Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С измененията и допълнението на Закона за публичните финанси, публикувано в ДВ бр. 43 от 07.06.2016 година настъпиха промени в срока на публичното обсъждане на проекта за бюджет за следващата година, на процентите за задълженията за разходи и поемане на ангажименти за разходи към края на годината и срока за приемане на отчета за предходната година. Тези промени следва да бъдат отразени в приетата съгласно чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Русе

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, както следва:
§1. В чл. 21, ал.2 текста „до 30 ноември на предходната година“ се заменя със „срока по чл.20 от настоящата Наредба“.
§2. В чл.22, ал.3, т. 1 текста „ 5 на сто“ се заменя с „15 на сто“.
§3. В чл.22, ал. 3, т.2 текста „30 на сто“ се заменя с „50 на сто“.
§4. В чл.29, ал. 5, т.6 текста „30 на сто“ се заменя с „50 на сто“.
§5. В чл.37, ал.1 след „…. придружен с доклад“ се добавя „в сроковете определени в чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси……“
§6. В чл. 37, ал.6 текста „не по-късно от 31 декември….“ се заменя с „….. не по-късно от 30 септември……“

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове