Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ
ръководител на Работна група,
създадена с Решение № 1412/21.05.2015г на ОбС-Русе
и общински съветник в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 1412, прието с Протокол № 50/21.05.2015 година Общински съвет – Русе създаде работна група, една от задачите на която беше да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе. Създаването на работната група беше инициирано от постъпили в Общински съвет – Русе, на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт, предложения от Районна прокуратура – Русе. Според прокуратурата в действащата към момента Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе /Наредбата/ съществуват текстове, които са уредени в нормативни актове от по-висока степен, издаването на които е от компетентността на държавните органи, а не на общинските съвети. Имайки предвид това предложение на Районна прокуратура – Русе и поставената от общинския съвет задача на ръководената от мен работна група, предлагам настоящото решение, с което да бъде приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе.
С предлагания проект се постига целта, която съветът е поставил при гласуване на Решение № 1412/21.05.2015г., а именно съобразяване текстовете на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе с действащото законодателство. Подчинени на тази цел са повечето промени в текстовете на Наредбата, които предлагам на Вашето внимание. След проведения анализ работната група стигна до извода, че много от текстовете на Наредбата повтарят вече съществуващи норми от нормативни актове от по-висока степен и че с тях не се решават въпроси от местно значение по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. С настоящото предложение всички текстове, приемането на които е извън компетентността на общинския съвет и които са вече приети от съответните компетентни органи, се предлага да бъдат отменени. Така например въведеното задължение за кметовете на населените места, в чл. 3 на Наредбата, да определят със заповед маршрутите за придвижване на животните в рамките на населеното място до терените за паша, повтаря чл. 133, т. 8 от ЗВМД, според която кметовете и кметските наместници определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места. Чл. 133, т. 7 от ЗВМД има сходен текст, като този на чл. 6, т. 1 от Наребата, поради което се предлага отмяната на последния. Редът за регистрацията на кучета е предвиден в чл. 174 на ЗВМД и е различен от предвидения в чл. 7 на Наредбата, поради което работната група предлага посочения член от Наредбата да бъде отменен. Чл. 8 от Наредбата въвежда задължения за собствениците/придружителите на животни компаньони, които са вече предвидени в нармативните актове по-висока степен – чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 39 от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, чл. 172 и 173 от ЗВМД. Първото изречение на чл. 10 от Наредбата повтаря чл. 177, ал. 1, т. 4 от ЗВМД, поради което следва да се отмени. Забраната на чл. 12 от Наредбата е уредена, от компетентния орган, не само за безстопанствените животни, с чл. 26, т. 4 от НАРЕДБА № 39 от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености. Глобата регламентирана с чл. 17 от Наредбата е предвидена в чл. 428 от ЗВМД. Чл. 19 от Наредбата следва да се отмени поради предлаганата отмяна на чл. 7. Целия параграф 1 от ДР на НАредбата повтаря легални дефиниции, предвидени в ЗВМД и ЗЗЖ.
Освен посочените изменения, целящи постигане на съответствие на Наредбата с нормативните актове от по-висока степен, настоящото предложение съдържа и промени, които имат за цел да подобрят местната правна уредба и да регламентират неуредени до този момент обществени отношения. Така например към забраната за повреждане на чл. 6 се добавят и кошчета за кучешки отпадъци и ограждения на зоните за свободно разхождане на кучета. В заглавието на Наредбата се поставя номер, каквото е изискването на чл. 24, ал. 2 на Указа за прилагане на Закона за нормативните актове.
За реализиране на новата правна уредба не са необходими финансови средства. В резултат на нейното прилагане се очаква да бъдат постигнати целите, поставени при изготвяне на настоящото приложение, а именно – постигане на по-голямо съответствие на местния нормативен акт с нормативните актове от по-висока степен, а от там и по-ясна правна уредба на обществените отношения, свързани с притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе. Настоящото предложение съответства на правото на Европейския съюз, регламентиращо посочените обществени отношения.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на община Русе, както следва:

§ 1. В заглавието след „Наредба“ се поставя „№ 26“.

§ 2. В чл. 2, ал. 1, изречение 2 след израза „декоративни животни“ се добавя „и животни компаньони“.

§ 3. В чл. 3 след „чл. 2, ал. 2“ се поставя точка и текстът до края на изречението се отменя.

§ 4. Член 4 се отменя.

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 3 става: „повреждането на изкуствени хранилки и птичи къщички в паркове, лесопаркове, градини, кошчета за кучешки отпадъци и ограждения на зоните за свободно разхождане на кучета на територията на Община Русе.“

§ 6. Член 7 се отменя.

§ 7. Член 8 се отменя.

§ 8. В чл. 9 се отменят думите „с тегло над 10 кг“ и в края на текста се добавя „без придружител“.

§ 9. В чл. 10 се отменя първото изречение.

§ 10. Чл. 12 се отменя.

§ 11. В чл. 15 съюзът „и“ се заменя с „или“.

§12. В чл. 16 думите „ал. 2“ се отменят.

§13. Членове 17, 18 и 19 се отменят.

§14. В чл. 21 изразът „служители на общинската администрация“ става: „длъжностни лица“.

§15. Параграф 1 от Допълнителните разпоредби се отменя.

ВНОСИТЕЛ:
/ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ/ 

Файлове