Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с прецизиране на таксите, свързани с дейността на Клуб на дейците на културата /КДК/ и Общински духов оркестър, се налагат изменения и допълнения в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе.
Предлаганите изменения в нея са съобразени с промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация и с наредбите на ОбС -Русе
Целта на направените корекции и промени в Наредба № 16 на ОбС – Русе е улесняване на изчисленията при прилагане на тарифите за ползване на помещенията в КДК и прецизиране на таксите за участие на Общинския духов оркестър в програми и други мероприятия. Резултатът от промените е по-справедливо тарифиране на участията на Общински духов оркестър. Таксите за ползване на помещенията в КДК стават независими от МРЗ в Р. България.
Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.
С оглед гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл.59, ал.1, т.29.2, буква „а” и „б” се изменят така:
а/ летен период (01.04. до 31.10.) – 50,00 лв. на час
б/ зимен период (01.11 до 31.03) – 65,00 лв. на час
§ 2. Чл.59, ал.1, т. 48 се изменя така: „Концерти на общински духов оркестър от 20 мин. до един час”.
§ 3. В чл. 59, ал.1, след т.48 се създава нова точка 48а „Концерти на общински духов оркестър с продължителност над един час се тарифират отново по установения ред и такси за всеки следващ час.”
§4. Създава се нов Параграф 23 в ПЗР на Наредба № 16- „§23.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение №….. по протокол №…..от…..на ОбС- Русе влиза в сила от 01.07.2013 г.”

ВНОСИТЕЛ,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове