Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с подобряване и осъвременяване на дейността, свързана с външната реклама на територията на Община Русе и синхронизиране на действащите наредби, се налагат изменения и допълнения в Наредба № 12 на Общински съвет – Русе.
Предлаганите изменения в нея са съобразени с промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устроиство на територията, с Наредби №№1 и 7 на ОбС -Русе
Действащата Наредба № 12 за рекламната дейност на територията на Община Русе е приета с Решение № 584, по Протокол № 29/25.04.2005 год. от Общински съвет – Русе. Към настоящият момент са направени само две корекции през 2008 г.
Причините, които налагат изменения и допълнения в наредбата са следните:
• Синхронизиране на наредбите, действащи на територията на Община Русе, във връзка с извършване на рекламна дейност, поставянето на рекламно информационни елементи /РИЕ/ и ред на отдаване под наем /Наредби №№ 1, 2, 7, 12 и 16 на ОбС – Русе/;
• Синхронизиране на наредбата с промените в нормативните актове – Закон за устройство на територията, Закон за здравето, Закон за тютюна и тютюневите изделия, Закон за защита на потребителите и други;
• Промени в длъжности, абревиатури, наименования на отдели в структурата на общинска администрация и преобразуване на ОП „КАРЕ” в ОП „Русе арт”, цитирани в наредбата;
• Уеднаквяване на изискванията и реда за разполагане на РИЕ с посочените в Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и 57 от ЗУТ;
• Добавяне на нови видове РИЕ, като „видео стени” и „екрани”, както и разширяване на понятията на залегналите видове РИЕ;
• Прецизиране на разделите по основните видове РИЕ;
• Регламентиране на реда, начина и местата за поставяне на съобщения плакати и други, както и отговорността по извършване на контрола;
• Уточняване на процедури в зависимост от вида на поставяните РИЕ и заеманата от тях квадратура – процедурата по подаване на искания за поставяне, необходимостта от издаване на документи по ЗУТ за различните видове, процедурата на отдаване под наем – чрез търг /конкурс/ или сключване на договор за предоставяне на право на поставяне, начин на сключване на договорите и начин на плащания;
• Облекчаване на изискванията при одобряване на проекти и проектна документация от компетентните органи за някои видове РИЕ- като „надписи” по витрини, РИЕ под 3 /три/ кв.м., като – информационно-указателни табели, флажни рекламни материали и други.
Целта на направените корекции и промени в Наредба № 12 е да стане ефективна в прилагането, по-ясна, по-разбираема и прецизна, което ще облекчи работата на всички заинтересовани страни. Важен момент е създаването на регламент за поставяне и разлепване на РИЕ, както и процедурата по ефективен контрол на спазването.
Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.
Очакваните резултати от предложените промени са:
• Ясни правила и осъвременена информация за реда и процедурите за поставяне на външна реклама;
• Облекчени условия и процедури при поставяне на външна реклама;
• Създадени по-справедливи правила при разлепване на плакати и афиши;
• По-добре информирани граждани, относно събитията в общината.

С оглед гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56 и 57 от ЗУТ, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. „Видео стени и екрани” са съоръжения, информиращи чрез видеоизображения.”
2. Досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. „Други видове външна реклама” – рекламни балони; реклама, осъществявана във въздуха, разпространявана от летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания; със специализирани рекламни автомобили; върху превозни средства; промоции, изложения и други видове външна реклама на територията на Община Русе.”
§ 2. Чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5. При одобряване от Главния архитект на Община Русе на проекти за разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и други части на сградите в лошо техническо или физическо състояние, Кметът на общината може със заповед да задължи собственика на имота, върху който се разполага РИЕ, да приведе съответната част от сградата в добро състояние по реда на чл. 195 и в случаите от ЗУТ”
§ 3 . В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „чл. 55, ал. 3 от ЗЗ” се заменят с „чл. 55 от Закона за здравето и чл. 35 от Закона за тютюна и тютюневите изделия”.
2. В ал. 3, т. 1 думите „чл. 33 и чл. 34 от ЗЗППТ” се заменят с „чл. 32 и чл. 33 от Закона за защита на конкуренцията”
§ 4. Заглавието на Раздел III се изменя така: „ Външна и други видове реклама”
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите ,,светещи касети”се заличават.
2. Ал. 5 се изменя така:
„(5) реклама върху общински терени с кампаниен характер – промоции, изложения, раздаване на рекламни материали, листовки и други видове.”
3. Ал. 8 се изменя така:
„(8) реклама от въздух, включваща полети на летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания, за разпространяване на рекламни съобщения, за изписване на знаци в небето, за теглене на плакати и/или флагове, както и за други публични представяния във въздуха.”
§ 6. В чл. 11 се създава нова т. 13:
„13. върху други места, рекламирането на които изрично е забранено със закон или наредба”
§ 7. Заглавието на раздел ІV се изменя така: „РИЕ – афишни колони, информационни табла, видео стени и екрани”
§ 8 . В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така :
„(1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни афиши и съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви. Съобщения се поставят само на определените за това места – афишни колони, информационни табла, видео стени, екрани и други информационни съоръжения”.
2. Създават се нови алинии 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Местата за разполагане на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Русе.
(3) Афишните колони, обществените информационни табла, видео стени и екрани се поставят съгласно Наредба № 7 на Общински съвет – Русе.
(4) При разполагането на съобщения, плакати и други информационни материали не трябва да се закриват други материали, преди завършване на проявата, за която съобщават.
(5) На информационно табло и афишна колона се поставят информационни материали за стоки, услуги и/или дейност на едно юридическо или физическо лице на не повече от една трета от площта на таблото или колоната.
(6) Възложители, организатори и изпълнители на мероприятие, за което съобщението информира, са длъжни да премахнат съобщението и да приведат обекта /мястото/ в първоначален вид, при условие, че съобщението не е поставено на определените за това места”.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) „Надпис”, закрепен върху сграда или съоръжениe е неразделна част от архитектурния облик на сградата или обекта и се одобрява с проект. Той може да оформя издатина на фасадата на сградата или стената на обекта не повече от 0.25 м.”
2. Създава се нови алинеи 2 и 3:
(2) За надпис, залепен или изписан върху витрина на обект не се изисква одобряване на проект. Същият трябва да отговаря на изискванията на наредбата.
(3) Надписи и други видове РИЕ, за които не се изисква одобряване на проект следва да са безопасно осигурени и съобразени с изискванията на наредбата. Отговорни за редовността и безопасността на надпис и РИЕ по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.”
§ 10. Заглавието на раздел VI се изменя така: „Рекламни информационно-указателни табели и тотеми”
§ 11. Навсякъде в наредбата абревиатурата „УТ”, „ТСУ” и „дирекция „УТ”” се заменят с “Дирекция ,,Устройство на територията и контрол по строителството””.
§ 12. Заглавието на раздел VII се изменя така: ,,Флажни рекламни материали”
§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Рекламно-информационни елементи се разполагат на територията на Община Русе по реда за поставяне на преместваеми обекти, съобразно Глава ІІ и Глава ІV от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, въз основа на одобрена проектна документация и уредени вещни права от компетентните органи и издадени разрешения за поставяне. Разрешенията за поставяне се издават след:”
2. В т. 1.1 последните две изречения се заличават.
3. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се издава разрешение за поставяне за РИЕ с площ до 3 /три/ кв. м и тези по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 5 и 8.”
§ 14. Навсякъде в наредбата думата ,,Молби” се заменя с ,,Искания”.
§ 15. В чл. 32 досегашните алинеи от 1 до 12 се заличават и се създават нови алинеи от 1 до 6, както следва:
,,(1) До Главния архитект на Община Русе се подават искания за одобряване на проекти и схеми за разполагане на следните видове РИЕ:
• надписи, закрепени върху сгради и съоръжения;
• рекламни елементи върху калкани на сгради;
• видео стени и екрани;
• реклама върху временни строителни огради и строителни обекти;
• информационно-указателни табели над 3 /три/ кв.м.;
• фирмени тотеми;
• всички видове РИЕ над 3 /три/ кв.м.
• (2) До ОП „Русе арт” се подават искания за разполагане на следните видове РИЕ:
• информационно-указателни табели до 3 /три/ кв.м.;
• флажни рекламни материали /транспаранти и хоругви/;
• специализирани рекламни автомобили с високоговорители;
• разлепване на афиши и плакати;
• всички видове РИЕ под 3 /три/ кв.м.
(3) До кмета на Община Русе се подават искания за „други видове външна реклама” – рекламни балони; реклама, осъществявана във въздуха, разпространявана от летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания; промоции, изложения и други видове външна реклама с кампаниен характер на територията на Община Русе.
(4) Договорите за наем за РИЕ над 3 /три/ кв.м., разположени на общински терен, се сключват с кмета на общината, след приключване на процедурите по чл. 16 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе.
(5) Договорите за право на поставяне на РИЕ под 3 /три/ кв.м., флажни рекламни материали и други видове външна реклама по чл. 2, ал. 8, разположени на общински терен, се сключват с директора на ОП „Русе арт”.
(6) Цената на правото на поставяне се внася в приход на Общината в размерите установени от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе”.
§ 16. Навсякъде в наредбата ,,Главния експерт по градски дизайн и реклама” се заменя с ,,Главния архитект на Община Русе”
§ 17. Навсякъде в наредбата абревиатурите ,,ОП”КАРЕ” и ОП”КАРЕ- Община – Русе” се заменя с ,,ОП “Русе арт””.
§ 18. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. Скица на имота, договор за наем, документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие на собственика на имота, сградата или съоръжението, където ще се разполагат РИЕ;
2. Проектна документация;
3. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписвания или друг документ за регистрация.”
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. проектна документация , включваща: художествен проект, снимки, фотомонтаж и други;
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписвания или друг документ за регистрация.”
§ 20. В чл. 35 думите “и чл. 34” се заличават.
§ 21. В чл. 38 думите „ал. 7, ал. 8 и ал. 9” се заменят с ,, ал. 1”
§ 22. В чл. 46, т. 2 и 3 се изменят така:
“2. Съгласува и одобрява проектите за РИЕ по чл. 2 над 3 кв.м”
3. Издава разрешения за поставяне на РИЕ или прави отказ, в срок от 14 /четиринадесет/ дни от депозиране на комплектованите материали.”
§ 23.Чл. 48 и чл. 49 се отменят.
§ 24. В чл. 50 последното изречение се заличава.
§ 25. В чл. 51 думите „зам.кмета по териториално развитие и строителство” се заменят с “зам.-кмета по устройство на територията”.
§ 26. Навсякъде в наредбата “Звено „КОРС”” се заменя със „СЗ „КООРС””.
§ 27. § 2 от „Преходни и заключителни разпоредби” се изменя така:
„Цялостната схема на РИЕ с площ над 3 /три/ кв.м. се одобрява от Общински съвет – Русе.”
§ 28. В Наредба № 16 на Общински съвет – Русе се правят следните изменения:
1. В чл. 59, ал. (1), т. 44.2, букви „И” и „К” се отменят.
§29. Създава се нов Параграф 10 в ПЗР на Наредба № 12- „§10.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12, приета с решение №….. по протокол №…..от…..на ОбС- Русе влиза в сила от 01.07.2013 г.

ВНОСИТЕЛ,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове