Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територия

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Причините, налагащи приемането на изменение и допълнение в Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе са:
1. Необходимост от синхронизиране на наредбите, действащи на територията на Община Русе и тяхното ефективно приложение;
2. Отразяване на настъпилите промени в структурите на държавната администрация;
3. Отразяване на настъпилите промени в икономическата обстановка в страната;
4. Появяване на нови видове дейности;
5. Изравняване на условията, при които се осъществява дейност на открито.
Целите, които се поставят са:
1. Да бъдат уредени неуредени със закон или подзаконов акт обществени отношения с местно значение;
2. Да се отразят настъпилите промени в Закона за устройство на територията и последвалото синхронизиране на Наредба № 7 за условията и реда за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе на Общински съвет Русе;
3. Да бъдат включени новопоявили се дейности, осъществявани на територията на общината;
4. Да се определят такси за новопоявилите се дейности, които се осъществяват върху терени на открито (общинска собственост) и не са с търговско предназначение (рампи за товаро-разтоварна дейност, детски клатушки, детски атракционни съоръжения, детски електрически колички (задвижвани чрез батерии), машини-автомати, вело-рикши, еко-скутери, тротинетки, промоутъри, сцени и съоръжения (свързани със събития по провеждане на презентации, промоции, реклама, фестове и други от подобен характер), улични музиканти, художници и артисти);
5. Да се осигури равнопоставеност в условията и начина на заплащане на такса за ползване на място на открито от ресторантьорите и търговците, за упражняване на дейността си.
5.1. Преминаване към целогодишно заплащане на такса за разполагане на маси за сервиране пред заведенията за хранене и развлечения.
5.2. Заплащане на такса за заета площ (лятна градина), при изграждане на сенник с ветробрани или монтиране на подиум, върху терен общинска собственост, пред заведения за хранене и развлечения.
Посоченият в Наредба № 16 размер на таксите не е променян от 2008 г. и не отразява инфлацията и измененията в икономическата обстановка в страната. Очакваните финансови и икономически резултати от прилагането на предложените изменения в Наредба № 16 на Общински съвет Русе, са следните:
1. Справедливо разпределяне на правата и задълженията между търговците и редсторантьорите при ползване на терен общинска собственост, за осъществяване на дейност на открито.
2. Предоставяне на възможност за разнообразяване на видовете дейности на открито и оформянето на град Русе като атрактивен, многолик и цветен.
3. При заплащане на месечна такса за разполагане на маси за сервиране пред заведенията за хранене и развлечения през зимния период, в бюджета на общината се очаква размерът на приходите да нарасне с около 30 % .
4. При заплащане на такса за заета площ за летни градини през зимния период, изравнена с размера на летния, приходите в бюджета ще се увеличат с 25 %.
5. Със заплащане на такса за дейности, които се осъществяват върху терени на открито (общинска собственост) и са с друго предназначение, се предоставя възможност на бизнеса да прояви гъвкавост и предприемчивост и като последващ резултат ще се повишат и приходите в бюджета на общината.
Постъпилите суми са добра възможност за подобряване на инфраструктурата и общия облик на града.

Файлове