Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ АНАСТАС ГИОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последната една година няколкократно, по различни поводи се повдигаше въпроса за състоянието на градския транспорт в град Русе, в т.ч. за качеството на предлаганата услуга от превозвачите, която като цяло не съответства на очакванията, на конкретните нужди на гражданите и гостите на града и по-високите стандарти, които желаем да бъдат постигнати. Един от аспектите на този проблем е липсата или недостатъчната информация, която могат да получат потребителите на услугата относно маршрутните разписания, наименованията на и местоположението на спирките, възможните връзки с други линии и т.н. Дори за русенци, които по-рядко ползват обществения градски транспорт е трудно да се ориентират относно тези обстоятелства. За гостите на града и чужденците вероятно това е напълно невъзможно.
Посоченият проблем през изминалата седмица беше предмет на критична публикация в местната преса, по повод на което беше поискано мнението ми като общински съветник и член на ПК по Комунални дейности към ОбС- Русе. Във връзка с това аз се ангажирах пред обществеността, че според вижданията си ще направя предложение за изменение на нормативните актове на общинския съвет с оглед решаването му.
Предвид изложеното считам, че качеството на предлаганата транспортна услуга и в частност информираността на пътниците, гражданите и гостите на град Русе може да бъде подобрена, ако ОбС- Русе приеме решение за приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и утвърдена с решение № 132 по протокол 19/07.07.2000 г., изм. и доп. с решение № 174 по протокол № 23/29.09.2000 г., решение № 231 по протокол № 29/22.12.2000 г., решение № 910 по протокол № 69/28.03.2003 г., решение № 924 по протокол № 70/24.04.2003 г., решение № 170 по протокол № 12/23.04.04 г., решение № 229 по протокол № 16/25.06.04 г., решение № 296/16.07.2004 г.; решение № 389/12.11.2004 г.; решение № 586 по протокол № 29/25.04.2005 г.; решение № 703 по протокол № 34/29.07.2005 г.; решение № 768 по протокол № 36/28.10.2005 г, решение № 857 по протокол № 41/26.01.06 г., решение № 911 по протокол № 44/31.03.2006 г, решение № 1267 по протокол № 58/13.04.2007 г., решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г., решение № 896 по протокол № 44/20.05.2010 г., решение № 1210 по протокол № 59/19.05.2011 г., в следните насоки:
1. Предлагам, в Раздел ІІ Превоз на пътници и багаж от Наредба № 14 на ОбС- Русе, да се създаде нова разпоредба- чл.8а, с адресат превозвачите, осъществяващи обществен превоз на пътници по градските автобусни линии, целяща главно да се подобри информираността на пътниците, но откриваща същевременно и възможността за излъчване на реклама или други информационни съобщения, както следва:
„Чл.8а (1). (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Превозвачите, осъществяващи обществен превоз на пътници по градските автобусни линии са длъжни да обозначат автобусите с табели, съгласно Глава Пета „Обозначаване с табели“ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. – ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.; изм., бр. 45 от 02.06.2006 г., в сила от 01.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г.
(2). Освен табелите по ал.1, превозвачите са длъжни да поставят в транспортното средство още най-малко две табели, разположени от дясната страна, съответно до предната и задната врата, със символите на общината, логото на превозвача, ако притежава токова, и информация едновременно на български и английски език за номера на линията, спирките по маршрута, началните пунктове и пунктовете за връзка с други линии в двете посоки.
(3). Табелите по ал.2 са с размери 170 мм х 625 мм и се изработват от превозвачите за тяхна сметка по проект, утвърден от Община Русе, чрез отдел „Транспорт“ при Общинска администрация- Русе и ОП „Русе Арт“.
(4). Информацията по ал.2 е допустимо да се предоставя на пътниците съответно, чрез прожектирането й на дисплеи със стандартни размери с диагонал на екрана не по-малко от 19“, като прекъсванията за излъчване на реклама или други информационни съобщения не могат да бъдат с времетраене повече от 20 сек. на минута“.
2. Предлагам, в Раздел ІІ Превоз на пътници и багаж от Наредба № 14 на ОбС- Русе да се създаде нова разпоредба- чл.8б, с адресат собствениците, ползвателите, наемателите или концесионерите, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе, целяща главно да подобри информираността на гражданите и гостите на града, но откриваща същевременно възможността за излъчване на реклама или други информационни съобщения, както следва:
„Чл.8б. (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Собствениците, ползвателите, наемателите или концесионерите, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе са длъжни да оборудват същите със спирков знак, навес (заслон) с места за сядане и информационни табели с разписанието на автобусните линии.
(2) Информационните табели с разписанието на автобусните линии по ал.1 се поставят на видно място под навесите на спирките и дават възможност чрез тях да се получи актуална, пълна и точна информация едновременно на български и английски език за маршрутните разписания на линиите, които обслужва спирката, като трябва да се съдържат най-малко: символите на общината, данните, индивидуализиращи лицето по ал.1, отговарящо за стопанисването на автоспирката, както и неговото лого, ако притежава токова, данни за наименованието на спирката (местоположението или адреса), номерата на линиите, които обслужва спирката, останалите спирки по маршрута на тези линии, началните им пунктове и пунктовете за връзка с други линии в двете посоки, часови графици за движение на транспортните средства по линиите, информация за зимни и летни разписания и движение в празнични и почивни дни.
(3). Информационните табели по ал.2 се изработват от лицата по ал.1, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе за тяхна сметка, по проект, утвърден от Община Русе, чрез отдел „Транспорт“ при Общинска администрация- Русе и ОП „Русе Арт“.
(4). Информацията по ал.2 е допустимо да се предоставя съответно, чрез прожектирането й на дисплеи със стандартни размери с диагонал на екрана не по-малко от 40“, като прекъсванията за излъчване на реклама или други информационни съобщения не могат да бъдат с времетраене повече от 20 сек. на минута“.
Считам, че посочените предложения не противоречат на императивни правила на закона, в т.ч. на такива от Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. – ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.; изм., бр. 45 от 02.06.2006 г., в сила от 01.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г.
Освен това, съгласно чл.21, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, ОбС е компетентен да определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.
Становище по законосъобразността на предложенията следва да бъде предоставено от Общинска администрация- Русе и ПК по ЗОРС към ОбС- Русе.
3. Тъй като в действащата Наредба № 14 на ОбС- Русе практически не са предвидени състави на административни нарушения, както и по повод необходимостта от осъществяването на контрол по спазването на цялата наредба, в т.ч. относно предложените с настоящото предложение изменения и допълнения, предлагам да се създаде нова разпоредба- чл.18а, с адресат всички лица на територията на Община Русе със следното съдържание:
„Чл.18а. (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) За нарушение на тази наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 50 000 лв“.
4. Предвид необходимостта от съобразяване на поведението на адресатите на правните норми с предписанията за поведение, предлагам да се предвиди оптимален по продължителност срок vocatio legis, с изтичането на който да бъде отложено влизането в действие на настоящите изменения. Предвид изложеното предлагам, в преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 14 на ОбС- Русе да се създаде нов пар.4, със следното съдържание:
„§ 4. (1). (нов, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Лицата по чл.8а са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.8а, ал.2 от тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.
(2). Лицата по чл.8б, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.8а, ал.2 от тази наредба в шестмесечен срок от влизането й в сила“.
Приемането на настоящата наредба за изменение и допълване на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе не се свързва с поемането на преки финансови ангажименти от страна на Община Русе. Доколкото от предлаганите текстове произтичат задължения за извършване на разходи, те са на ниска стойност и са за сметка на превозвачите, осъществяващи обществен превоз на пътници по градските автобусни линии, съответно на собствениците, ползвателите, наемателите или концесионерите, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе. И в двата случая обаче има опция от дейността да се извлича печалба от рекламодатели. За Община Русе могат да произтекат финансови ангажименти на общо основание, доколкото в отделни случаи тя се яви в качеството на собственик на автоспирка, отговарящ за нейното стопанисване.
С оглед горното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка, чл.8 от ЗНА и чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълване на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и утвърдена с решение № 132 по протокол 19/07.07.2000 г., изм. и доп. с решение № 174 по протокол № 23/29.09.2000 г., решение № 231 по протокол № 29/22.12.2000 г., решение № 910 по протокол № 69/28.03.2003 г., решение № 924 по протокол № 70/24.04.2003 г., решение № 170 по протокол № 12/23.04.04 г., решение № 229 по протокол № 16/25.06.04 г., решение № 296/16.07.2004 г.; решение № 389/12.11.2004 г.; решение № 586 по протокол № 29/25.04.2005 г.; решение № 703 по протокол № 34/29.07.2005 г.; решение № 768 по протокол № 36/28.10.2005 г, решение № 857 по протокол № 41/26.01.06 г., решение № 911 по протокол № 44/31.03.2006 г, решение № 1267 по протокол № 58/13.04.2007 г., решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г., решение № 896 по протокол № 44/20.05.2010 г., решение № 1210 по протокол № 59/19.05.2011 г., както се създават нови чл.8а, чл.8б, чл.18а и § 3 от ПЗР, със следното съдържание:
1. „Чл.8а (1). (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Превозвачите, осъществяващи обществен превоз на пътници по градските автобусни линии са длъжни да обозначат автобусите с табели, съгласно Глава Пета „Обозначаване с табели“ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. – ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.; изм., бр. 45 от 02.06.2006 г., в сила от 01.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г.
(2). Освен табелите по ал.1, превозвачите са длъжни да поставят в транспортното средство още най-малко две табели, разположени от дясната страна, съответно до предната и задната врата, със символите на общината, логото на превозвача, ако притежава токова, и информация едновременно на български и английски език за номера на линията, спирките по маршрута, началните пунктове и пунктовете за връзка с други линии в двете посоки.
(3). Табелите по ал.2 са с размери 170 мм х 625 мм и се изработват от превозвачите за тяхна сметка по проект, утвърден от Община Русе, чрез отдел „Транспорт“ при Общинска администрация- Русе и ОП „Русе Арт“.
(4). Информацията по ал.2 е допустимо да се предоставя на пътниците съответно, чрез прожектирането й на дисплеи със стандартни размери с диагонал на екрана не по-малко от 19“, като прекъсванията за излъчване на реклама или други информационни съобщения не могат да бъдат с времетраене повече от 20 сек. на минута“.
2. „Чл.8б. (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Собствениците, ползвателите, наемателите или концесионерите, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе са длъжни да оборудват същите със спирков знак, навес (заслон) с места за сядане и информационни табели с разписанието на автобусните линии.
(2) Информационните табели с разписанието на автобусните линии по ал.1 се поставят на видно място под навесите на спирките и дават възможност чрез тях да се получи актуална, пълна и точна информация едновременно на български и английски език за маршрутните разписания на линиите, които обслужва спирката, като трябва да се съдържат най-малко: символите на общината, данните, индивидуализиращи лицето по ал.1, отговарящо за стопанисването на автоспирката, както и неговото лого, ако притежава токова, данни за наименованието на спирката (местоположението или адреса), номерата на линиите, които обслужва спирката, останалите спирки по маршрута на тези линии, началните им пунктове и пунктовете за връзка с други линии в двете посоки, часови графици за движение на транспортните средства по линиите, информация за зимни и летни разписания и движение в празнични и почивни дни.
(3). Информационните табели по ал.2 се изработват от лицата по ал.1, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе за тяхна сметка, по проект, утвърден от Община Русе, чрез отдел „Транспорт“ при Общинска администрация- Русе и ОП „Русе Арт“.
(4). Информацията по ал.2 е допустимо да се предоставя съответно, чрез прожектирането й на дисплеи със стандартни размери с диагонал на екрана не по-малко от 40“, като прекъсванията за излъчване на реклама или други информационни съобщения не могат да бъдат с времетраене повече от 20 сек. на минута“.
3. „Чл.18а. (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) За нарушение на тази наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 50 000 лв“.
4. „§ 4. (1). (нов, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Лицата по чл.8а са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.8а, ал.2 от тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.
(2). Лицата по чл.8б, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.8а, ал.2 от тази наредба в шестмесечен срок от влизането й в сила“.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Проект на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, отразяващ измененията и допълненията от настоящото предложение.
АНАСТАС ГЕОРГИЕВ
общински съветник

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Р У С Е
Н А Р Е Д Б А
№ 14
за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
(Тази наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и утвърдена
с решение № 132 по протокол 19/07.07.2000 г., изм. и доп. с решение
№ 174 по протокол № 23/29.09.2000 г., решение № 231 по протокол № 29/22.12.2000 г., решение № 910 по протокол № 69/28.03.2003 г., решение № 924 по протокол № 70/24.04.2003 г., решение № 170 по протокол № 12/23.04.04 г., решение № 229 по протокол № 16/25.06.04 г., решение № 296/16.07.2004 г.; решение № 389/12.11.2004 г.; решение № 586 по протокол № 29/25.04.2005 г.; решение № 703 по протокол № 34/29.07.2005 г.; решение № 768 по протокол № 36/28.10.2005 г, решение № 857 по протокол № 41/26.01.06 г., решение № 911 по протокол № 44/31.03.2006 г, решение № 1267 по протокол № 58/13.04.2007 г., решение № 161 по протокол № 10/17.04.2008 г., решение № 896 по протокол № 44/20.05.2010 г., решение № 1210 по протокол № 59/19.05.2011 г. решение № ….. по протокол № ………2014 г.)
Русе, декември 2014 год.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1./изм. с решение № 229/25.06.04 г./ С тази наредба се определят реда и условията за превоз на пътници, багаж и
агажни пратки с обществения транспорт на територията на Община Русе, както и условията за пътувания изцяло или частично заплащани от общинския бюджет, извън регламентираните от държавата преференции и реда за компенсирането им.
Чл. 2. (1) Наредбата е единна и задължително се прилага за всички превозвачи, обслужващи регулярни линии от общинската транспортна схема.
(2) /изм. с решение № 170/23-04.04 г./ Абонаментните карти, издадени за една линия важат и за останалите превозни средства на същия превозвач, в участъците където маршрутите им се дублират и имат общи спирки с отбелязания в картата, включително до първата следваща спирка.
(3) Пътниците, пътуващи с абонаментна карта, издадена за цялата градска мрежа пътуват във всички превозни средства от градската маршрутна схема, независимо на кой превозвач са.
ІІ. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ
Чл. 3. /изм. с решение № 170/23-04.04 г./ Пътник, снабден с превозен документ – билет или абонаментна карта има право да превозва със себе си ръчен багаж до 10 кг или с размери 40/60 см, който не пречи на останалите пътници в превозното средство. Изключение се прави за детски колички.
Чл. 4. За багаж с по-големи размери от посочените в чл. 3 пътникът заплаща отделен билет.
Чл. 5. Не се допуска за превоз като ръчен багаж:
1. Предмети, които могат да повредят или замърсят автобуса;
2.Запалителни, избухливи, отровни, разядливи и задушливи вещества, представляващи опасност за пътниците и персонала;
3. Живи животни и птици, с изключение на полицейски кучета и кучета – водачи на слепи граждани, когато са снабдени с намордник;
4. Предмети, които поради своите размери и естество създават неудобство за пътниците.
Чл. 6. (1) При ползуване на превозните средства от обществения транспорт пътниците са длъжни:
1. Да пътуват в превозните средства с превозен документ и да го показват на контролните органи при проверка;
2. Да се качват и слизат от превозните средства, когато същите са напълно спрели на установената спирка.
(2) На пътниците се забранява:
1. Да стоят на стъпалата на превозните средства и да пречат на отварянето и затварянето на вратите;
2. Да разговарят с водача или да отвличат вниманието му по друг начин;
3. Да нарушават реда и спокойствието на останалите пътници;
4. Да замърсяват превозните средства или да увреждат оборудването им;
5. Да извършват търговска и рекламна дейност;
6. С действието си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
7. Пушенето и консумиране на храни и напитки.
Чл. 7. Пътниците имат право на своевременна информация относно:
1. Промени в часовия график по маршрутите.
2. Застрахователната компания, обслужваща превозното средство за календарната година.
Чл. 8. Пътниците имат право на информация от водача на превозното средство за спирката, на която се е установило превозното средство и за следващата спирка, както и за крайните спирки.
Чл.8а (1). (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Превозвачите, осъществяващи обществен превоз на пътници по градските автобусни линии са длъжни да обозначат автобусите с табели, съгласно Глава Пета „Обозначаване с табели“ от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. – ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.; изм., бр. 45 от 02.06.2006 г., в сила от 01.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2011 г.
(2). Освен табелите по ал.1, превозвачите са длъжни да поставят в транспортното средство още най-малко две табели, разположени от дясната страна, съответно до предната и задната врата, със символите на общината, логото на превозвача, ако притежава токова, и информация едновременно на български и английски език за номера на линията, спирките по маршрута, началните пунктове и пунктовете за връзка с други линии в двете посоки.
(3). Табелите по ал.2 са с размери 170 мм х 625 мм и се изработват от превозвачите за тяхна сметка по проект, утвърден от Община Русе, чрез отдел „Транспорт“ при Общинска администрация- Русе и ОП „Русе Арт“.
(4). Информацията по ал.2 е допустимо да се предоставя на пътниците съответно, чрез прожектирането й на дисплеи със стандартни размери с диагонал на екрана не по-малко от 19“, като прекъсванията за излъчване на реклама или други информационни съобщения не могат да бъдат с времетраене повече от 20 сек. на минута.
Чл.8б. (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) Собствениците, ползвателите, наемателите или концесионерите, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе са длъжни да оборудват същите със спирков знак, навес (заслон) с места за сядане и информационни табели с разписанието на автобусните линии.
(2) Информационните табели с разписанието на автобусните линии по ал.1 се поставят на видно място под навесите на спирките и дават възможност чрез тях да се получи актуална, пълна и точна информация едновременно на български и английски език за маршрутните разписания на линиите, които обслужва спирката, като трябва да се съдържат най-малко: символите на общината, данните, индивидуализиращи лицето по ал.1, отговарящо за стопанисването на автоспирката, както и неговото лого, ако притежава токова, данни за наименованието на спирката (местоположението или адреса), номерата на линиите, които обслужва спирката, останалите спирки по маршрута на тези линии, началните им пунктове и пунктовете за връзка с други линии в двете посоки, часови графици за движение на транспортните средства по линиите, информация за зимни и летни разписания и движение в празнични и почивни дни.
(3). Информационните табели по ал.2 се изработват от лицата по ал.1, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе за тяхна сметка, по проект, утвърден от Община Русе, чрез отдел „Транспорт“ при Общинска администрация- Русе и ОП „Русе Арт“.
(4). Информацията по ал.2 е допустимо да се предоставя съответно, чрез прожектирането й на дисплеи със стандартни размери с диагонал на екрана не по-малко от 40“, като прекъсванията за излъчване на реклама или други информационни съобщения не могат да бъдат с времетраене повече от 20 сек. на минута.
Чл. 9. Пътниците имат право да осъществяват обществен контрол относно:
1. Редовността и спазването на графика на обществения транспорт;
2. Чистотата и отоплението (през зимния период) на превозното средство;
3. Предавания на новини и музика само от лицензирани радиа – национални и частни.
Чл. 10. Сигналите за нарушение гражданите предоставят на отдел “Транспорт” в Община Русе за вземане на решение.
ІІІ. /изм. с реш.№ 229/25.06.04 г., реш. №161/17.04.2008 г./ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ И ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ
Чл. 11./изм. с решение № 229/25.06.04 г./
(1) Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет по избран маршрут от градската схема имат:
1. /изм. с решение № 229/25-06.04 г./ Децата с тежки телесни и душевни увреждания и техните придружителите, когато в съответния документ за инвалидност е вписано “с придружител”.
2. Абонаментните карти, издадени за определена линия на лицата по чл.11, ал.1, т.1 важат за всички превозни средства по линиите в участъците, където маршрутите им се дублират и имат общи спирки с отбелязания в картата.
3. Децата от домовете за сираци;
(2) /изм. с решение № 229/25-06.04 г./ Право на пътуване изцяло заплащано от общинския бюджет от местоживеенето до училището в градския и междуселищния транспорт имат учениците до 16 години от кварталите в града и кметствата към Община Русе, в които са закрити основните училища с решение на общинския съвет, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на гр. Русе
(3) /изм. с решение № 229/25.06.04 г./ Картите по ал.1 и ал.2 се издават от “Русе-ОАТ”ЕООД срещу:
1. Представен документ за инвалидност и снимка;
2. Списък и снимки на децата или учениците, подписан от директора на съответния дом или училище, заверен в отдел “Транспорт” при Община Русе.
Чл. 12 /1/ /изм. с решение № 857/26.01.05 г., реш.№1267/13.04.20007 г., реш.№161/17.04.2008 г. на ОбС – Русе, решение №32/11.07.2008 г. на Административен съд – Русе; реш.№896/20.05.2010 г.; реш.№1210/19.05.2011 г./ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на база 44 пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 9,46 лв. на карта.
/2/ (нова с решение № 911/31.03.2006 г.) Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта за цяла градска мрежа във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат (в рамките на
учебната година, без месеците юли и август) учащите се и студентите редовно обучение, като общината ще заплаща по 8.00 лв. на карта.
/3/ /нова с решение № 586/25.04.05 г., изм. с решение № 857/26.01.05 г., решение № 911/31.03.2006 г./ Право на пътувания с 50% допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта по междуселищните линии от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в ПМС № 66 имат /в рамките на учебната година, без м. юли и август/ учащите се и студенти редовно обучение. Учащите в гр.Русе от кв.ДЗС, ползват същото намаление в автобусите от Областната транспортна схема, преминаващи през кв.ДЗС.
/4/ (отменена с реш.№1210/19.05.2011 г.)
Чл.13 /1/ /стара ал.1./ (изм. с реш.№896/20.05.2010 г.( реш.№1210/19.05.2011 г.) право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, извън регламентираното с ПМС № 66 имат лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.”
/2/ /стара ал.3/ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечната абонаментна карта, изчислена на 10 броя пътувания по една междуселищна линия от Общинската транспортна схема, извън регламентираното в Постановление № 66 на МС, имат пенсионерите над 62 г. за мъжете и над 57 г. за жените с постоянно местожителство в селата на община Русе, като общината ще заплаща по 2,00 лв. на карта.Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията независимо от крайния й срок. Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.
Чл.14. /1/ Право на пътуване с допълнително намаление от цената на месечна абонаментна карта, изчислена на 30 броя пътувания за една линия във вътрешноградския транспорт, имат инвалидите 1-ва и 2-ра група инвалидност и техните придружители, когато в съответния документ за инвалидност е вписано „с придружител”, като общината ще заплаща по 14,50 лв. на карта. Месечната карта важи до изчерпване на пътуванията, но не повече от 3 месеца от датата на издаването й.Стойността на картата се отчита в месеца, в който е продадена.”
/2/ Лицата по ал.1, отговарящи на условията по чл. 13, ал. /1/, ползват правата на тези по чл. 13.”
Чл. 15. /изм. с решение № 229/25.06.04 г., реш.№161/17.04.2008 г./ Абонаментните карти по чл.12 и чл. 13 се закупуват от пунктовете за продажба на такива, срещу представяне на документи, съгласно действащите нормативни разпоредби, удостоверяващи съответните права.
Чл. 16 /нов с решение № 229/25.06.04 г., изм. с реш.№161/17.04.2008 г./ Абонаментните карти по чл.14 се закупуват от пунктовете за продажба на такива, срещу представяне на талон за лица с увреждания, издаден от „Градски транспорт” ЕООД.
ІV. РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл.17. (1) /изм. с решение № 229/25-06.04 г./ Картите издавани по чл.11, 12, 13 и 14 от настоящата наредба се компенсират от бюджета на Община – Русе с определената субсидия за съответната година и въз основа на представяните ежемесечни справки в сектор “ТОД” на общината за броя на продадените карти от превозвачите, като
процента от сумата се превежда на фирмата, издала абонаментната карта, съгласно действащите нормативни разпоредби.
(2) (нова с реш.№896/20.05.2010 г.) Превозвачите могат да правят и по големи намаления от предвидените, когато считат това за икономически целесъобразно, без да бъдат компенсирани за това от общинския бюджет.”
V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 18. При системни нарушения на наредбата от страна на превозвачите отдел “Транспорт” при Община Русе предлага на компетентните органи отнемане на дадения им лиценз.
Чл.18а. (нова, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година.) За нарушение на тази наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица -имуществена санкция в размер от 100 лв. до 50 000 лв.
Чл. 19. (1) Администрирането и контрола по изпълнението на тази наредба се ръководят от отдел “Транспорт” към Община Русе;
(2) По въпроси, свързани с практическото прилагане на наредбата кметът издава заповеди;
(3) Органите на РДВР следва да оказва съдействие на служителите от общината при изпълнение на задълженията им, произтичащи от тази наредба.
Чл. 20. (1) Актосъставителите по нарушение на наредбата се определят със заповед на кмета на общината;
(2) Наказателните постановления се издават по реда на ЗАНН от кмета на общината или упълномощен от него зам.-кмет.
VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба влиза в сила след приемането й от общинския съвет и огласяването й в местния печат.
§ 2. В договорите с превозвачите задължително се включва клауза за спазване от тяхна страна на настоящата наредба.
§ 3.(нов реш. 768/28.10.05 г.) Само за месеците ноември и декември 2005 г. Община Русе ще доплаща за всяка абонаментна карта на правоимащите по чл.чл.11-14 от наредбата, както следва:
/1/ За деца с тежки телесни и душевни увреждания и техните придружители; деца от домовете за сираци и учениците до 16 г. от кварталите в града и кметствата към общината, в което основните училища са закрити с решение на ОбС – Русе от местоживеенето до училищата им, както и учениците до 16 г. от помощните училища на територията на общината /чл.11 от наредбата/ – по 17,50 лв.
/2/ За ученици и студенти редовно обучение за вътрешноградския транспорт /чл.12, ал.1 от наредбата/ –
– за една линия: по 3 лв. на карта за 10 дни и по 8 лв. на карта за месец;
– за централната градска мрежа: по 6 лв. на карта за 10 дни; по 18 лв. за карта за месец;
/3/ За ученици и студенти редовно обучение за междуселищните линии от общинската транспортна схема /чл.12, ал.2 от наредбата/ – по 24 лв.
/4/ За пенсионери /чл.13 от наредбата/:
– за една линия за месеца – по 16 лв.;
– за две линии на месец – по 21 лв.;
/5/ За инвалиди /чл.14 от наредбата/:
– за една линия на месец – по 21 лв.;
– за две линии на месец – по 29 лв.
§ 4. (1). (нов, Решение № на ОбС- Русе, прието по протокол № ….. 2014 година) Лицата по чл.8а са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.8а, ал.2 от тази наредба в тримесечен срок от влизането й в сила.
(2). Лицата по чл.8б, отговарящи за стопанисването на автоспирки на територията на Община Русе, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл.8а, ал.2 от тази наредба в шестмесечен срок от влизането й в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл.проф. В. Пенчев/ 

Файлове