Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе началните наемни цени подлежат на актуализация на всеки шест месеца, като се коригират с процент от инфлационния индекс, определен от Националния статистически институт.
Наемните цени по Наредба №2 на Общински съвет–Русе последно са актуализирани, с Решение №196 от 15.05.2008г., като са завишени с 10% и коригирани частично през годините.
По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2014 г. спрямо декември 2013 г. е 99,80%, т.е. месечната инфлация е минус 0,20%. Годишната инфлация за януари 2014 г. спрямо януари 2013 г. е минус 2,20%.
Средногодишната инфлация за периода февруари 2013 – януари 2014 г. спрямо периода февруари 2012 – януари 2013 г. е 0,30%.
Повечето от обектите с прекратени през 2013 година договори по вина на наемателите, както и тези с изтекли срокове на договорите са заети от нови наематели след проведени търгове. За част от тях наемните цени остават на началните стойности, без да има наддаване, но по този начин се стопанисват и запазват имотите.
Имайки предвид гореизложеното предлагам началните цени по Наредба №2 на този етап да се запазят същите.
На основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 от раздел ІІ на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет-Русе реши:
Не се променят началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, приета с Решение №19/07.07.200 г., изменена с Решение № 196/15.05.2008 г. и последвали частични промени с решения № 413/18.12.2008 г.; № 432/29.01.2009 г.; № 544/16.04.2009 г., №729/10.12.2009 г., № 933/15.07.2010 г., № 997/14.10.2010 г., № 1168/14.04.2011 г., № 1320/16.09.2011 г., Решение № 50/19.01.2012 г., Решение № 562/25.04.2013 г. и Решение № 720/19.09.2013 г.
Приложение:1.Справка от Националния статистически институт за индекса на потребителските цени. 2. Сравнителна таблица за начални наемни цени
Предложил,
ПЛАМЕН СТОИЛОВ Кмет на Община Русе
 

Файлове