Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети”

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе, Раздел VІ, Национална литературна награда „Елиас Канети”

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В действащата Наредба № 17 на Общински съвет – Русе е регламентиран статутът на Национална литературна награда „Елиас Канети”, учредена през 2005 година, в чест на 100-годишнината на родения в Русе писател-нобелист.
Настоящите предложения за промени са продиктувани от необходимостта да се усъвършенстват част от текстовете на съществуващия регламент с оглед оптимизиране и облекчаване на конкурсната процедура и намаляване на част от разходите по финансирането й.
Предложението за изменение на регламента касае преди всичко обособяването на две отделни и равнопоставени категории за присъждане на наградата – белетристика и драматургия, като предвижда заедно с това увеличаване на наградния фонд с 2 000 лв. – размерът на паричната премия в категория „драматургия“.
Другата по-съществена поправка в действащия до този момент регламент е свързана с облекчаване на процедурите по журирането на творбите, което до този момент се извършваше от две различни комисии – селекционна комисия и комисия по присъждане на наградата. Опитът от изминалите издания на конкурса доказа, че подобна процедура обременява работата на журито и натоварва излишно бюджета на наградата.
Предложеното увеличение на наградния фонд с 2 000 лв. ще бъде компенсирано от значителното намаление на средствата за журиране на предложените литературни творби.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за символиката на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 57 се изменят така:
„Чл. 57. (1) НЛН “Елиас Канети” се присъжда в две категории – белетристика и драматургия, за творби, публикувани (за белетристика), и реализирани (за драматургия) за първи път в България за период от 2 години, считано от 1 юни на предходното издание на наградата
(2) За участие в конкурса се допускат творби, които са написани в оригинал на български език или са преведени и/или редактирани на български език от самия автор.
(3) Крайният срок за приемане на предложения е 31 май в годината на връчване на наградата.”

§ 2. Чл. 58 се допълва и изменя така:
„Чл. 58. НЛН “Елиас Канети” представлява статуетка, изработена по утвърден от Община Русе художествен проект, и се придружава от диплом и парична награда в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за белетристика и 2 000 (две хиляди) за драматургия.”

§ 3. Чл. 61, ал. 2 се изменя така:
„ (2)Предложенията съдържат:
1. формуляр – 1 бр.
2. предложеното литературно произведение – 7 бр.
3. творческа справка за кандидата – 1 бр.
4. снимка на автора – 1 бр.”

§ 4. Чл. 62 се отменя.

§ 5. Чл. 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Носителите на НЛН “Елиас Канети” се определят от Комисия по награждаването, назначена от Кмета на Община Русе, в състав от 7 души:
1. двама литературни критици
2. един театрален критик
3. изтъкнат български автор, носител или номиниран за НЛН „Елиас Канети”
4. един представител на Международно дружество „Елиас Канети”
5. един представител на ОбС – Русе, посочен от ПКК, без да е задължително да е общински съветник
6. един представител на Община Русе.
(2) Комисията заседава на два етапа:
1. Определя до 10 номинации за белетристика и до 3 номинации за драматургия, като взема решенията си с тайно гласуване и обикновено мнозинство.
2. Излъчва носителите на наградата с тайно гласуване и обикновено мнозинство.”

§ 6. Чл. 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Заседанието на комисията е редовно, ако присъстват най-малко 5 (пет) от нейните членове.
(2) Членовете на комисията избират самостоятелно председател чрез тайно гласуване и с обикновено мнозинство.
(3) Комисията по присъждане на наградата се определя за всяка година на връчване на НЛН „Елиас Канети”.
(4) Комисията определя и приема чрез общо съгласие критериите за селекция и журиране.
(5) Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване.”

§ 7. Отменят се
1. чл. 65, ал. 2
2. чл. 65, ал. 3

§ 8. В чл. 65, ал. 4 думата „носител” се заменя с думата „носители”.

§ 9. Измененият и допълненията в Наредбата влизат в сила от 01.01.2013 г.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Предложили:
Иван Григоров
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности”

Ирена Петрова
Директор Дирекция „Хуманитарни дейности”

Ива Чавдарова
Началник отдел „Култура”

Съгласували:
Елка Дочева
Директор Дирекция „Правни дейности”

Райна Томова
Старши юрисконсулт

Изготвил:
Миглена Войнова
Старши експерт отдел „Култура”
 

Файлове