Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с оптимизиране на работния процес, осъвременяване на дейността, повишаване на приходите, както и за подобряване и осъществяване основните дейности на ОП „Русе арт“, като:
• иницииране, организиране и реализиране на събития в сферата на културата чрез звено Клуб на дейците на културата;
• развитие на Общинския духов оркестър, като съвременен Биг-Бенд състав;
• техническо осигуряване на фестивали, празници, концерти – изграждане на външни сцени и други съоръжения за прояви на открито и закрито;
• предоставяне на услуги, свързани с Външната реклама;
се налагат изменения и допълнения в Наредба № 16 на ОбС – Русе.
Предлаганите изменения в наредбата са съобразени със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 7 на ОбС – Русе, както и с останалите наредбите на ОбС –Русе.
Причините, които налагат изменения и допълнения в наредбата по посочените четири направления са следните:
1. През 2015 г. ОП „Русе арт“ създаде и организира много нови събития в сферата на културата и туризма, като: Арт салон „Любов и вино“, пролетен Арт салон, Русенски карнавал, Международен Биг бенд парад, салон „Дни на Канети“ и други.
Във връзка с Културния календар на предприятието и реализацията на културни събития в него, както и промяната и повишаването на цените на културните продукти, се създава необходимост от повишаване на цените на входните билети за дейност, организирана от звено КДК при ОП „Русе арт“.
Предлаганата промяна е повишаване на горната граница на цената на билетите „до 10 лв.“ с „ до 20 лв.“. Цената на услугата е формирана на база пълните разходи – преки и непреки /материали, режийни, хонорари, осигуровки, заплати и други/ за подготовка и организиране на едно мероприятие. Цената не е актуализирана от 2003 г.
2. През 2013 г. Общински духов оркестър – Биг бенд Русе чества 50-годишен юбилей. Новаторският стил на русенския оркестър и неговото високо професионално ниво му отреждат водещо място в страната и чужбина.
През последните години Биг бенд Русе получи множество награди за високи творчески успехи /две „Златна лира”, две „Сребърни лири” и други/, а кулминацията на постиженията на оркестъра е полученото най-високо отличие на 01.11.2015 г. от Съюза на българските музикални и танцови дейци – статуетка „Кристална лира 2015“ и грамота. Оркестърът реализира много концерти с гост солисти – едни от най-добрите български джаз музиканти – Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Антони Дончев, Венцислав Благоев, Хилда Казасян, Васил Петров, Стефка Оникян и други.
Във връзка с развитието на Биг бенд Русе и наличието на нови насоки и перспективи за реализацията му, както и възможност за представяне на Община Русе на различни форуми, фестивали, конкурси и други формати в страната и чужбина, са въведени нови условия за работа на състава. Всичко това налага въвеждане на цена за входни билети за концерти.
Предлаганите промени са въвеждане на нова специфична услуга – цена за входни билети за концерти от 2 лв. до 20 лв. и въвеждане на допълнителен текст, уточняващ възможността за участия във форуми, фестивали и други по покана от различни организации. Предлаганите цени на билетите са формирани на основата на пълните разходи, направени за предоставянето на услугата /материали, режийни, хонорари, осигуровки, заплати и други/.
3. През 2015 г. ОП „Русе арт“ закупи допълнителни модули – подиум от 100 кв.м. към Външната сглобяема сцена /придобита през 2008 г./. С новите модули външната сцена е напълно окомплектована с подиум, сценично осветление и алуминиева ферма. Сцената се ползва за всички външни събития на Община Русе, за Културния календар на Община Русе, както и мероприятия на общински структури и кметства, свързани с културата, образованието и други.
Във връзка с окомплектоването на сцената, оптимизирането на работата на техническото звено, както и със засиления интерес за ползване на общинската сцена от външни структури и организации, се налага прецизиране на текста за монтаж/демонтаж с въвеждане на нова обобщена цена на услугата за ползане на сцената. Предлаганата обобщена цена включва три отделни цени /за подиум – 12 лв. на кв.м. на ден, за осветление – 400,00 лв/за 1 бр. мероприятие на ден, за ферма – 400,00 лв/ за 1 бр. мероприятие на ден /, в зависимост от необходимостите за ползване. Цените са изчислени на база всички разходи /монтаж/демонтаж, заплати, СБКО, осигуровки, ремонт, амортизации, гориво, разходи за зает персонал и др./, както и сравнени с цени на други организации, които предлагат тази услуга.
4. През 2014 г. се създаде нова Наредба № 7 на ОбС-Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламна дейност, която обедини старата Наредба № 7 за преместваемите обекти и Наредба № 12 на ОбС-Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе. Необходимо е прецизиране и синхронизиране на текстовете, свързани с Флажните рекламни материали /транспаранти и хоругви/ и специализираните рекламни автомобили /с високоговорители и с поставени рекламни макети/ между Наредба № 7 на ОбС-Русе /чл. 39, ал. 2, чл. 57 и чл. 75/ и Наредба № 16 на ОбС-Русе.
Във връзка с прецизиране на текстовете в Наредба № 16 на ОбС-Русе, както и с повишения интерес към разполагане на хоругви и специализирани автомобили, се налага допълване и уеднаквяване на текстовете в два аспекта, както следва:
• Към текста за транспарантите, допълваме другия вид флажни материали -Хоругви, общото наименование на елементите – Флажни рекламни материали, максимална площ до 3 кв.м., както и променяме единицата мярка вместо на брой – на кв.м. Транспарантите са с рекламна площ до 3 кв.м, а хоругвите са от 1 кв.м. до 1,5 кв.м. При така предложената цена, същата не се променя, а се уеднаквява само мерната единица. За транспарант от 3 кв.м. отново ще се плаща 120 лв. на месец, а за хоругва от 1 кв.м. – 40 лв. на месец.
• Към текста за рекламни автомобили с високоговорител, допълваме другия вид рекламни автомобили – с поставени макети, както и общото наименование – специализирани рекламни автомобили, съгласно разпоредбите на чл. 75 от Наредба № 7 на ОбС-Русе. Цената за двата вида специализирани, рекламни автомобили и такива пригодени за извършване на рекламна дейност е 25 лв. на ден. Към доклада прилагам финансова обосновка.
Целите, които си поставяме с направените корекции и промени в Наредба № 16 на ОбС – Русе са следните:
• Усъвършенстване и осъвременяване на текстовете, съобразно възникващите нови потребности за услугите;
• Оптимизация на работния процес;
• Синхронизиране на разпоредбите и термините в Наредба № 7 и Наредба № 16 на ОбС – Русе;
• Уеднаквяване на цените за услугите за реклама от един и същ вид, както и представяне на еднакви възможности за ползване и заплащане на реклама;
• Съизмеримост на цените за входни билети за мероприятия с повишените цени на културните продукти на пазара, както и цените за ползване на сцени;
• Създаване условия за представяне на Община Русе чрез Биг бенд Русе на различни форуми.
Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.
Очакваните резултати от предложените промени са:
• повишаване на приходите от билети за организирани представления и мероприятия
• реализация на приходи от концерти на Биг Бенд Русе и от ползване на Външната сглобяема сцена, както и реализация на поставените цели.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:

§ 1. В чл. 59, ал. 1, т. 31, думите „до 10 лв./бр.“ се изменят с „до 20 лв./бр.“.
§ 2.Чл. 59, ал. 1, т. 44.1, б. „б“ се изменя така: „За използване на специализирани рекламни автомобили и такива, пригодени за извършване на рекламна дейност /с високоговорители и с поставени рекламни макети/ с кампаниен характер – 25 лв./ден за автомобил“.
§ 3. Чл. 59, ал. 1, т. 44.1, б. „г“ се изменя така: „За реклама върху флажни рекламни материали с временен характер /транспаранти и хоругви/ с максимална площ до 3 кв.м. – 40 лв./кв.м./ на месец“.
§ 4. Чл. 59, ал. 1, т. 44.2, б. „ж“ се изменя така:
„За ползване на Външна сглобяема сцена, както следва:
Подиум – 12 лв. на кв.м. на ден
Сценично осветление – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден
Алуминиева ферма – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден.
„Забележка: Построяването на сцената се извършва само от служителите на ОП „Русе арт“.
За ползване на Външната сглобяема сцена /подиум, сценично осветление и алуминиева ферма/ за мероприятия за нуждите на Община Русе и за финансирани от общинския бюджет организации – безвъзмездно.“
§ 5. В чл. 59, ал.1, т. 48 се правят следните изменения и допълнения:
• Създава се нова подточка 48.7: „Входни билети за концерти на Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе – от 2 лв. до 20 лв.“.
• Създава се нова подточка 48.8: „При покани за участия на ОДО-Биг Бенд Русе, представящи Община Русе във фестивали, конкурси и други формати, в страната и чужбина – не се изисква заплащане за концертната програма от страна на организацията, отправила поканата.“
§ 6. Създава се нов Параграф 25 в ПЗР на Наредба № 16 на ОбС-Русе „§25. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение №….. по протокол №…..от…..на ОбС-Русе влиза в сила от 01.02.2016 г.”

ВНОСИТЕЛ,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове