Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ МИХАИЛ ПАВЛОВ
ръководител на Работна група в състав: Михаил Павлов,
Пенчо Милков, Искрен Илиев и Асен Станчев,
създадена с Решение № 233/21.06.2012г на ОбС-Русе
и общински съветник в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Решение № 233 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 12/21.06.2012 година, с цел синхронизиране на местните норми, които регламентират условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Русе със законодателната уредба и съдебната практика, както и отстраняването на установени пропуски при прилагането им, предлагам проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.
Обществените отношения, свързани с условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Русе са уредени с действащата към настоящия момент Наредба № 19 на ОбС-Русе. С решение от 17.02.2012г по адм. дело № 465/2011г Административен съд – Русе е отменил текстът на чл. 5, ал. 1 от наредбата като незаконосъобразен. В мотивите си съдът е приел, че в частта, в която оспорената норма се отнася до масови обществени прояви събрания, митинги и манифестации, тя противоречи на Закона за събранията, митингите и манифестациите /ЗСММ/, където законодателят е предвидил уведомителен, а не разрешителен режим. Според съда общинският съвет е преуредил вече уредени със закон обществени отношения, касателно реда за провеждане на събрания, митинги и манифестации. Що се касае до другите масови обществени прояви, различни от митингите, манифестациите и събранията, съдът, преценявайки законосъобразността на текста предмет на делото, е счел, че нормата е в противоречие с други норми на Наредба № 19 на ОбС-Русе, което я прави неясна и неточно формулирана. Това е нарушение на чл. 9 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. След като се запозна с текста на посоченото решение и обстойно изследва нормите на Наредба № 19 на ОбС-Русе, работната група, чиито ръководител съм, стигна до извода, че посочените от съда недостатъци касаят не само отменения текст, но и повечето норми от Наредбата. Действително Наредба № 19 на ОбС-Русе преурежда отношенията, които са регламентирани в ЗСММ, като въвежда разрешителен режим за провеждане на събрание, митинг или манифестация. Определеният със ЗСММ режим е уведомителен. Следва да се отбележи, че другите масови обществени прояви, предмет на правна уредба от Наредба № 19 на ОбС-Русе, не са включени в предмета на ЗСММ. Изводът, до който стигна работната група е че нормите на действащата Наредба № 19 са неясни и противоречиви, поради което е нужно същите да бъдат отменени и обществените отношения, свързани с провеждането на масови обществени прояви, различни от митингите, манифестациите и събранията да бъдат регламентирани с нова правна уредба.
Друг основен момент от настоящото предложение е мястото, където следва да бъдат уредени разглежданите обществени отношения. Провеждането на масови обществени прояви са свързани до голяма степен с осигуряването и поддържането на обществения ред, опазването на общественото имущество и чистота на територията на Община Русе, които са предмет на правна уредба на Наредба № 4 на ОбС-Русе. С оглед на това работната група прие, че систематичното място на нормите, чиито предмет са обществените отношения, свързани с провеждането на масови обществени прояви е не в отделен нормативен акт, а в Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе /Наредба № 4 на ОбС-Русе/. По тази причина с настоящото предложение се предлага изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Русе.
С параграф 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Русе /Проекта/ се предлага да бъде изменено заглавието на нормативния акт. Основание за това е чл. 24, ал. 1 от Указ № 883/24.04.1974г за прилагане на Закона за нормативните актове, според който всеки нормативен акт има наименование, което сочи вида на акта и главния му предмет. Промяната на наименованието на Наредба № 4 на ОбС-Русе, наред със спазване на посочената норма, цели и да създаде условия за по-бързо ориентиране на гражданите в системата от правни норми, съставляващи местното законодателство.
С параграф 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС-Русе се заличава думата „фирми” от чл. 1, ал. 2, т. 4 на наредбата, тъй като според чл. 7, ал. 1 от ТЗ фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва, а с посочената норма се определя кръга от задължени субекти.
Параграф 3 от Проекта съдържа нормите, които регламентират провеждането на масови обществени прояви на територията на Община Русе. Така предложените текстове разделят масовите обществени прояви на две категории. Първата категория са събранията, митингите и манифестациите, за които има предвиден от законодателя ред за тяхното провеждане. По тази причина чл. 14 препраща към ЗСММ. Втората категория са другите масови обществени прояви. За тях няма законовоопределен ред и по силата на чл. 21, ал. 1, т. т. 13 и 23 от ЗМСМА общинският съвет е органът, който следва да регламентира с норми обществените отношения по тяхното провеждане. Чл. 15 от Проекта определя кои са другите масови обществени прояви. Изброяването е неизчерпателно, но дава ясна представа и възможност да се определи едно обществено събитие като масова проява. Определението е заимствано от настоящата Наредба № 19 на ОбС-Русе и повтаря дословно нейния § 1 от Допълнителните разпоредби. Това се налага от факта, че този текст доказал своята правна годност в практиката. Избраното систематично място на определението е в основния текст на акта, а не в допълнителните му разпоредби, тъй като по този начин се осигурява по голяма яснота на текста на целия нормативен акт.
Нормите от параграф 3 на Проекта, касаещи провеждането на други масови обществени прояви са заимствани от ЗСММ, като отделните текстове са приспособени към различния предмет на правно уреждане. Така чл. 16 от Проекта, за разлика от реда предвиден за събранията, митингите и манифестациите, предвижда различни времеви интервали за провеждането на други масови обществени прояви, препращайки към тези предвидени в Глава 2, Раздел 1 на Наредба № 4 на ОбС-Русе. Също така е предвидена и възможност кмета на общината да разрешава провеждането на проявата, различна от събрание, митинг и манифестация, извън посочените в наредбата часови интервали. Това ще е възможно само в случаите, в които тази проява е от важно обществено значение. Изключението се налага, тъй като някои обществени прояви /примерно празнични илюминации или заря при честването на национални празници/ не могат да бъдат осъществени през светлата част от денонощието. Чл. 23 от Проекта предвижда налагане на глоби и имуществени санкции на лицата, които нарушат установения ред за провеждането на масовата обществена проява. Размерът на наказанията е съобразен с чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА и диференциран с оглед вида на нарушителя. Предвидената по-висока санкция за юридически лица е с оглед на факта, че извършваното от тях нарушение, имайки предвид, че често такива са и организатори на проявата, ще засегне в по – голяма степен обществените отношения. Чл. 24 от Проекта предвижда воденето на регистър за постъпилите уведомления за провеждане на масови обществени прояви, в това число и събрания, митинги и манифестации. Подобна норма не противоречи на ЗСММ и в течение на времето, с оглед натрупаната практика при прилагането на аналогична норма от Наредба № 19 на ОбС-Русе, е доказала своята полезност.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В заглавието след израза „обществения ред” се поставя запетая и се добавя „условията и реда за провеждане на масови обществени прояви”.

