Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид извършените изменения на Закона за местните данъци и такси /ДВ бр.95/2015г./ и с оглед съответствието на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе със закона, предлагам следните изменения и допълнения:
1. В чл.11:
а) създава се нова ал.3:
„За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“
Това изменение е свързано с влизането в сила на чл.28, ал.4 /нова/ от ЗМДТ и внася яснота за срока, в който следва да се издължат собствениците на имоти в годината на придобиването им.
2. В чл.20:
а) сегашният текст става алинея 1;
б) създава се нова ал.2 с текст: „При липса на подадена декларация служебно определяне на данъка става въз основа на собствени данни, данни, получени от трети лица и организации“
Това предложение е свързано с измененията на чл.107, ал.3 от ДОПК, с което се открива възможността за служебно определяне на задълженията за данък върху имотите, при неизпълнение на законовото изискване за деклариране от страна на собственика, без извършването на ревизия.

По същите мотиви предлагам в преходни и заключителни разпоредби на настоящата наредба да се предвидят някои редакционни промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
1. Чл.16, ал.5 се създава второ изречение: „За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.“
2. В чл.17 се създава нова ал.3 с текст: „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“
С това предложение се уеднаквяват сроковете за внасяне на такса за битовите отпадъци и данъка за новопридобити имоти. Също така се открива възможност за подаване на декларация за неизползваните новопридобити имоти за текущата година, с което на собствениците им няма да се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо.
За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства. В резултат на нейното прилагане се очаква да се постигне по-голяма справедливост при издължаването на лицата към бюджета на Община Русе за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за новопридобити имоти. Измененията са съобразени с действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз.
Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, чл.9 и чл.69, ал.1 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:

§1. В чл.11:
а) създава се нова ал.3 с текст:
„За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“
§2. В чл.20:
текста „Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.“ става ал.1;
създава се нова ал.2, с текст: „При липса на подадена декларация служебно определяне на данъка става въз основа на собствени данни, данни, получени от трети лица и организации“

Преходни и заключителни разпоредби:

§3. В наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.16, ал.5 се създава второ изречение: „За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.“
2. В чл.17 се създава нова ал.3 с текст: „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.“

ВНОСИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: info@ruse-bg.eu. 

Файлове