Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

 ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Д-р Камен Милков – общински съветник,
Председател на работна група, назначена
с Решение № 284 от 12.07.2012 г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В края на 2012 г. Министерският съвет на Р. България прие Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, в България за периода 2012-2014 г. Планът е насочен към стимулиране на производството на електрически и други екологични превозни средства в България, включително на окомплектоващи изделия и части за тях. Освен това се предвижда да се насърчи чрез финансова подкрепа научноизследователската и развойната дейности за развитие на екологичните превозни средства и системи за зареждане, както и да се стимулира потреблението и търсенето на новите екологични превозни средства.
Предвижда се ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за електрически и хибридни автомобили. Държавата въвежда преференциални такси при първоначална регистрация и регламентиране на категориите електромобили.
Развитието на електрическата мобилност се вписва изцяло в модела за икономическо развитие на страната, според който устойчивият растеж ще се базира на сектори с висок интензитет на иновациите. Навлизането на електромобилите ще осигури изпълнението и на приетите цели в областта на климата и енергията. Екологичните превозни средства ще гарантират устойчиво бъдеще на транспорта и ще намалят неговата зависимост от изкопаемите горива. Така ще намалеят емисиите на парникови газове, съществена част от които се дължат на този сектор.
С оглед горното, считам че решаването на този въпрос е от голямо местно значение. Общински съвет – Русе следва да създаде условия за стимулиране на екологичния електрически транспорт в градската среда. Считам, че с предложените изменения ще се подпомогне екологичния „зелен“ транспорт.
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 76, ал. 3 и 79 от АПК Общински съвет Русе

Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, както следва:

§1. Допълва се чл. 3, ал. 1 от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, като в текста се добавя: „…колонки за зареждане на ЕПС /зарядни колонки/, управлявани с интелигентна мрежа /смарт-грит система/“;
Преходни и заключителни разпоребди

§ 2 . Допълва други наредби на Общински съвет – Русе:

1. Допълва се чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост, като се създава второ изречение, както следва: „Терен за разполагане на колонки за зареждане на ЕПС /зарядни колонки/, управлявани с интелигентна мрежа /смарт-грит система/ се отдава под наем след провеждане на публично оповестен конкурс за срок не повече от 10 години“;
2. В чл. 17, ал. 2 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе след думата „велосипедисти“ се поставя запетая и се добавя „електровелосипеди и електрически рикши“;
3. В чл. 22 от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе, след думите „плането паркиране“ се добавя „с изключение на електрически превозни средства /ЕПС/, обозначени със съответния стикер“.

ВНОСИТЕЛ:
Д-р Камен Милков – общински съветник,
Председател на работна група, назначена
с Решение № 284 от 12.07.2012 г.

Файлове