и реда, по който заседава комисията по картотекиране и настаняване в общински жилища. Новата ал. 4 предвижда да бъдат изброени и правомощията й, определяни досега със заповед на Кмета на Община Русе.
В настоящата редакция на чл. 24, ал. 1 се предвижда гражданин, който е включен в списък за настаняване и откаже 2 пъти предложените му общински жилища, които отговарят на нормите за жилищно задоволяване, да не получава до края на календарната година друго предложение за настаняване. Съответно в ал. 2 е предвидено при три отказа, гражданинът да се изключва от списъка за настаняване. Общинските жилищни имоти се предоставят на граждани с установена жилищна нужда, които живеят предимно при тежки жилищни условия. Приложението на този текст води до там, че част от гражданите, включени в списък за настаняване, предявяват претенции към квартала, етажността и дори изложението на предложените им общински имоти. По тази причина са предложени са промени в диспозитива на чл. 24, ал. 1 и 2, които предвиждат възможността за един отказ в рамките на календарната година. При втори отказ, гражданинът да се изключва от списъка за настаняване и може да кандидатства повторно за него по реда на чл. 16, ал. 2 от наредбата.
През 2011 година е изменен чл. 46, ал. 1 от ЗОС (ДВ бр. 15/2011 г.). Създадена е нова т. 9, съгласно която се допуска с наредбата по чл. 45а, ал. 1 да се създават основания за прекратяване на наемните правоотношения с наематели на общински жилищни имоти, различни от тези, регламентирани в чл. 46, ал. 1, т. 1 – 8.
Основанията за прекратяване на наемните правоотношения са регламенитрани в чл. 31, ал. 1 от Наредба № 6, т. 1 – 7. Настоящата редакция на т. 7 обхваща няколко различни хипотези. Предвид възможността, предвидена в новата т. 9 на чл. 46, ал. 1 отделните хипотези могат да се дефинират в отделни точки. В направеното предложение това са т. 7, 8 и 9.

2. Наемни цени на общинските имоти.
Действащите наемни цени на общинските жилища са утвърдени с Решение № 919, прието с Протокол № 44/31.03.2006 година на ОбС – Русе. Съгласно това решение базисната наемна цена на общинските жилища в Център и ЖК “Възраждане” е определена на 0.71 лв/кв.м., за ЖК “Дружба 3”, ЖК “Здравец”, ЖК “Чародейка” и ЖК “Родина” е определена на 0.50 лв/кв.м. За гр. Мартен и жилищата в къщи от всички зони базисната наемна цена е 0.46 лв/кв.м.
От месец април 2006 година до настоящия момент наемните цени не са актуализирани, въпреки промените в икономическата обстановка и увеличените наемни цени на свободния пазар.

