Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №1462 по Протокол №52 от 16.07.2015 г. Общински съвет Русе прие Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе. В чл.5, ал.9, е записано, че електронните карти, заредени с предплатен период за една линия могат да се ползват във всички превозни средства, но само в участъците, където маршрутите им се дублират и имат общи спирки. Това на практика доведе до редица неуспешни валидации на превозните документи (електронни карти), в превозните средства на различните превозвачи и до напрежение сред гражданите и обслужващия автобуса/тролея персонал. Поради големия процент препокриване на маршрутите, картата за една линия се доближава на 96% до картата за цялата градска мрежа, което е недопустимо предвид разликата в цената и в избраната услуга. Невъзможно се оказва и разпределянето цената на такава карта между операторите, извършили реално услугата. Например: от сп. Бр. Миладинови на ул. Доростол до сп. Сердика на бул. Цар Освободител поради препокриване изцяло (на 100%) на маршрутите на линии с №№ 11, 16, 18, 19, 20, 27, 28 и 29, картата закупена за една от всичките тези линии важи и за останалите 7 бр., което на практика обезсмисля картата за цялата градска мрежа. Поради тези причини и при така създалата се ситуация е необходимо текста на чл.5, ал. 9 да бъде променен като се добави след текста „…всички превозни средства“ израза: „на съответния превозвач“. Целите, които се преследват с предлаганата промяна са привеждане на нормативната уредба със съществуващите обществени отношения. Промяната ще доведе до успешна валидация при пътуванията и правилно разпределение на средствата между транспортните превозвачи. Така картата закупена за една линия ще важи за съответната линия и за линиите на същия превозвач, където имат общи спирки. В дадения пример карта закупена за линия №18 ще важи за нея и за линия №28, където същите се препокриват, т.е. в посочения пример от сп. Бр. Миладинови до сп. Сердика. Реално услугата ще бъде извършена от един превозвач и средствата ще бъдат разпределени на същия.
В чл. 10, ал.3, т.2 във връзка с промяната в чл.5, ал.9, следва да се промени в изречение първо, което да придобие следната редакция: „Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на съответния транспортен оператор, чиито маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.“.
За периода на експлоатация на системата се оказа неудачно пътуването на слепи граждани с електронна карта. Броят, пътуващи слепи граждани е около 50. От постъпилото заявление от Районната съюзна организация на Съюза на слепите граждани в България и от проведената среща с тях става ясно, че те не виждат къде е валидатора, не могат да поднасят правилно картата към него, не разбират колко още пътувания им остават, а ако ползват услугите на случайни хора в превозното средство не са сигурни нито в правилната валидация, нито в това дали им връщат тяхната карта. Поради тези причини и за да могат спокойно да пътуват слепите граждани предлагам да се добави за тях хартиена карта с 30 (тридесет) броя пътувания. Това налага да се промени чл.4, ал. 3, където следва да се добави т.7 с текст: „Предплатени периоди (абонаментни карти) за слепи граждани на хартиен носител“. В резултат на това ще се създадат условия за гарантиране правото на слепите граждани да ползват обществения градски транспорт на гр. Русе.
В чл.7, ал.2 е необходима корекция на текста, състояща се в отпадане на израза „…Тези данни се записват“ и промяна на изречението, както следва „…В паметта на картата се записват само трите имена на притежателя й.“, тъй като реално в нея ЕГН не се записва.
С цел засилване интереса към ползването на градския транспорт и поради ниските доходи на хората в пенсионна възраст е необходимо облекчаване разходите на тази уязвима група граждани на територията на град Русе. По този начин ще се създадат условия за увеличаване ползването на градския транспорт от посочената възрастова група. Поради това предлагам допълнително намаление в размер на 2,00 лв. на абонаментните карти на същите. Направен е разчет на необходимите средства, като е отчетен риска от завишаване на броя на продадените карти – Приложение №1.
В тази връзка следва да се замени в чл.19, ал.1 текста: „като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта“ с текста: „като общината ще заплаща по 12,30 лв. на карта“. С тази промяна цената на картите за възрастните граждани става: за автобусните линии – 12,00 лв., а за тролейбусните – 10,50 лв.
Така общият размер на транспортната субсидия за осигуряване на безплатно пътуване на учащи до 16 години от закритите училища в град Русе и кметствата, както и за намаление картите на възрастни граждани, ученици и хора с увреждания, и доплащане превоза с градски линии извън строителните граници от 730 000 лв. става 778 000 лв., като разликата от 48 000 лв. може да бъде обезпечена от дейност 998 „Резерв“.
С въвеждането на електронната билетна система, общината издава абонаментни карти само за градските линии. Преференции за ползване на допълнително намаление от учащи и възрастни граждани има и в междуселищния транспорт. Пътуващите считат, че те също се получават в Центъра за контрол и управление на обществения градски транспорт. Абонаментните карти са на хартиен носител и се издават от съответния превозвач, извършващ превоза. Целта на промяната е правилното ориентиране на желаещите да се снабдят с този вид превозен документ. В резултат на промяната ще се спести време на пътуващите, желаещи да ползват абонаментна карта за междуселищните линии.
Чл. 21 да се допълни с текста: …с изключение на картите по междуселищните линии по чл.17, ал.2, чл.18, ал.3 и чл.19, ал.2, които се издават от съответния превозвач.“
Чл.27 да се допълни с текста: „и по справки от съответните превозвачи за броя и вида на издадените абонаментни карти по междуселищните линии“.
Исканите промени се основават на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе, както следва:
1. В чл. 4, ал. 3 се добавя т.7 с текст: „Предплатени периоди (абонаментни карти) за слепи граждани на хартиен носител.“
2. В чл.5, ал.9 след текста „…всички превозни средства“ се добавя текст: „на съответния превозвач“.
3. В Чл.7, ал.2 изречение второ придобива следната редакция: „В паметта на картата се записват само трите имена на притежателя й.“
4. В Чл. 10, ал.3, т.2 изречение първо придобива следната редакция: „Електронна карта, заредена с период за определена линия важи за линиите на съответния транспортен оператор, чиито маршрути се препокриват с избраната линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии.“
5. В чл.19, ал.1 се изменя, като текстът: „като общината ще заплаща по 10,30 лв. на карта“ се заменя с текста: „като общината ще заплаща по 12,30 лв. на карта“.
6. В края на чл. 21 се добавя запетая и се допълва с текста: „с изключение на картите по междуселищните линии по чл.17, ал.2, чл.18, ал.3 и чл.19, ал.2, които се издават от съответния превозвач.“
7. В края на чл.27 препинателния знак точка се премахва и се допълва с текста: „и по справки от съответните превозвачи за броя и вида на издадените абонаментни карти по междуселищните линии.“.
Приложение: Финансов разчет- Приложение №1.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове