Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе /приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе с Решение

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от група общински съветници от ПП „АТАКА“ гр.Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе /приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и утвърдена от Общински съвет Русе с Решение №392 по Протокол №21/18.12.2008г., изм. С Решение №48/30.12.2012г./

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По повод оплаквания от собственици на заведения за обществено хранене, притежаващи летни градини за сервиране на открито, за спорове с органите на реда и отделни граждани, относно реда по който следва да осъществяват дейността си, установен в сега действащата Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе, касаещи предимно продължителността на работното време в топлите месеци от годината, предлагаме да се изменят някои текстове в сега действащата Наредба, с цел избягване на противоречиви тълкувания при прилагането й.
В чл.8, ал.2 от сега действащата Наредба №5, е регламентирано работното време на някои категории търговски обекти, за които е наложено ограничението до 23,00 часа през лятото и до 22.00 ч през зимата. Тази разпоредба е препращаща към чл.2 и чл. 3 от Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, опазване общественото и личното имущество и чистота на територията на Община Русе, които са несъотносими към работното време на търговските обекти, освен ако въпросните не произвеждат шум, а именно:
“Чл. 2. /1/ Забранява се вдигането на шум, нарушаването спокойствието на обитателите в жилищните сгради за времето от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 06.00 часа /през зимния период от 22.00 до 07.00 часа/
/2/ Нарушителите на тази забрана се санкционират с глоби от 20 до 100 лв.
Чл. 3. /1/ Забранява се произвеждането на шум в жилищните сгради и при разрешена дейност в тях или в съседство, както и в близост до студиата на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Общинския радиоцентър, особено оркестровото или механично произвеждане на музика. “
Чл.8, ал.3 от Наредба №5, регламентиращ денонощен режим на работа на търговски обекти на територията на Община Русе, от своя страна, препраща към чл. 4 от РАЗДЕЛ І – РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВПИСВАНИЯТА В ИНФОРМАЦИОНЕН ТЪРГОВСКИ МАСИВ “ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ” на същата наредба и тези обекти са следните:
1. Стационарни:
1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки
1.3 Заведения за хранене и развлечения;
1.5. Обекти за услуги /салони, сервизи, работилници, ателиета и други подобни/;
1.8. Зали за хазартни игри;
1.9. Компютърни и интернет зали;
1.11. Аптеки, дрогерии
2. Преместваеми
2.1. Павилиони, каравани и фургони.
Чл 9, ал.1 от действащата Наредба 5 опровергава забраната, установена в чл.8, ал.2 от същата, като създава възможност търговски обекти, относно които е въведена тази забрана, да работят И с НЕНОРМИРАНО работно време!
Допускане на ненормирано работно време е възможно, съгласно чл. 5 ал.3 т. 1 е възможно при представяне на протокол за замерено ниво на шум от РИОКОЗ, замерено след 22,00 часа, респ.след 23,00 часа.
Така разпиляна информацията в наредбата не дава яснота относно продължителността на ненормираното работно време, нито за конкретните критерии, при които същото може да се допусне. Тази уредба на отношенията по повод осъществяване на стопанска дейност от визираните търговски обекти, е предпоставка за създаване на нееднозначна и противоречива практика при прилагането й. Считаме, че изразът “търговски обект с ненормирано работно време“ е неопределен и следва да се замени с по-прецизния “търговски обект с удължено работно време” и предлагаме корекции в текстовете на някои разпоредби в този смисъл.
От друга страна, наши проучвания на подзаконова нормативна уредба на същата материя в други общини, показват че в действащата Наредба №5 за търговската дейност на територията на Община Русе съществуват празноти относно уредбата на обществени отношения от местно значение при осъществяване на търговска дейност, както следва: липсва нормативно въведена забрана за сервиране и продажба на алкохол и цигари на лица под 18 г. възраст, за допускане на лица под 18 г. възраст без пълнолетен придружител в търговски обекти, в които се сервира алкохол след 23,00 ч. през летния сезон и след 22,00 ч. през зимния сезон, за сервиране на алкохолни напитки на лица в нетрезво състояние, както и за посещения на лица под 18 годишна възраст на търговски обекти, в които се предлагат еротични стоки или се представят еротични програми и вменяване на задължение на търговеца да постави обявление относно тази дейност и забрана на входа на стопанисвания от него търговски обект.
Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 21, ал.23 от ЗМСМА, Общински съвет Русе приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на гр.Русе, както следва:
1. Навсякъде в Наредба №5 думите “ненормирано работно време” се заменят с думите “удължено работно време”.
2. чл. 5, ал.3, т.1 от Наредба №5 се изменя така:
„Протокол от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта, измерен след 22,00 часа, респ. след 23.00 часа.“
3. В чл.5, ал.3 се създава нова точка 2 със следното съдържание:
„ За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост, се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително изрично писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици, непосредствени съседи на обекта.“
4. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.4, както следва:
,, Кметът на Община Русе или упълномощено от него длъжностно лице, след съгласуване със звено КООРС, издава разрешение за удължено работно време, по одобрен от него образец.,,
5. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.5, както следва:
,, Разрешение за удължено работно време не се издава на търговци, на които същото е било отнето и не е изтекла една година от издаването на заповедта за отнемане.,,
6. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.6 със следното съдържание: ,,Разрешението се издава за срок от една година.,,
7. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.7:
,, Разрешението за удължено работно време се поставя задължително на видно място в обекта.,,
8. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.8 със следното съдържание:
,, Разрешението за удължено работно време може да бъде отнето при наложено административно наказание с влязло в сила наказателно постановление за нарушения на тази наредба или на санитарно-хигиенните изисквания във връзка с шума.,,
9. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.9 със следното съдържание:
,, При системни нарушения по предходната алинея, за които има наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления, разрешението за удължено работно време се отнема задължително и друго разрешение не се издава.,,
10. В чл.5 от Наредба №5 се създава нова ал.10, както следва:
,, Отнемането на разрешението за удължено работно време се извършва със заповед на Кмета на Община Русе.,,
11.В чл.23, ал.1, т.9, буква „а“ се поставя запетая след думите „23,00 часа“ и се добавят думите: „освен ако не притежава разрешение за удължено работно време, издадено по реда и при условията на чл.5, ал.3 и следващите от тази наредба.“
12. В чл.23, ал.1, т.1 от Наредба №5 се създава нова т.13, както следва:
„ Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица пад 18 годишна възраст.“
13. В чл.23, ал.1, т.1 от Наредба №5 се създава нова т.14, както следва: ,,Допускането на деца до 18 години без пълнолетен придружител в търговските обекти,в които се сервира алкохол след 23.00 часа през летния сезон и 22.00 часа през зимния сезон.,,
14. В чл.23, ал.1, т.1 от Наредба №5 се създава нова т.15, със следното съдържание:
„ Сервирането на алкохолни напитки на клиенти в нетрезво състояние.“
15. В чл.23, ал.1, т.1 от Наредба №5 се създава нова т.16, със следното съдържание:
„В обекти, в които се продават еротични стоки или представят
еротични програми, задължително се поставя обявление на входа относно дейността им и забраната за посещения на лица под 18 годишна възраст.“

ВНОСИТЕЛИ:
 

Файлове