Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДАНИЕЛА ШИЛКОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
Съгл. Заповед №РД-01-1510/26.06.2015г.

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Един от основните приоритети на Община Русе е насърчаването на обновяването на съществуващия сграден фонд. Освобождаването от такси за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционен проект и/или са поискали разрешение за строеж за обновяване/саниране (ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията ѝ) е едно от средствата за реализиране на този общински приоритет и представлява мярка, която значително ще облекчи процедурата по обновяването на жилищните сгради на територията на Община Русе.
Във връзка с гореизложеното предлагам да се извършат промени в Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
В чл. 42а се правят следните изменения:
Създава се ал. 3 към чл. 42а със следния текст:
„(3) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционни проекти и/или са поискали разрешение за строеж за обновяване/саниране на цели жилищни сгради, блок секции и общежития – ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията ѝ.“
Новата уредба е в съответствие със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Европейското законодателство и за прилагането ѝ не се изискват разходи на финансови средства от страна на Община Русе. Приходите в общинския бюджет от събирането на посочените такси ще бъдат намалени, но в същото време описаната промяна ще доведе до увеличаване броя на обновените/санираните жилищни сгради на територията на общината.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет с Решение №15, на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.), предлагам на Общински съвет – гр. Русе да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 и чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – гр. Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 42а се създава нова ал. 3 със следния текст:
„Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване и/или одобряване инвестиционни проекти и/или са поискали разрешение за строеж за обновяване/саниране на цели жилищни сгради, блок секции и общежития – ремонт, при който се подобрява експлоатационната годност на съществуващата сграда и/или се удължава срокът на експлоатацията ѝ.“

ВНОСИТЕЛ

ДАНИЕЛА ШИЛКОВА
За Кмет на Община Русе
Съгл. Заповед №РД-01-1510/26.06.2015г.
 

Файлове