Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е създадено с Решение № 1022, прието с Протокол № 38/22.05.2014 г. на Общински съвет – Русе, като специализирано звено към Общинска администрация – Русе за управление и стопанисване на предоставено общинско имущество, както и за осъществяване на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане чистотата на територията на Община Русе. Същото не е самостоятелно юридическо лице и осъществява стопанска дейност при спазване изискванията на чл. 51, ал. 2 и чл. 53 от Закона за общинската собственост (ЗОС), от името на Общината.
С Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г. на Общински съвет – Русе, във връзка с преминаване на „Летище Русе“ в собственост на Община Русе предметът на дейност на предприятието се допълва с осъществяване на дейности по въздушния транспорт. Със Заповед № РД–01-2189/21.07.2016 г. на Кмета на Община Русе е назначена комисия със задача: Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе с цел установяване на цени за ползване на „Летище Русе“ като летателна площадка след снабдяване със съответния лиценз. Предложенията на комисията са обективирани в протокол от заседанието й, проведено на 09.08.2016 г., приложен към настоящото предложение.
„Летателна площадка“, по смисъла на Закона за гражданското въздухоплаване, е определена част от съоръжение, земна или водна повърхност, предназначена за излитане и кацане на въздухоплавателни средства.
„Летище“ е определена част от земната или водната повърхност (включително всички сгради, съоръжения и оборудване), предназначена изцяло или частично за кацане, излитане и движение по тази повърхност на въздухоплавателни средства и за обслужване на техните пътници, товари и поща.
Видно от законовите дефиниции, основни особености, които разграничават летателната площадка от летището, са свързани с вида, количеството и качеството на услугите, които могат да се извършват в тези съоръжения. Друго основно ограничение е излетната маса на въздухоплавателните средства, които могат да кацат там. Видовете и количеството услуги, които могат да се предлагат на летателна площадка са много по-малко в сравнение с летищата – услуги във връзка с осигуряването на място за кацане, за паркинг и с предоставяне на достъп до съоръжението. В този смисъл, от таксите, регламентирани в чл. 120 от Закона за гражданското въздухоплаване, биха могли да бъдат взаимствани за определяне на цени на услуги тези, свързани с горните дейности, както следва:
1. Цена на услуга за кацане – Размерът й се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на даденото въздухоплавателно средство, като всяка част от тон тегло се закръглява нагоре на цял тон. В цената на услугата се включват разходи по поддържането на летателното поле; ограничаването и отстраняването на препятствията; поддържането на визуалните аеронавигационни средства; аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване на полетите на територията на летателната площадка и в нейната околност; управлението на движението на територията на летателната площадка; оборудването и инсталациите за електроснабдяване.
2. Цена на услуга за паркинг. Събира се за времето на престоя на въздухоплавателното средство на земята – от момента на изтичане на безплатния престой до момента на освобождаване на местостоянката. В цената на услугата са включени разходите по осигуряването на съоръжения за престоя на местостоянка на въздухоплавателното средство и използването на перонна местостоянка, на контактна местостоянка или на местостоянка за дългосрочен престой на въздухоплавателното средство.
3. Издаване на разрешителни за достъп – с цел ограничаване нерегламентираното пребиваване на физически лица и моторни превозни средства на територията на „Летище Русе“, се предлага въвеждане на цена на услуга за издаване на разрешителни за достъп.
За определяне размера на цените на горните услуги за „Летище Русе“, поради липса на аналог („Летище Русе“ е първото летище в България, общинска собственост) като база са послужили таксите, утвърдени в Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.1999 г., изм., бр. 11 от 9.02.2016 г., в сила от 1.01.2016 г.), чл. 117, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (одобрена с ПМС № 81 от 10.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.05.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.), както и цени на услуги, предлагани на летателни площадки – държавна собственост (летателна площадка „Балчик“).
Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), в компетентността на Общински съвет – гр. Русе е вменено правомощие да приеме Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Съобразно характера на услугите, включени в предмета на дейност на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, се налага допълване на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, с регламентиране цените на услуги за кацане на въздухоплавателни средства, паркиране и издаване на разрешителни за достъп на „Летище Русе“.
Настоящото допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе има за цел да обезпечи ползването на „Летище Русе“, като предвиди цените на услугите, които следва да бъдат заплащани от заинтересованите лица. Не са необходими финансови средства за прилагане на новата уредба. В резултат на прилагането й се очаква да постъпят средства в общинския бюджет, а „Летище Русе“ да може да се ползва, след снабдяване със съответния лиценз, по предназначение. Предложението е съобразено със Закона за местните данъци и такси, а от там и с правото на Европейския съюз.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – гр. Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – гр. Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Приложения:
1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе;
2. Протокол от 09.08.2016 година.

Вносител:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе 

Файлове