§ 2. В чл. 1, ал. 2, т. 4 думата „фирми” се заличава.

§ 3. Създава нов Раздел V, озаглавен: „Условия и ред за провеждане на масови обществени прояви на територията на Община Русе” със следното съдържание:
„Чл. 14. Събранията, митингите и манифестациите на територията на Община Русе се провеждат по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл. 15. (1) Други масови обществени прояви са: спортни мероприятия, провеждани извън съответните спортни съоръжения- лекоатлетически кросове, щафети, маратони и др.; колоездене- приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; екстремни, моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни любимци и породи животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно- промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; публични прояви на религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; организиране на циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и траурни; празнични илюминации или заря и други подобни прояви.
(2) Проявите по алинея 1 се организират и провеждат от физически или юридически лица, от политически или други обществени организации по реда на тази наредба.
Чл. 16. (1) Обществени прояви по чл. 15, ал. 1 могат да се провеждат на територията на Община Русе по всяко време на денонощието освен в часовите интервали, определени в чл. 2, ал. 1 от тази наредба.
(2) Изключение от правилото на предходната алинея се допуска с изрично разрешение на кмета на Община Русе, ако масовата проява е от важно обществено значение.
Чл. 17. (1) В масовите обществени прояви по чл. 15, ал. 1 не могат да участвуват граждани, които:
1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на материални щети;
2. са в очевидно пияно състояние;
3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на проявата.
Чл. 18. (1) За провеждането на масова обществена проява на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото й писмено уведомяват кмета на общината, като посочват организатора, целта, мястото и времето на проявата, адрес за кореспонденция, телефон или електронна поща.
(2) В неотложни случаи за масова проява на открито уведомлението по предходната алинея може да се направи в еднодневен срок.
Чл. 19. Организаторите на проявата вземат необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му.
Чл. 20. (1) Масовата проява се ръководи от организаторите, подписали уведомлението по чл. 18, ал. 1.
(2) Участниците в проявата са длъжни да спазват указанията на организаторите за запазване на реда.
Чл. 21. (1) Когато времето и мястото на масовата проява създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината предлага промяната им.
(2) Кметът на общината може да забрани провеждането на обществената проява, когато има несъмнени данни, че:
1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
(4) Организаторът на проявата и другите заинтересовани от акта лица могат да го обжалват в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) За провеждането или непровеждането на проявата кметът на общината уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 22. (1) Кметът на общината или определени от него лица прекратяват по всяко време масовата обществена проява, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени с тази наредба.
(2) При прекратяване на проявата участниците са длъжни да се разотидат.
Чл. 23. За нарушаване на установения ред и гаранциите за организиране и провеждане на масови обществени прояви, различни от събрания, митинги и манифестации, физическите лица се наказват с глоба в размер до 300 лева, а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
Чл. 24. Кметът на общината или определено от него лице води регистър за постъпилите уведомления за провеждане на масови обществени прояви по чл. 14 и чл. 15, ал. 1.”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе отменя Наредба № 19 за условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Русе.”

ВНОСИТЕЛ:
/МИХАИЛ ПАВЛОВ/ 

Файлове