3. Продажба на общински жилищни имоти.
Според § 5 от ДР на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ общинските съвети ежегодно осигуряват общински жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство и определят продажната им цена за закупуването им от правоимащите лица. Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОС определя, че общинските жилища, предназначени за продажба могат да се продават на правоимащите по ЗУПГМЖСВ. Действащия до 17.05.2011г текст на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост категорично забраняваше продажбата на общински жилища. Този текст беше отменен от съда като незаконосъобразен с Решение № 16/21.04.2011г по адм. дело № 34/2011г. на АС-Русе. Според мотивите на решението забраната за продажба противоречи на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОС и § 5 от ДР на ЗУПГМЖСВ. Според съда общинските съвети могат да забранят продажбата на общински жилища само на лицата по т. 3 от чл. 47, ал. 1 от ЗОС, тъй като само за тези лица имат правомощия дадени със ЗОС да определят, респ. да изключат, условия за закупуване на общински жилища. Касателно лица, които са правоимащи по ЗУПГМЖСВ общинските съвети не могат да не предвидят ред за закупуване от тях на жилища – общинска собственост. Това налага да се допълни Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, като в нея Общински съвет – Русе предвиди реда и условията за продажбата на жилища общинска собственост на тази категория лица.
При определянето на този ред следва да бъдат съобразени текстовете на чл. 47 и 48 от ЗОС, на § 5 от ДР на ЗУПГМЖСВ и чл. 18 – 21 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ. Според императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2 от ЗОС продажната цена на общинското жилище не може да е по-ниска от данъчната му оценка. Според чл. 48, ал. 1 от ЗОС резервните общински жилища не могат да се продават. Ал. 2 от същия член дава възможност, но не създава задължение, ведомствените жилища да се продават на общински служители, които имат не по-малко от 5 години стаж без прекъсване в общинската администрация. Видно от диспозитива на нормите, визирани в чл. 47, ал. 2 и 3 от ЗОС общинският съвет е свободен да определи условията и редът за продажба на общинските жилища, както и цените им /но не по ниски от данъчната оценка/. Решаването на тези въпроси законодателят е възложил в компетентността на общинския съвет и то в порядък на оперативна самостоятелност. Изключение от това право на общинските съвети относно определянето на реда за продажба на общински жилища се предвижда в ППЗУПГМЖСВ.
С настоящото предложение се създава ред и се определят условия за продажба на жилища, собственост на Община Русе, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и ЗУПГМЖСВ. С оглед недостатъчния брой жилища, с които Община Русе разполага и зашита на обществения интерес от ефективно управление и разпореждане с жилищния фонд са предвидени ред и условия за продажба на общински жилища само на правоимащите по ЗУПГМЖСВ лица. Забранява се продажбата на жилища, чиито статут не определен в ПУП и жилища, които подлежат на събаряне, както и на такива, намиращи се върху имоти или части от тях, отредени за мероприятия по действащ подробен устройствен план за публична общинска или държавна собственост. Целта на тази забрана е от една страна опазване на обществения интерес, обосновал определянето на имотите за публична собственост, а от друга защита на интереса на самите купувачи да придобият жилище с изяснен градоустройствен статут. Забранява се и продажбата на резервните жилища, каквато забрана е предвидена и в 48, ал. 1 от ЗОС. Чл. 33, ал. 4, т. 5 и 6 от Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС-Русе забранява продажбата ведомствени жилища и на жилища, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Тази норма кореспондира и с чл. 1, т. 1 от ППЗУПГМЖСВ, който казва, че по този ред се продават налични свободни общински жилища. Съгласно текста на чл. 48, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС заети жилища могат да се продават на служители на общината или други лица, отговарящи на условия, определени в наредбата на общинския съвет. Преценката е на общинския съвет, който може и да не продава последните. Броят на ведомствените жилищата и на жилищата за отдаване под наем на лица с установени жилищни нужди е недостатъчен и към настоящия момент. Запазването на съществуващия жилищен фонд на общината и забраната за продажба на описаните жилища се налага с оглед зашита на обществения интерес, продиктуван от осигуряването на жилища на нуждаещите се.
В § 4 от Проекта /чл. 34/ се определя ред, условия и цена за продажбата на жилища собственост на Община Русе на правоимащи лица по ЗУПГМЖСВ. За закупуване от тези лица, съобразно § 5 от ДР на специалния закон, се определят от съвета ежегодно жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство в списъка по чл. 12 от Наредбата. Чл. 19 и чл. 20 от ППЗУПГМЖСВ предвижда ред за продажбата на жилища и имоти за жилищно строителство общинска собственост, което ограничава възможността на съвета да опреди различен ред. Според чл. 19 от ППЗУПГМЖСВ местните комисии обявяват на публично място утвърдени от кмета на общината списъци на жилищата и имотите за жилищно строителство, които подлежат на продажба по този ред. Според чл. 20 от същия нормативен акт правоимащите граждани се поканват писмено да направят своя избор, като броят на поканените граждани трябва да е равен на броя на обектите, предвидени за продажба. Тези граждани, които не направят избор запазват това си право за следващ път, а на тяхно място се канят следващите от списъка на правоимащите. Липсва норма, която да урежда сключването на договора за продажба. Поради това в настоящия проект се предвижда това да става от кмета на общината, като нейн законен представител. Спазен е принципът за определяне на пазарна цена на общинските жилища не по-ниска от данъчната оценка каквото е предписанието на чл. 47, ал. 2 от ЗОС. Цената се определя от общинския съвет по общия ред. Това се налага с оглед защита на интересите на Община Русе при извършване на разпоредителните сделки. От друга страна не се нарушават и правата на притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове да получат компенсация по специалния закон. Според чл. 11, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ левовата компенсация се превежда по жилищно-спестовния влог на титуляра или по посочена от него сметка, както следва: 1. при покупка на готово жилище от общината – след представяне на договора за покупка; 2. при покупка на жилище от ведомство – след представяне на договора за покупка; 3. при покупка на жилище от свободния пазар – след представяне на нотариален акт за покупка; 4. при индивидуално и групово жилищно строителство – след представяне на строителните книжа (одобрени архитектурни и конструктивни проекти, издадено строително разрешение и протокол за дадена строителна линия и ниво); 5. при кооперативно жилищно строителство (ЖСК) – след откриване на финансираща сметка на кооперацията. При прекратяване на членството в жилищностроителна кооперация тя възстановява получената компенсация по източника й;  6. при изграждане на жилище чрез търговец по смисъла на Търговския закон или по реда на Постановление № 181 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 82 от 1992 г.) – при сключване на договора за покупка. Иначе казано лицата по чл. 1 от ЗУПГМЖСВ могат да упражнят правото си на левова индексация при придобиване на жилище, не само от общината, а и по много други начини, включително и чрез закупуването му от свободния пазар. Не е предвидена възможност за закупуване на жилище с компенсаторните записи на правоимащите тъй като това е забранено с чл. 41, ал. 3 от ЗОС.
За прилагане на предложените норми не се налага изразходването на финансови средства. Предложените изменения са насочени към целесъобразното и законосъобразно управление на жилищния фонд на Община Русе. Като резултат от тях ще бъдат изчистени неяснотите в приложението на нормативната уредба и установените при прилагането на наредбата пропуски. Ще се запази жилищния фонд за обслужване на социалните потребности от настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, като същевременно ще се гарантира на правоимащите по ЗУПГМЖСВ лица правото да се възползват от възможността да закупят жилище или урегулиран поземлен имот за жилищно строителство от Община Русе.
Тъй като в конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 45 а, ал. 1 от ЗОС от Общински съвет като орган на местно самоуправление, са съобразени разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.45а, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва:

§ 1. В заглавието думата „продажба” се заменя с „разпореждане”.

§ 2. Навсякъде думата „молба“ се заменя със „завление”, а думата „обжалва” с „оспорва”.

§ 3. В чл. 1 думите „продажба на жилища – общинска собственост” се заменят с „разпореждането с жилища, собственост на Община Русе”.

§ 4. В чл. 2 думите „общинска собственост” се заменят със „собственост на Община Русе”.

§ 5. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
І. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 2 се изменя така:
„2. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него”;
2. в т. 3 думата „пет” се заменя с „десет”;
3. т. 5 се изменя така:
„5. не притежават моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори повече от 20 дка и други недвижими нежилищни имоти”;
4. в т. 6 след думата „месечно” се добавя „през последните дванадесет месеца”;
5. в т. 7 думите „адресна регистрация” се заменят с „настоящ адрес”;
6. в т. 8 думата „пет” се заменя с „десет”
7. в т. 9 след „8” се добавя „ и 9”, а думата „пет” се заменя с „десет”;
8. в т. 10 след „дружество” се слага запетая и се добавя „в което работят”.
ІІ. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обстоятелствата по чл. 3, ал. 1 се установяват с декларация на гражданите. Към декларацията се прилагат следните документи, удостоверяващи декларираните данни:
1. Справка от Агенция по вписванията относно това, че лицето и членовете на семейството/домакинството му не притежават и не са прехвърляли недвижими имоти през последните десет години;
2. Документ, удостоверяващ доходите на всеки пълнолетен член на семейството/домакинството за предходните дванадесет месеца;
3. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен;
4. Документ от ТЕЛК, заверен към датата на подаване на заявлението;
5. Документ, удостоверяващ настоящ адрес.”

§ 6. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. в т. 1 думите „се възстановява по някой от законите за възстановяване на собствеността” се заменят с „е възстановена на бившите им собственици по реда на чл. 7 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСОНИ)”
2. т. 5 се изменя така:
„5. граждани с установени жилищни нужди, извън посочените в т. 1-4.”

§ 7. В чл. 5, ал. 2, т. 4 след „ал. 1” се слага точка.

§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Комисията по ал. 1:
1. разглежда подадените заявления и декларации за установяване на жилищна нужда в двумесечен срок от постъпването им, като взема решение дали гражданите да бъдат картотекирани или да им бъде отказано картотекиране;
2. определя степента на жилищна нужда на отделните семейства/домакинства по групи съгласно чл. 4, ал. 1 от настоящата наредба;
3. прави предложение до Кмета на общината за настаняване на нуждаещите се граждани и техните семейства/домакинства, съобразно наличния свободен жилищен фонд;
4. разглежда подадени заявления и декларации на граждани, настанени в жилищен имот по реда на тази наредба, за удължаване срока на настаняване;
5. осъществява други правомощия, определени в настоящата наредба.”
2. Досегашните ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 5, ал. 6 и ал. 7.
3. Ал. 7 /предишна ал. 6/ се изменя така:
„(7) Решението на комисията по чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 2 се съобщава и оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).”

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 се създава нова т. 2 със следния текст:
„2. За продажба на правоимащи по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ);”
2. в ал. 2 числото „31” се заменя с „1”, а думите „приема списък, в който” се заменят с „приемат списъци, в които”;
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) В списъка на жилищата по ал. 1, т. 2 общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя свободните общински жилища и урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство, които ще бъдат обявени за закупуване от правоимащи по ЗУПГМЖСВ.”
4. Досегашните ал. 3 и ал. 4 стават съответно ал. 4 и ал. 5;
5. В ал. 4 /предишна ал. 3/ думите „ с списъка” се заменят с „в списъците”.

§ 10. Отменя се чл. 14, ал. 2.

§ 11. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 1 се изменя така:
„служители от общинската администрация, които не притежават жилище на територията на Община Русе”
2. в т. 2 след думата „издръжка” се слага запетая и се допълва „които не притежават жилище на територията на Община Русе”

§12. В чл. 24 се се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „2 пъти предложените му общински жилища, които отговарят” се заменя с „предложеното му общинско жилище, което отговаря”;
2. В ал. 2 числото „3” се заменя с „два”

§13. Чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Наемната цена на жилищните имоти, собственост на Община Русе, се определя за 1 кв. м полезна площ, както следва:
1. Първа зона – 1,10 лева;
2. Втора зона – 1,10 лева;
3. Трета зона – 0,80 лева;
4. Четвърта зона – 0,70 лева;
5. Пета зона – 0,60 лева.”
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Наемната цена на ведомствените жилищни имоти, собственост на Община Русе, се определя в размер на 1,10 лева за 1 кв. м полезна площ.”
3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Наемната цена на къщи, собственост на Община Русе, се определя в размер на 0,60 лева за 1 кв. м полезна площ.”

§14. В чл. 29 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„Не се допуска повече от една замяна на общинско жилище.”

§15. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
І. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. т. 7 се изменя така:
„7. използване на жилището не по предназначение;”
2. създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. неползване на предоставения жилищен имот от настанените в него лица за повече от 3 месеца;”
3. създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9. предоставяне на наетия жилищен имот или части от него на лица, извън кръга на настанените, за възмездно или безвъзмездно ползване;”
4. създава се нова т. 10 със следното съдържание:
„10. други основания, регламентирани в договора по чл. 27, ал. 1 от тази наредба.”
ІІ. Ал. 5 придобива следната редакция:
„При изтичане на срока за настаняване наемното правоотношение може да бъде продължено с издаване на нова настанителна заповед ако наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от настоящата наредба и през периода на наемното правоотношение са спазвали клаузите на подписания между тях и Община Русе договор за отдаване под наем.”

§ 16. В чл. 32, ал. 1 се създава нова точка 3 с текст:
„3. продажба”

§ 17. Глава 6, Раздел 2 придобива следната редакция:
„Чл. 33. (1) Общински жилища могат да бъдат продавани след решение на Общинския съвет на правоимащи по ЗУПГМЖСВ.
(2) Не могат да се продават:
1. общински жилища в сгради, които не са елемент от действащия подробен устройствен план;
2. общински жилища, намиращи се върху имоти или части от тях, отредени за мероприятия по действащ подробен устройствен план за публична общинска или държавна собственост;
3. общински жилища в сгради, които подлежат на премахване по реда на ЗУТ;
4. резервните общински жилища ;
5. ведомствени жилища;
6. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
Чл. 34. (1) Общинските жилища и урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство, определени по реда на чл. 12 от наредбата за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, се продават само на лица, притежаващи това качество.
(2) Жилищата и имотите за жилищно строителство по ал. 1 се продават по реда, определен в ППЗУПГМЖСВ. След избор на жилище/имот за жилищно строителство от правоимащ гражданин, Кметът сключва договор за покупко – продажба на имота при определената продажна цена по реда на ал. 3 и 4. Разноските по сделката са за сметка на купувача.
(3) Продажната цена на жилищата, на правото на собственост или правото на строеж върху урегулираните поземлени имоти за жилищно строителство по ал. 1, се определя от общинския съвет по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, заедно с отреждането им за продажба.
(4) Продажната цена не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на жилището/имотът за жилищно строителство.”

§ 18. Създава се нов § 6 от Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§ 6. „Полезна площ” по смисъла на тази наредба е сумарната площ на всички помещения в жилището, мерена по вътрешните зидарски очертания на стените и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с изключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните стени на жилището, и площта на складовите помещения – мазе и/или таван.”

§ 19. Създава се нов § 7 от Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§ 7. Зоните по чл. 27, ал. 2 са определени с Решение № 503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 29/27.02.1998 година, допълнено с Решение № 552 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 32/05.06.1998 година. Жилищните имоти, извън територията на град Русе, се считат за пета зона.”

§ 20. Досегашните § 6, 7 и 8 от Преходните и заключителни разпоредби стават съответно § 8, 9 и 10.

§ 21. Създава се нов § 11 от Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§ 11. Наемните цени на общинските жилищни имоти, определени в чл. 27, ал. 2, 3 и 4 влизат в сила от 1 юли 2012 година.”

ВНОСИТЕЛ:
/ЕМИЛ МИЛУШЕВ/

Файлове